การบริหารพัสดุคงคลัง

การบริหารพัสดุคงคลัง

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-381-7
จำนวนหน้า : 440 หน้า
ราคา : 330 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2552

คำแนะนำ

เหมาะสำหรับ นักศึกษาด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรปริญญาโท MBA ผู้ที่ทำงานในด้านการบริหารพัสดุคงคลัง การบริหารห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การวางแผนและควบคุมการผลิต และผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม 


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

เนื้อหาครอบคลุมระบบบริหารพัสดุคงคลัง 3 ระบบ คือ
1. ระบบจุดสั่งใหม่ (ROP) ครอบคลุมถึงการหาขนาดรุ่นการสั่งที่ประหยัด (EOQ) การสั่งทดแทนร่วม การหาสต๊อกปลอดภัย และจุดสั่งใหม่ภายใต้ระบบปริมาณการสั่งคงที่และระบบรอบเวลาการสั่งคงที่ ทั้งในแนวทางของการบริหารพัสดุคงคลังในภาพรวมและทีละรายการ  

2. ระบบวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) แสดงโครงสร้างและกลไกการทำงานมาตรฐานของระบบ MRP การประยุกต์ขนาดรุ่นการสั่ง และการประเมินค่าใช้จ่ายจากขนาดรุ่นการสั่งแบบต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงขนาดรุ่นการสั่งที่เหมาะสมของวัสดุแต่ละรายการ

3. ระบบบิหารพัสดุคงคลังแบบทันเวลาพอดี (JIT) เน้นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาระบบ JIT องค์ประกอบสำคัญของ JIT กลไกการทำงานของระบบคัมบัง ความแตกต่างระหว่างระบบ MRP กับ JIT และพัฒนาการของระบบ JIT ไปสู่ระบบ JIT II

และแบบฝึกหัดท้ายบท สำหรับทบทวนเนื้อหาแต่ละบท

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม วิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรปริญญาโท MBA ผู้ที่ทำงานในด้านการบริหารพัสดุคงคลัง การบริหารห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การวางแผนและควบคุมการผลิต และผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง