日本語ページ

Thailand Kaizen Award 2022 รอบชิงชนะเลิศ

ปิดฉาก Thailand Kaizen Award 2022 ไปแล้วกับบรรยายกาศที่เต็มไปด้วยความสุข ความภาคภูมิใจ ของกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ Kaizen และองค์กรที่ได้รับรางวัล

ส.ส.ท. ได้จัดกิจกรรมประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า Kaizen เพื่อรับรางวัล Thailand Kaizen Award อย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 18 เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการ องค์กรธุรกิจในประเทศไทย ทั้งภาคการผลิตและการบริการ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกระบวนการในการปรับปรุงงาน และเทคโนโลยีช่วยการบริหารการผลิต ที่เป็นผลจากการนำกิจกรรมเสนอแนะ โดยบุคลากรของสถานประกอบการเอง เข้ามาช่วยบริหารกระบวนการผลิต และขยายผลการดำเนินกิจกรรม ด้วยการพัฒนาเครื่องจักรกลจนประสบผลสำเร็จ ในระดับอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ และมีการนำผลงานต่าง ๆ เหล่านั้นออกมาเผยแพร่ เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาคการผลิตและบริการให้สูงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดสังคมอุดมปัญญา และเกิดการเรียนรู้ซึ่งกัน

การจัดกิจกรรมประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ เพื่อรับรางวัล Thailand Kaizen Award ได้รับความสนใจจากกลุ่มกิจกรรมและองค์กรต่าง ๆ แม้จะเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่ผ่านมา แต่ด้วยหัวใจนักสู้ของคนคุณภาพที่มี Kaizen อยู่ในหัวใจ ที่พร้อมจะปรับปรุงงานและกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จึงไม่ทิ้งกิจกรรม Kaizen ร่วมกันฝ่าฝันทำกิจกรรม Kaizen และเตรียมความพร้อมในทุกขั้นตอนการประกวดจนมาถึงการนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย เพื่อรับรางวัล Thailand Kaizen Award 2022 ซึ่ง ส.ส.ท. ได้กำหนดจัดขึ้นวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้บริหารองค์กรทั้งหน่วยงานราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกผลงานและร่วมรับรางวัล Thailand Kaizen Award 2022

การจัดงานนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ เป็นการรวมผลงานของปี 2021 และ ปี 2022 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดงาน Thailand Kaizen Award 2021 ได้ ต้องเลื่อนการจัดงานในทุกรอบของขั้นตอนการประกวดมารวมกับ Thailand Kaizen Award 2022 โดยมีผลงานส่งเข้าประกวด ปี 2021 จำนวน 269 ผลงาน และ ปี 2022 จำนวน 176 ผลงาน แบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้

 • Kaizen Suggestion System (KSS)
 • Service Kaizen
 • Genba Kaizen
 • Project Kaizen
 • Karakuri Kaizen
 • Automation Kaizen
 • Kaizen for Innovation
ทุกผลงานได้ดำเนินการตามขั้นตอนประกวด ดังนี้
 • ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกผลงานจากเอกสารของผู้สมัคร
 • ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาการนำเสนอผลงาน Kaizen ทั้ง 7 ประเภท เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
 • ขั้นตอนที่ 3 ตรวจผลงาน Automation Kaizen / Karakuri Kaizen / Genba kaizen / Project Kaizen / Service Kaizen และ Kaizen for Innovation ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง
 • ขั้นตอนที่ 4 การนำเสนอผลงานในรอบสุดท้าย คือ รอบชิงชนะเลิศ
มีผลงาน Kaizen ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 117 ผลงาน จาก 68 องค์กร โดยแบ่งตามประเภท ดังนี้
 • ผลงานประเภท Kaizen Suggestion System จำนวน 43 ผลงาน
 • ผลงานประเภท Service Kaizen จำนวน 18 ผลงาน
 • ผลงานประเภท Genba Kaizen จำนวน 26 ผลงาน
 • ผลงานประเภท Project Kaizen จำนวน 11 ผลงาน
 • ผลงานประเภท Karakuri Kaizen จำนวน 6 ผลงาน
 • ผลงานประเภท Automation Kaizen จำนวน 8 ผลงาน
 • ผลงานประเภท Kaizen for Innovation จำนวน 5 ผลงาน

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตนกรรม
ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล Thailand Kaizen Award 2022
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์

ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์

ดร.สุพจน์ ชินวีระพันธุ์
ผู้อำนวยการสมาคม
ให้การต้อนรับท่านปลัดกระทรวง อว. และกล่าวรายงาน

คณะกรรมการพิจารณารางวัล Thailand Kaizen Award 2022

คณะกรรมการพิจารณารางวัล Thailand Kaizen Award 2022

คณะกรรมการพิจารณารางวัล Thailand Kaizen Award 2022

คณะกรรมการพิจารณารางวัล Thailand Kaizen Award 2022

ลดเวลาในการจัด-จ่าย Tube

Diamond Award ประเภท Karakuri Kaizen
ผลงาน "ลดเวลาในการจัด-จ่าย Tube"
กลุ่ม Tube Room บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะกง)

CT Automation ไลน์ทดสอบโทรศัพท์มือถือแบบอัตโนมัติ

Excellence Technique Award
ผลงาน "CT Automation ไลน์ทดสอบโทรศัพท์มือถือแบบอัตโนมัติ"
กลุ่ม No Body บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางกะดี)

ลูกหยอด

Think out of the box Award
ผลงาน "ลูกหยอด"
นายณัฐพล เลิศจรุลาภ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานชลบุรี)

KSS Trophy
รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงาน Kaizen ประเภท Kaizen Suggestion System ผ่านเข้านำเสนอรอบสุดท้าย 3 ผลงานขึ้นไป ทั้งนี้ ปี 2022 มีองค์กรที่มีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย 5 ผลงาน จำนวน 2 องค์กร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง)
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง)

Popular Vote

กลุ่ม การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา
วันที่ 8 สิงหาคม 2565
กลุ่ม การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา

กลุ่ม การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
กลุ่ม การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ
การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ

กลุ่ม MSO and Compound E-pull
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
กลุ่ม MSO and Compound E-pull
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน)

กลุ่ม AME-Innovation COE,Global operations
วันที่ 11 สิงหาคม 2565
กลุ่ม AME-Innovation COE,Global operations
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน)

Kaizen Web Vote

กลุ่ม Eco-team 3

กลุ่ม Eco-team 3
บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen จากประสบการณ์ตรงของผู้ทำกิจกรรมสู่สาธารณชน

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ภายบรรยากาศการนำเสนอองค์ความรู้ Kaizen

ผลการประกวด Thailand Kaizen Award 2022

ประเภท Karakuri Kaizen
1 ลดเวลาในการจัด-จ่าย Tube Tube Room บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะกง) Diamond Award
2 Karakuri Return Skid Ring Geer BD22 ไลน์ 3 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง) Golden Award
3 อุปกรณ์กำจัดตะไคร่น้ำ และก้อนตะกอน ในบ่อบำบัดน้ำเสีย Scum Killer บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด Golden Award
4 รถเข็นกระบะม้วน Apec บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) Silver Award
5 ชุดลำเลียง Scale หลังการตัดที่ RSM Play Man บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
(โรงงานห้วยโป่ง)
Silver Award
6 ถาดรองน้ำมัน Auto Coupler แบบเปิดปิด Auto จิ๊กซอ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
(โรงงานห้วยโป่ง)
Silver Award
ประเภท Automation Kaizen
1 Fast Rolling เครื่องรีดกาวติดหน้าจอมือถือแบบอัตโนมัติ Dark Knight บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางกะดี) Golden Award
2 การลดระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้ากลับคืนภายในโรงงาน Electrical Maintenance and Engineering (EME) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด Golden Award
3 Auto Clean เครื่องทำความสะอาด Cover Main ของโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ ทลายน้ำแข็ง บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางกะดี) Golden Award
4 CT Automation ไลน์ทดสอบโทรศัพท์มือถือแบบอัตโนมัติ No Body บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางกะดี) Golden Award
5 เครื่องลงโปรแกรมหมายเลขตัวงานและบรรจุผลิตภัณฑ์ในรูปแบบม้วนอัตโนมัติของ Trie Tag Product Robot King บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) Golden Award
6 ลด NVA กระบวนการจัดเตรียมน้ำสี Pigmented GEP ฟ้าใส บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด
(โรงงานนครปฐม)
Silver Award
7 ลดปัญหาการประกอบ Ball Vale Handle 25 เสียจากงาน Automation ABYSS บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานระยอง) Silver Award
8 เครื่องพ่นสีแบบอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์ Tire Tag Hero Arm Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) Silver Award
ประเภท Project Kaizen
1 Soft fly sheet The Takeshi Team บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด Golden Award
2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคัพเค้กสอดไส้ด้วยเครื่องฉีดไส้ Super Cup บริษัท ซีพีแรม จำกัด (โรงงานลาดกระบัง) Golden Award
3 โครงการลดพลังงานไฟฟ้าในระบบน้ำหล่อเย็นโดยการแยกระบบเครื่องสูบจ่ายน้ำหล่อเย็นให้เหมาะสมกับความต้องการของอุปกรณ์ Energy return from cooling water System บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด Golden Award
4 แตกไหมนะ? ACE OF AMAZE บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานหนองจอก) Golden Award
5 สร้างกระบวนการผลิตแบบอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์ Tire Tag Rev.4 เพื่อลด HPK การผลิตชิ้นงานลง 50% Try Try Try บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) Silver Award
6 The Better of Process design (Up Efficincy and Balance process) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับกระบวนการการผลิต Powerful Pipe บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด (โรงงาน 3) Silver Award
7 การพยากรณ์ความดันชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียมโดยการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ ยูนิคอร์นเน่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด Silver Award
8 กระบวนการผลิตงานสายน้ำไหล และระบบควบคุมอัจฉริยะของงานรุ่น EDP-XXX Stronger Together Team บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) Silver Award
9 หุ่นยนต์สำรวจคลองส่งน้ำดิบ วารีกุญชร การประปานครหลวง Bronze Award
10 ไขรหัสลับปริศนา บริษัท ธนภักดี จำกัด บริษัท ธนภักดี จำกัด Bronze Award
11 TFI for Expressway System (ที-เอฟ-ไอ ฟอ อิคส-เพรส-เว-ซีซ-เท็ม) GATEWAYS บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Bronze Award
ประเภท Kaizen for Innovation
1 เศษผ้ากลับมาใช้ใหม่ Eco-team 3 บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด Golden Award
2 เครื่องรัดพลาสติกกึ่งอัตโนมัติพร้อมเครื่องดูดกลิ่นและควัน ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนเครื่องจักรกลไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Silver Award
3 การพัฒนากล้องตรวจจับความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วยต้นทุนต่ำ FTM New Generation Team บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี(ประเทศไทย) จำกัด Silver Award
4 อิฐบล๊อคยั่งยืน OKR บริษัท สาลี่ คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) Bronze Award
5 Machine Learning Carbon Object Detection AME-Innovation COE,Global operations บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน) Bronze Award
ประเภท Genba Kaizen
1 วงแหวนมหัศจรรย์ Production Group bangban บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด Golden Award
2 การลดต้นทุนค่าไฟฟ้าที่หอควบแน่นก๊าซธรรมชาติ LNG Operation Excellence บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด Golden Award
3 สักหลาดสำเร็จรูป Swan Smart Five บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด Golden Award
4 Reduce cost cleaning of OB pellet contaminated (TEAM THEP CLEAN (TTC) WHAT WHAT GRU Team บริษัท เร็ปโก้ แมนเทนแนนซ์ จำกัด Golden Award
5 ปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิตที่ขั้นตอนการอบน้ำยารุ่น FM-03600-XXX Time Never Stops บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) Golden Award
6 ระบบป้องกันการเติมสกรูผิด เติมเต็ม บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานชลบุรี) Silver Award
7 ลด Filth กระบวนการผลิตไส้กรอก MAHACHAI มหาชัย บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย) Silver Award
8 การเปลี่ยน Network Fuse โดยไม่ต้องดับไฟ Safety Kaizen Bangna Team การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา Silver Award
9 ลด - Loss - ลด - Risk เพื่อน้องพี่ทำได้ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานชลบุรี) Silver Award
10 ยังไม่ครบ จบไม่ได้ On the rock บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานชลบุรี) Silver Award
11 ลดของเสียที่เกิดจากการหยอดกาวในกระบวนการติดกระจก CB_FBN บริษัท ฟาบริเนท จำกัด Silver Award
12 Re-Design Rack การปรับรูปแบบ Rack ในงานพาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา Silver Award
13 มินิทรัคดรัมพ์ (Mini truck Dump) SRF 02 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ศรีราชา Silver Award
14 No Touch เรื่องของ Glue บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) Silver Award
15 งานฮอตไลน์ การตัดเบรกด้วยรถกระเช้าโดยไม่เข้าใกล้จุดตัด เพื่อ Kaizen การไฟฟ้านครหลวง (ฝ่ายก่อสร้าง) Silver Award
16 ลดการสิ้นเปลืองการทำความสะอาดระบบ CRU B NEW Team บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จำกัด Silver Award
17 Roller พาดสายแรงต่ำ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ Silver Award
18 ตาไฟแทนคน The MFG.1 Team บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด Silver Award
19 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปิดผนึกสินค้า Production Engineering Team บริษัท ซีพีแรม จำกัด (โรงงานลาดหลุมแก้ว) Bronze Award
20 เทส ง่ายได้งานเพิ่ม (Test ง่ายได้เพิ่ม) Bench Test and Repair Center บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน) Bronze Award
21 ลดระยะเวลา การปอกสายไฟฟ้า ASC การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง 2 การไฟฟ้านครหลวง เขตบางบัวทอง Bronze Award
22 ลดมหัศจรรย์ อั่งเปา บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด Bronze Award
23 การปรับปรุงคุณภาพการปาดโซลเดอร์ "screen printing transformation" Green Zone บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานชลบุรี) Bronze Award
24 AGV Unstoppable Fast and furious 9 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานชลบุรี) Bronze Award
25 ลดปัญหากล่องปิดไม่สนิท M3 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) Bronze Award
26 ลดเวลาการย้ำหมุดผ้าเบรค INNOVATE บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด Bronze Award
ประเภท Service Kaizen
1 ระบบ E - KANBAN SYSTEM โคขวิด-21 บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานชลบุรี) Golden Award
2 RPA บันทึกรับเงิน Bill of Exchange Robotic Process Improvement บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานมาบตาพุด) Golden Award
3 Smart startup check 5.0 เปิดฟ้า ทำไคเซน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานชลบุรี) Golden Award
4 ระบบจัดการความเสี่ยงแบบออนไลน์ Near miss online บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ราชบุรี)
Golden Award
5 การปรับปรุง MEA Connext Mobile Application ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การไฟฟ้านครหลวง (ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล) Golden Award
6 โครงการ MEA OK การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ การไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการ Silver Award
7 การลดปัญหาการสูญเสียน้ำโคลนขณะเจาะหลุมด้วยการพัฒนาโมเดลความแข็งแรงของชั้นหินและแนวทางดำเนินงานใหม่ Satun-Funan South ES Team บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด Silver Award
8 พาร์ทช๊อตไหม..??..ถาม SPICE..S เลยจ๊ะ Buyer Ranger บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางกะดี) Silver Award
9 การปรับปรุงขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลการประกอบรถยนต์ ALC Team บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด Silver Award
10 ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ MMS (Meter Monitoring System) กองมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค Silver Award
11 Training Record Management Online The Trainer บริษัท ฟาบริเนท จำกัด Silver Award
12 สั่งง่าย ได้งานเร็ว (RFID and E-Pull) MSO and Compound E-pull บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน) Silver Award
13 การบริหารยอดคงเหลือน้ำมันใสและการจัดส่ง (Oil Inventory Management and Delivery) ไทบ้าน 4.0 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) คลังน้ำมันขอนแก่น Silver Award
14 ระบบ SMS Plant Improvement SFCG NK บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด (โรงงานหนองแค) Silver Award
15 บีบ อัด มัด เผา New energy บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) Silver Award
16 เค้าน์ (Count) - เอง ลูกมดสู้ๆ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด Silver Award
17 กู-รู กู-เร็ว GU-RU GU-RAEW 5G Planner นักวางแผนไร้สาย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางกะดี) Silver Award
18 ลดเวลาในการขันเทมเปอร์ชุดหัวชงเครื่องชงกาแฟ Egro One,Egro Zero Coffee Race Zing บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด Bronze Award
ประเภท Kaizen Suggestion System (KSS)
1 ชนแล้วก็ Lock ง่าย ๆ Easy Easy นายเอกลักษณ์ ชิงชนะ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง) Golden Award
2 Happy PEG นางนวรัตน์ ณ พัทลุง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Golden Award
3 หมวก CPAP นางสาวกาญจนา ขวัญสง่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Golden Award
4 รถเข็น New Normal นายสุรนิตย์ สนธิกิติ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง) Golden Award
5 กดปล่อยเก็บ นายธีรยุท จันทร์ไพสน บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (โรงงานนวนคร) Golden Award
6 Tool พิเศษของฉัน นายดำรงค์พล สายเสมา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง) Golden Award
7 ลดระยะเวลาการนำเสนอราคาขาย (price Notification) นางสาวนัฐดา ทับอีม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) Golden Award
8 Keep warm เจ้าตัวจิ๋ว นางสาวพัชรีย์ ไชยฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Golden Award
9 เครื่องทดสอบ Endurance Piano Switch นายคฑาวุธ ศรีคงคา บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด Silver Award
10 เครื่องมือวัดความสึกรูลูกกลิ้ง นายประสาน กองทอง บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (โรงงานชลบุรี) Silver Award
11 ทูบีนัมเบอร์วันมหัศจรรย์ฟิกเจอร์ นายประภาส ก้อนวิมล บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด Silver Award
12 ดึง ติด ตัด เทปกาวบน Stand นางสาวรัชนก เหมพร บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานปราจีนบุรี) Silver Award
13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย การให้สารเคมีบำบัดในการผ่าตัด HIPEC โดยใช้ชุดสาย PVC tubing นางสาวไพรสุดา บัวลอย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Silver Award
14 แค่ดันก็ไม่ต้องเดิน นายชาติชาย โพธิบัญดิษ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง) Silver Award
15 ลดเวลารอรถ Forklift นายเฉลิมพันธ์ ปะระทัง บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะกง) Silver Award
16 Pokayoke ป้องกันเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ไม่ร่วมศูนย์ นายประทวนทอง อินหา บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
(โรงงานระยอง)
Silver Award
17 ปรับปรุงโปรแกรม nawa PR ดักค่าอักษรพิเศษ นางสาวสุพร สีวัน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานสระบุรี) Bronze Award
18 Farm Rack นาวสาวกชสร จันทะสาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงฟักไข่โชคชัย) Bronze Award
19 ลดเวลาการประกอบชิ้นส่วนเกียร์ นายปรีชา ศรีสิทธิ์ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด Bronze Award
20 เบาหวิว นายอดิสรณ์ เดชะผล บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด Bronze Award
21 ลดการซื้อ Co2 เกินความจำเป็น นางสาวอรทัย เลาหพิบูลรัตนา บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) Bronze Award
22 Zero defect ฝา CSD 330 ml ไม่ได้มาตรฐาน (ฝาแน่น/ฝาหลวม) นายศักดิ์สินทร์ จีนนุ่น บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (โรงงานสุราษฎร์ธานี) Bronze Award
23 ลดเวลาการทำงานด้วยเครื่องพิมพ์ Mark splicer นางสาวลูกน้ำ นิชำนาญ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด Bronze Award
24 เครื่องบริหารมือสูญญากาศ นายสรพิสิฐ ไทยบรรจง บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด Bronze Award
25 ชุดยกอัจฉริยะ (SMART LIFTING) นายศักดิ์สิทธิ์ สังข์ทอง บริษัท เร็ปโก้ แมนเทนแนนซ์ จำกัด Bronze Award
26 ปรับปรุง Jig จับข้อต่อ S-55 เอียงไม่ได้ระดับ นายวิศณุ จันทร์ชอน บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานสระบุรี) Bronze Award
27 จิ๊ก...จิ๋วแต่แจ๋ว นายพนมกร ทองจุลละ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง) Bronze Award
28 เครื่องมือถอดคอยล์ นายวีรภัทร สมเพชรไพบูลย์ บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด Certificate
29 ลูกกลิ้งหฤหรรษ์ Color Reveal นายมานิตย์ ปลื้มบุญ บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด Certificate
30 PU Data Analysis นายการุณ ทรัพย์ประภาสุข บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) Certificate
31 สัญญาณบอกเหตุ นายราชนาวี ประทุมชัย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานชลบุรี) Certificate
32 ลดเสียเวลาการซ่อมเครื่องแช่แข็ง นายอมร บัวหอม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา)
Certificate
33 เปลี่ยนใหม่ดีกว่า นายพิทยา บุญลอย บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด Certificate
34 อุปกรณ์ซ่อมและจัดเรียงพาเลทพลาสติก นายพิสิษฐ์ กัลยา บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด Certificate
35 กล่องจำลองทวนสอบเครื่องนับจำนวนฝา นายธนวัฒน์ บุญน้อย บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จำกัด Certificate
36 ทั้งลดคนทั้งประหยัดน้ำ นายวีระพล วงษ์วิเชียร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(โรงงานแปรรูปเนื้อไก่และอาหารแปรรูป มีนบุรี)
Certificate
37 ลูกหยอด นายณัฐพล เลิศจรุลาภ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานชลบุรี) Certificate
38 อุปกรณ์ช่วยถอดเฝือก เด็กโรคเท้าปุกด้วยตัวเอง นางสาวกนิษฐา คงแก้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Certificate
39 บอร์ดแสดงสถานะเครื่องจักรตามแผนผลิตท่อ นายพงษ์นที เพิ่มสมบัติ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานระยอง) Certificate
40 แก้ไขฟิล์มส่วนเกินจากการพันพาเลท (พาเลทมีหาง) นายนิรันดร์ ตรีมูล บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด Certificate
41 ป้องกันปัญหาเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ผิด นายสีวรัตน์ จำปาทิพย์ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
(โรงงานระยอง)
Certificate
42 เสียบก็ง่าย หายก็รู้ (เสียบไม่สะดุด ถูกจุด ถูกใจ) นางสาวขวัญใจ ศิริรักษ์ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด Certificate
43 แค่มีมาตรฐาน ปัญหาเรื่องฝาก็หมดไป นายนิวัฒน์ บัวใส บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (โรงงานนครสวรรค์) Certificate

 

KSS Trophy

รางวัลสำหรับองค์กรที่มีผลงาน Kaizen ประเภท Kaizen Suggestion System ผ่านเข้านำเสนอรอบสุดท้าย 3 ผลงานขึ้นไป ทั้งนี้ ปี 2022 มีองค์กรที่มีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย 5 ผลงาน จำนวน 2 องค์กร
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
  1. ผลงาน "Happy PEG" โดย... นางนวรัตน์ ณ พัทลุง
  2. ผลงาน "หมวก CPAP" โดย... นางสาวกาญจนา ขวัญสง่า
  3. ผลงาน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยการให้สารเคมีบำบัดในการผ่าตัด HIPEC โดยใช้ชุดสาย PVC tubing" โดย... นางสาวไพรสุดา บัวลอย
  4. ผลงาน "อุปกรณ์ช่วยถอดเฝือก เด็กโรคเท้าปุกด้วยตัวเอง" โดย... นางสาวกนิษฐา คงแก้ว
  5. ผลงาน "Keep warm เจ้าตัวจิ๋ว" โดย... นางสาวพัชรีย์ ไชยฤกษ์
 • บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานสำโรง)
  1. ผลงาน "ชนแล้วก็ Lock ง่าย ๆ Easy Easy" โดย... นายเอกลักษณ์ ชิงชนะ
  2. ผลงาน "รถเข็น New Normal" โดย... นายสุรนิตย์ สนธิกิติ
  3. ผลงาน "แค่ดันก็ไม่ต้องเดิน" โดย... นายชาติชาย โพธิบัญดิษ
  4. ผลงาน "ลดเวลารอรถ Forklift" โดย... นายเฉลิมพันธ์ ปะระทัง
  5. ผลงาน "Tool พิเศษของฉัน" โดย... นายดำรงค์พล สายเสมา

Excellence Technique Award

ประเภท Automation Kaizen
 • ผลงาน "CT Automation ไลน์ทดสอบโทรศัพท์มือถือแบบอัตโนมัติ"
  กลุ่ม No Body บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางกะดี)

Think out of the box Award

ประเภท Kaizen Suggestion System
 • ผลงาน "ลูกหยอด"
  นายณัฐพล เลิศจรุลาภ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานชลบุรี)

Web Vote

ประเภท Kaizen for Office
 • ผลงาน "เศษผ้ากลับมาใช้ใหม่"
  กลุ่ม Eco-team 3 บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด

Popular Vote

วันที่ 8 สิงหาคม 2565
 • ผลงาน "Re-Design Rack การปรับรูปแบบ Rack ในงานพาด สายไฟฟ้าแรงต่ำ"
  กลุ่ม การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา
  การไฟฟ้านครหลวง เขตบางนา
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
 • ผลงาน "Roller พาดสายแรงต่ำ"
  กลุ่ม การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ
  การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
 • ผลงาน "สั่งง่าย ได้งานเร็ว (RFID and E-Pull)"
  กลุ่ม MSO and Compound E-pull
  บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน)
วันที่ 11 สิงหาคม 2565
 • ผลงาน "Machine Learning Carbon Object Detection"
  กลุ่ม AME-Innovation COE,Global operations
  บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โรงงานบางปะอิน)

ดูข่าวทั้งหมด