เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ไชยชาญ หินเกิด
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-696-2
จำนวนหน้า : 156 หน้า
ราคา : 78 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2560

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006) ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดย สอศ. ลำดับที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.


สั่งซื้อหนังสือ   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)
ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดย สอศ. ลำดับที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.

ประกอบด้วยใบงานที่ 1 – 12  ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ (54 คาบ) ดังนี้ 

ใบงานที่ 1   การถอดประกอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ใบงานที่ 2   การพันและทดสอบขดลวดอาร์เมเจอร์
ใบงานที่ 3   เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (กระตุ้นแยก)
ใบงานที่ 4    เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบชันต์
ใบงานที่ 5   เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีรีส์
ใบงานที่ 6   เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบชอร์ตชันต์คอมปาวด์
ใบงานที่ 7   เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบลองชันต์คอมปาวด์
ใบงานที่ 8   การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ใบงานที่ 9   ชันต์มอเตอร์
ใบงานที่ 10 ซีรีส์มอเตอร์
ใบงานที่ 11 ชอร์ตชันต์คอมปาวด์มอเตอร์
ใบงานที่ 12 ลองชันต์คอมปาวด์มอเตอร์ 

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไป


หนังสือที่เกี่ยวข้อง