วัตพล

ผู้เขียน : วัตพล

อัพเดท: 18 พ.ค. 2024 01.12 น. บทความนี้มีผู้ชม: 342982 ครั้ง

การศึกษา เรียนรู้เพิ่มเติม การสอบเข้า


แนวข้อสอบตำรวจรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คุณได้ตำแหน่งอย่างที่คาดหวัง

แนวข้อสอบตำรวจ

หากท่านกำลังสนใจในสายงานตำรวจ และกำลังหาแบบแนวข้อสอบตำรวจปีเก่าๆมาเพื่อศึกษา แต่ในการสอบตำรวจมีหลากหลายรูปแบบมากทั้งแนวข้อสอบตํารวจอำนวยการ แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน แนวข้อสอบตํารวจปราบปราม และแนวข้อสอบตํารวจตรวจคนเข้าเมือง

ซึ่งในการแนวข้อสอบตำรวจแต่ละประเภทก็คงยุ่งยากไปสักหน่วยหากต้องการค้นคว้าแนวข้อสอบพวกนี้ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง ในบทความนี้เราจึงลิสต์แนวข้อสอบตำรวจแต่ละประเภทเพื่อให้ท่านได้นำหัวข้อเหล่านี้ไปค้นหาต่อทางอินเทอร์เน็ตเองได้เลย หากพร้อมกันแล้วมาอ่านต่อกันได้เลยครับ


เข้าใจโครงสร้างของแนวข้อสอบตำรวจแต่ประเภทว่าแตกต่างกันอย่างไร

แนวข้อสอบตำรวจรูปแบบต่างๆ

ในแนวข้อสอบตํารวจแต่ละประเภทจะมีวิชาแยกย่อยที่แตกต่างกันออกไปในตำแหน่งของสายงานตำรวจที่ท่านจะทำโดยวิชาที่คล้ายคลึงกันและมีอยู่ในแนวข้อสอบตํารวจแต่ละประเภท คือ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม

ซึ่งในแต่ละประเภท และจะมีแนวข้อสอบอื่นๆตามตำแหน่งงานตำรวจเพิ่มเติมอีก หากท่านมีตำแหน่งที่ท่านสนใจอยู่แล้วก็มาอ่านเพิ่มเติมที่ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

แนวข้อสอบตํารวจอำนวยการ

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ วิชา ความสามารถทั่วไปประกอบไปด้วย ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยแนวข้อสอบจะเป็นการคิดเชิงเหตุผล การคิดเชิงจำนวน คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ สถิติพื้นฐาน

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ วิชาภาษาไทยประกอบไปด้วย ข้อสอบข้อกา 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อโดยแนวข้อสอบจะเป็น ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร การใช้ถ้อยคำ การจับใจความ วิเคราะห์ความและ สรุปความ

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ วิชาภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยข้อสอบข้อกา 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อโดยแนวข้อสอบจะเป็น ความรู้เกี่ยวกับการอ่านเพื่อจับใจความ คำศัพท์ โครงสร้างของประโยค หลักไวยากรณ์และ การสนทนา

ทั้งนี้ยังมีข้อสอบ วิชา สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน วิชา คอมพิวเตอร์ และ ข้อสอบตํารวจสายอำนวยการ วิชา พ.ร.ฎ.46

แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

แนวข้อสอบตำรวจพิสูจน์หลักฐานประกอบไปด้วย

แนวข้อสอบตํารวจปราบปราม

แนวข้อสอบตำรวจปราบปรามประกอบไปด้วย ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ประกอบด้วย 6 วิชาดังนี้

 1. ความสามารถทั่วไป
 2. ภาษาไทย
 3. ภาษาต่างประเทศ
 4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน
 5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
 6. สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ในการสอบตํารวจปราบปรามยังมีการทดสอบร่างกายเช่น

กลุ่มที่ 1 ว่ายน้ำ – วิ่ง

กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล วิ่งเก็บของ และวิ่งระยะสั้น

และสุดท้ายการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบตํารวจตรวจคนเข้าเมือง

แนวข้อสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประกอบไปด้วย

และวิชา กฎหมายประกอบไปด้วย

 1.   พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ข้อ
 2.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 15 ข้อ
 3.   พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10 ข้อ

เข้าใจรูปแบบของแนวข้อสอบตำรวจวิชาต่างๆ 

แนวข้อสอบตำรวจวิชาความสามารถทั่วไป

โดยแนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไปมีแนวข้อสอบดังนี้

แบบข้อสอบตำรวจวิชาความสามารถทั่วไป

 1. อัตราส่วนของผู้เข้าสอบกับผู้สอบได้เท่ากับ 200 : 3 ในการสอบครั้งนี้มีผู้สอบได้จำนวน 330 คน อยากทราบว่ามีผู้เข้าสอบทั้งหมดกี่คน

             ก. 2,500

             ข. 23,000

             ค. 22,000 

             ง. 20,000

             เฉย. ข้อ ค.22,000
 

 1. 3 + 7 x 10 / 5 - 2 = ?

             ก. 13

             ข. 14

             ค. 15

             ง. 18

             เฉย. ข้อ ค.15
 

 1. มุมภายในของรูป 7 เหลี่ยมเท่ากับเท่าไร

             ก. 720

             ข. 840

             ค. 900 

             ง. 1,100

             เฉย. ข้อ ค.900

แนวข้อสอบตำรวจวิชาภาษาไทย

โดยแนวข้อสอบตำรวจในวิชาภาษาไทยมีแนวข้อสอบดังนี้

รูปแบบข้อสอบวิชาภาษาไทย

 1. มนุษย์ควรเรียนรู้ถึงการเก็บรักษาผักและผลไม้เพื่อให้.....ขาดแคลนหรือใช้รับประทาน.....ไม่มี ผักผลไม้ชนิดนั้นๆ.....อาหารยังคงสภาพรับประธานได้ และสามารถเก็บไว้ได้นาน

             ก. เนื่องจาก-ถ้าหาก-โดยถือหลักว่า

             ข. ในยามที่-ในแหล่งที่-โดยที่

             ค. ในโอกาส-ตามแหล่งที่-และ

             ง. เมื่อคราวที่-ในสถานที่-โดยให้

             เฉย. ข้อ  ง.เมื่อคราวที่-ในสถานที่-โดยให้
 

 1. .........กำลังผันผวนเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กำลังมีปัญหาในเรื่องระบบการ เงิน การธนาคาร การค้าและการชำระเงินตราสกุลดอลลาร์ ซึ่งระบบนี้ได้ใช้กันในหมู่ ประเทศโลกเสรี มาช้านาน ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

             ก. ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาน้ำมันที่สูงขึ้น

             ข. ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

             ค. เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน

             ง. เศรษฐกิจของโลกเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา

             เฉย. ข้อ  ง. เศรษฐกิจของโลกเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา

แนวข้อสอบตำรวจวิชาภาษาอังกฤษ

โดยแนวข้อสอบตำรวจในวิชาภาษาอังกฤษมีแนวข้อสอบดังนี้

        Bus drivers must _____ when the traffic lights are red.

             a. stopped

             b. to stop

             c. stop

             d. will stop

             เฉย. ข้อ c. stop

แนวข้อสอบตำรวจวิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน

โดยแนวข้อสอบตำรวจในวิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียนมีแนวข้อสอบดังนี้

แนวข้อสอบตำรวจวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยแนวข้อสอบตำรวจในวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวข้อสอบดังนี้

รูปแบบข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. ข้อใดแสดงรูปแบบของ IP Address ไม่ถูกต้อง

             ก. 192.168.1.2

             ข. 6.0.34.256 

             ค. 192.168.1.255

             ง. 64.5.2.1

             เฉย. ข้อ ข. 6.0.34.256

 1. ข้อใดต่อไปนี้คือโดเมนเนม (Domain Name)

             ก. 203.150.224.31

             ข. css@gmail.com

             ค. facebook.com 

             ง. เครือข่ายไทยสาร

             เฉย. ข้อ ก. 203.150.224.31

 1. หน้าแรก หรือหน้าหลักของเว็บไซต์เรียกว่าอะไร

             ก. เว็บเพจ (Web Page)

             ข. โฮมไซต์ (Home Site)

             ค. โฮมเพจ (Home Page) 

             ง. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

             เฉย. ข้อ ก.โฮมไซต์ (Home Site)


ติวหนังสือพร้อมทำแนวข้อสอบตำรวจ เพิ่มโอกาสสอบติด

ทบทวนแนวข้อสอบตำรวจ

ในการติวแนวข้อสอบตำรวจท่านจำเป็นต้องมีเป้าหมายในสายงานต่างๆ ของตำรวจเช่นหากท่านต้องการสอบตำรวจอำนวยการ ท่านควรศึกษาแนวข้อสอบตำรวจหน้าที่กองอำนวยการโดยเฉพาะเพราะแนวข้อสอบตำรวจแต่ละประเภทจะแตกต่างกันออกไปแต่ละสายงาน 

รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าบทเรียนและข้อสอบเก่าๆเพื่อเป็นแนวทางในการรู้แนวข้อสอบตำรวจให้แจ่มแจ้ง ซึ่งการอ่านข้อสอบเก่าๆจะเป็นการทำให้ท่านได้มั่นใจในการสอบแต่ละหัวข้อต่างๆ หรือหากท่านไม่มีแนวทางหรือต้องการความสะดวกในการหาข้อมูล 

ก็ควรปรึกษากับ GovEntPolice โดยเขาจะเป็นบริการรับติวแนวข้อสอบตำรวจครบทุกสาย สุดท้ายหากท่านมีแนวทางการสอบตำรวจเรียบร้อยแล้ว เราก็เป็นกำลังใจในความพยายามเพื่อให้ท่านได้สอบตำรวจติวอย่างที่ท่านคาดหวัง โดยหากท่านสนใจในการติวแนวข้อสอบตำรวจ สามารถติดต่อกับ GovEntPolice ได้เลย


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที