GIT Information Center

ผู้เขียน : GIT Information Center

อัพเดท: 11 ส.ค. 2021 12.13 น. บทความนี้มีผู้ชม: 512 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นในทุกวันและทุกเวลา อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมีความเชื่อมโยงกันในทางใดทางหนึ่ง และย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอีกสิ่งหนึ่ง ดังเช่นการเปลี่ยนแปลงของโลกเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของเครื่องประดับไปด้วย สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับแล้วมีการเปลี่ยนใดบ้างที่น่าสนใจ ติดตามอ่านได้จากบทความนี้


จับสัญญาณ การเปลี่ยนแปลงจากแฟชั่น สู่เครื่องประดับ

“The trends that have unfolded in the apparel sector over the last three decades appear to be playing out in the jewelry sector, but at a much faster pace.”

Linda Dauriz, Nathalie Remy, and Thomas Tochtermann

            ประโยคข้างต้นพาดหัวอยู่ในบทความหนึ่งที่พูดถึงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ทำให้เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นของสิ่งที่มีความเชื่อมโยงกันในทางใดทางหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอีกสิ่งหนึ่ง ดังเช่น การเปลี่ยนแปลงของโลกเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกของเครื่องประดับไปด้วย

ฉายภาพการเปลี่ยนแปลงของตลาดเครื่องแต่งกายสู่เครื่องประดับ

            ในงานศึกษาหนึ่งที่ได้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องประดับระดับโลกจำนวน 20 คน พบประเด็นหลักที่น่าสนใจคือ อุตสาหกรรมเครื่องประดับในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มการเติบโตสูง และไปในทิศทางบวก โดยมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-6 ต่อปี แต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปทั่วโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้บรรดาธุรกิจเครื่องประดับต่างก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้น และกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต 

            นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา กำลังจะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับเช่นกัน โดยผลการศึกษาระบุว่า มีทั้งสิ้น 5 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้แก่ ความเป็นสากลและการควบรวมต่างๆ (Internationalization and Consolidation) การเติบโตของสินค้าที่มีแบรนด์ชัดเจน (The Growth of Branded Products) มุมใหม่ของช่องทางการจัดจำหน่าย (Reconfigured Channel Landscape) การบริโภคแบบลูกผสม (Polarization and Hybrid Consumption) และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกแฟชั่น (Fast Fashion) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            ดังที่กล่าวมาข้างต้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายนั้นสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องประดับได้เป็นอย่างดี ในโลกของอุตสาหกรรมเครื่องประดับปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็วนั้น ก็สามารถนำเอาสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายมาศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ได้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีฐานของผู้บริโภคจำนวนมาก และมีกำลังซื้อสูงอย่างประเทศจีนแล้ว ก็จะเห็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของตลาดเครื่องประดับในจีน

            นอกจากภาพการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตของอุตสาหกรรมแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตทางสังคมด้านอื่น ๆ ก็ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับไม่ต่างกัน ภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเครื่องประดับหรูหราสามารถสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากทั้งสองแง่มุมได้เป็นอย่างดี เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศจีนถือเป็นหนึ่งในกำลังซื้อหลักของสินค้าหรูหราต่างๆ รวมไปถึงเครื่องประดับด้วย และจากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่ากำลังซื้อหลักอย่างจีนกำลังเริ่มฟื้นตัวแล้ว แต่ยังคงต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรที่ทะเลทรายที่แห้งแล้งจะสามารถซึมซับและกักเก็บน้ำ เพื่อให้ทะเลทรายนั้นกลับมาชุ่มชื้นอีกครั้ง 

            ปัจจัยสำคัญที่เรียกได้ว่าเป็น X-factor ที่จะสามารถทำให้ธุรกิจต่าง ๆ อยู่รอดปลอดภัยในภาวะการณ์เช่นนี้ คือ “ข้อมูลทางการตลาด” ข้อมูลนี้ต้องเป็นข้อมูลสำคัญที่ลึกและเจาะจงมากที่ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคของตนเองได้อย่างถ่องแท้ และจะนำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนของแบรนด์ได้ อาจกล่าวได้ว่า แบรนด์เท่านั้นจะเป็นผู้ที่สามารถรวบรวมและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างดีที่สุด โดยข้อค้นพบหรือข้อสรุปใดๆ ก็ตามที่ได้มาจากข้อมูลนี้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขและนำไปสู่ความสำเร็จ

 

            สังคมของประเทศจีนในปัจจุบันนั้น ถือได้ว่าเป็นสังคมที่มีกลุ่มคนรวยยุคใหม่จำนวนมาก ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมา เนื่องด้วยศักยภาพในการใช้จ่ายที่สูง และการให้ความสำคัญกับการแสดงออกซึ่งตัวตนของคนรวยยุคใหม่ที่เป็นวัยหนุ่มสาวที่มีอยู่เป็นอย่างมากด้วยแล้วนั้น ทำให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจเครื่องประดับหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความหรูหรา จากการเปลี่ยนของสังคมที่ได้เกิดขึ้นนี้ ทำให้สามารถแยกกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มคนรวยยุคใหม่ในจีนออกเป็นสี่กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ (1) ผู้หญิง กลุ่มที่มีแนวโน้มจะซื้อเครื่องประดับให้ตัวเองมากขึ้น (2) Millennials กลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง (3) ผู้ชาย กลุ่มที่มีการเติบโตสูงมาก และ (4) เด็ก กลุ่มที่คนรอบตัวต้องการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากการเปลี่ยนแปลงในมุมของกลุ่มคนรวยยุคใหม่ในจีนแล้ว ระดับการพัฒนาของเมืองต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองเช่นกัน เครื่องประดับทองเป็นเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคจีน แต่ขณะเดียวกันก็มีการไล่ลุกอย่างรุนแรงจากเครื่องประดับและอัญมณีประเภทอื่นมากขึ้น แต่จะมีมากในเมืองที่เป็นระดับ First-tier สำหรับเมืองรองลงมาเครื่องประดับทองก็ยังอยู่ในความต้องการของผู้บริโภคอยู่

 

            การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศจีน หากลองพิจารณาจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ทั้งในเรื่องของความเป็นสากล ความเป็นแบรนด์ที่ชัดเจนของสินค้าที่สะท้อนในความต้องการที่จะแสดงออกซึ่งความเป็นตัวตนคนหนุ่มสาวยุคใหม่ของจีนในการมีเครื่องประดับหรือสินค้าหรูหราประเภทต่างๆ ใช้งาน อีกทั้งเรื่องการสื่อสาร การเข้าถึง และการจัดจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีการพัฒนาและปรับตัวสามารถสะท้อนถึงความจำเป็นเพื่อที่จะต้องเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกำลังซื้อหลักของสินค้าประเภทนี้ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงฐานการบริโภคในแบบตลาดสองระดับก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากจำนวนผู้บริโภคในประเทศที่มีอยู่มาก การเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ต่างกับการเข้าถึงผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง และความเป็นแฟชั่นหรือสมัยนิยมนั้นเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ เห็นได้จากการมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน หรือความนิยมเครื่องประดับทองของผู้บริโภคในเมืองรอง

            จากที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย ผลกระทบของตลาดเครื่องประดับหรูหราที่ได้รับจากสถานการณ์โรคระบาด หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผู้บริโภคสินค้าเครื่องประดับยุคใหม่ในประเทศจีน ทำให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มีความเชื่อมโยงหรือทับซ้อนกันอยู่ไม่มากก็น้อย หากธุรกิจสามารถมองเห็นภาพความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น และกำลังจะเกิดขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนแล้ว เชื่อได้เลยว่า ธุรกิจย่อมสามารถอยู่รอดและปลอดภัยไปถึงฝั่งฝันอย่างแน่นอน

 

ข้อมูลอ้างอิง


1) https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/dotcom/client_service/retail/articles/perspectives%20-%20winter%202013/5_the_jewelry_industry_in_2020_vf.ashx
2) https://www.luxurysociety.com/en/articles/2020/12/understanding-fashion-and-luxurys-x-factor-in-a-disrupted-age
3) https://marketingtochina.com/jewelry-in-china-a-market-full-of-new-interesting-trends-for-brands/

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที