日本語ページ

Thailand 5S Award รางวัล 5ส ประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ

ระบบการบริหารงาน 5ส  เป็นระบบที่มุ่งสร้างองค์กรให้เกิดความปลอดภัย มีมาตรฐาน สร้างวินัย ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการทำงาน ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถือจากลูกค้าด้านคุณภาพ อีกทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากร ลดปัญหามลภาวะ และความสูญเปล่าของการทำงาน ก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงาน 5ส เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง สามารถพัฒนาขึ้นสู่ระดับสากลได้ จึงต้องมีการเปรียบเทียบการดำเนินงาน  5ส ระหว่างองค์กร เป็นการสร้างการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในการทำและประยุกต์ใช้ 5ส ตลอดจนเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ให้แก่องค์กรต่าง ๆ

ส.ส.ท. ได้จัดตั้งรางวัล 5ส ประเทศไทยขึ้น ด้วยเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะมีการส่งเสริมให้นำ 5ส เป็นเครื่องมือบริหารพื้นฐานไปใช้ในองค์กรหรือสถานประกอบการอย่างจริงจัง   ด้วยการมอบรางวัล 5ส ประเทศไทย "Thailand 5S Award" เพื่อเป็นการส่งเสริม เนื่องด้วยคนไทยยังมีจุดอ่อนเรื่องของวินัย การทำ 5ส จึงมีส่วนช่วยในการปรับพื้นฐานการทำงาน และการใช้เครื่องมือบริหารทั้งหมด โดยมีการจัดการประเมินผลและมอบรางวัลมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน

รางวัล 5ส ประเทศไทย "Thailand 5S Award" เป็นรางวัลที่มีจุดเด่น คือ องค์กรหรือสถานประกอบการต้องมีการประยุกต์ใช้ 5ส ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา มีการให้รางวัลโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของระบบ 5ส ในองค์กร ไม่ว่าองค์กรจะได้รางวัลหรือไม่ก็ตาม การทำ 5ส เป็นหัวใจสำคัญและพื้นฐานที่จะนำพาองค์กรไปสู่การผลิตแบบ World Class Manufacturing ได้อย่างมั่นคง  ดังนั้น รางวัล 5ส จึงมีไว้สำหรับแข่งขันกับตนเอง ไม่ได้เปรียบเทียบหรือแข่งกับองค์กรอื่น ๆ

ส.ส.ท. ได้จัดเวทีแข่งขันให้กับองค์กรที่นำระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อรับรางวัล 5ส ประเทศไทย "Thailand 5S Award" และเพื่อปลูกฝังเป็นรากฐานให้แก่องค์กรไปสู่ความสำเร็จ โดยอาศัยเกณฑ์รางวัลเป็นแรงผลักดัน ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อพัฒนาระบบ 5ส ขององค์กร ให้เกิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ในการทำงานมากที่สุด
 2. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงาน ตั้งแต่ระดับสูงขององค์กรไปจนถึงระดับปฏิบัติงาน ให้เป็นรูปธรรมได้อย่างตรงจุด โดยมีดัชนีชี้วัด (Indicator) ที่เหมาะสม
 3. เพื่อพัฒนา และยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิต และงานบริการ
 4. เพื่อได้รับทราบ และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำกิจกรรม 5ส ซึ่งกันและกัน
 5. เพื่อรณรงค์การทำกิจกรรม 5ส ให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง


ในการจัดงาน Thailand 5S Award  ส.ส.ท. ได้เดินหน้าผลักดันการทำ 5ส อย่างไม่หยุดยั้ง โดยใช้เวทีประกวดเป็นที่เผยแพร่การดำเนินงาน 5ส สู่สาธารณชน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้กับองค์กรอื่น ๆ มีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงาน พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ต่อสังคม และต่อตัวเอง ดังนั้นในปี พ.ศ. 2553 จึงได้เพิ่มประเภท “รางวัลพื้นที่ดีเด่น” เพื่อรับ 5S Model Award เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรมีความมั่นใจในการประยุกต์ใช้ 5ส ในการบริหารงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการทำ 5ส สำหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มทำระบบ 5ส และเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ขององค์กร เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การประกวด Thailand 5S Award

สิ่งสำคัญของการจัดงาน ส.ส.ท. ต้องการส่งเสริมให้องค์กรหรือสถานประกอบการทำระบบ 5ส อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่สาธารณชน เพื่อเป็นการสร้างสังคมอุดมปัญญา การให้รางวัลในแต่ละปีจะเป็นรางวัลเฉพาะปีนั้น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำ 5ส อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรักษาระบบ 5ส ได้อย่างยั่งยืน จึงถือได้ว่าเป็นองค์กรที่สามารถบรรลุเป้าหมายของ ส ตัวที่ 5 ได้ คือ ส สร้างวินัย หรือเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งนั่นเอง

รางวัล 5ส ประเทศไทย "Thailand 5S Award" ในปี 2565 นี้ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 21 ซึ่ง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เป็นผู้ดำเนินการ ในแต่ละปีมีองค์กรให้ความสนใจสมัครรับรางวัลจำนวนมาก และหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งภาคการผลิตและงานบริการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบกับหลายองค์กร  แม้จะเกิดวิกฤติแต่องค์กรก็ยังไม่ทิ้งการทำ 5ส ได้นำระบบ 5ส ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรจนประสบความสำเร็จ และให้ความสนใจสมัครเข้ารับรางวัล Thailand 5S Award 2022 จำนวน 28 องค์กร โดยได้ผ่านการพิจาณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 ตรวจเอกสารสรุปผลงาน
 • ขั้นตอนที่ 2 นำเสนอผลงานรอบคัดเลือก (เฉพาะองค์กรที่ผ่านรอบเอกสาร)
 • ขั้นตอนที่ 3 ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ รอบที่ 1 (เฉพาะองค์กรที่ผ่านรอบนำเสนอผลงานรอบคัดเลือก)
 • ขั้นตอนที่ 4 ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ รอบที่ 2 (เฉพาะองค์กรที่ผ่านรอบตรวจประเมินรอบที่ 1)
 • และขั้นตอนสุดท้าย คือ การนำเสนอผลการดำเนินการระบบ 5ส ขององค์กรรอบชิงชนะเลิศ มีองค์กรผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 17 องค์กร ดังนี้
 1. บริษัท โคเซล (ประเทศไทย) จำกัด  :  (ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า)
 2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (RDC หาดใหญ่)  :  (ศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค บริโภค)
 3. บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด :  (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / Oil Pump, Water Pump)
 4. บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด  :  (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ / ชิ้นส่วน Aluminium Die casting)
 5. บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)  :  (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Wire Harness, Automotive Cable)
 6. บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด  :  (ผลิตสินค้าเด็ก ขวดนม จุกนม)
 7. บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด  :  (ผลิตและจำหน่ายแผ่นลามิเนต)
 8. บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด  :  (ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนรถยนต์ จักรยานต์ยนต์ การเกษตร)
 9. บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด  :  (ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม)
 10. บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด  :  (ผลิตโซดา-น้ำดื่ม)
 11. บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาทุ่งสง  :  (ผลิตยางแท่ง STR)
 12. บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง  :  (ผลิตสุขภัณฑ์ห้องน้ำ)
 13. บริษัท ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด  :  (นำเข้า ขายปลีก-ส่ง รอกไฟฟ้า ผลิต ติดตั้ง บริการซ่อมฯ)  
 14. บริษัท สยามกลการ จำกัด  :  (อสังหาริมทรัพย์และโฮดิ้ง)
 15. บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด  :  (นำเข้าและจำหน่าย เครื่องเสียง เครื่องดนตรี)
 16. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค  :  (อุตสาหกรรมอาหาร ผลิตผงปรุงรส)
 17. บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด  :  (ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เทอร์โบชาร์จเจอร์)

ส.ส.ท. ได้จัดงานนำเสนอผลการดำเนินงานระบบ 5ส เพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award 2022 รอบชิงชนะเลิศ ขึ้น วันที่  2 - 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้บริหารองค์กร พนักงาน และผู้มีหัวใจ 5ส ทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกองค์กรและร่วมรับรางวัล

อย่างไรก็ตาม รางวัลเป็นเพียงแรงกระตุ้น แรงจูงใจ แต่ไม่ใช่เป้าหมาย สิ่งที่ ส.ส.ท. มุ่งเน้น คือ การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้ 5ส เป็นเครื่องมือ และเป็นเวทีที่ให้พนักงานได้แสดงออก เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เป็นการศึกษาจาก Best Practice ของแต่ละองค์กร และเป็นการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป

 

Thailand 5S Award 2022

Thailand 5S Award 2022

Thailand 5S Award 2022

Thailand 5S Award 2022

ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา ที่ปรึกษา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

Thailand 5S Award 2022

ผลการประกวด Thailand 5S Award 2022

Golden Award

Thailand 5S Award 2022

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค

Thailand 5S Award 2022

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด (สาขาทุ่งสง)

Thailand 5S Award 2022

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด

Thailand 5S Award 2022

บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

Silver Award

 • บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด
 • บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (RDC หาดใหญ่)
 • บริษัท ฟูรูกาวา ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โคเซล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด

Bronze Award

 • บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด
 • บริษัท สยามกลการ จำกัด
 • บริษัท ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง
 • บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด

5S Promoter Award for Top Management

รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ที่มีส่วนส่งเสริม กระตุ้น และผลักดันให้เกิดการทำ 5ส ทั่วทั้งองค์กร และประสบผลสำเร็จ โดยส่งผลการดำเนินงานระบบ 5ส ขององค์กรเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล Thailand 5S Award มาต่อเนื่อง 6 ปี ซึ่งเป็นผู้บริหารท่านแรกที่ได้รับรางวัล 5S Promoter Award for Top Management

Thailand 5S Award 2022

Thailand 5S Award 2022

คุณเฉลิมชัย ทรัพย์สอน
ผู้อำนวยการ บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด>

Certificate

องค์กรที่ผ่านเกณฑ์เข้ารอบการตรวจประเมินระบบ 5ส ณ สถานประกอบการ รอบที่ 2

 • บริษัท แม็กซิออน วีลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ออโต้ เม็ททอล จำกัด

ประกาศนียบัตร

ผู้ที่ทำคะแนนสอบความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้าน 5ส ประจำปี 2565 ลำดับที่ 1

Thailand 5S Award 2022

คุณปิยะ เปี่ยมรักษ์ธรรม
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค

Thailand 5S Award 2022

คุณสุรศักดิ์ นาเวียง
พนักงานแผนกประกอบ บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

Popular Vote

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

Thailand 5S Award 2022

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

Thailand 5S Award 2022

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด

รางวัลพิเศษ... "นำเสนอ 5ส ผ่านการแสดงดีเด่น"

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

Thailand 5S Award 2022

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

Thailand 5S Award 2022

บริษัท พี ควอลิตี้ แมชชีน พาร์ท จำกัด

5S Award Model

รางวัลพื้นที่ 5ส ดีเด่น เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการทำ 5ส สำหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มทำระบบ 5ส และเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ขององค์กร เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การประกวด Thailand 5S Award จำนวน 7 องค์กร 12 พื้นที่

1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1. พื้นที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
2. พื้นที่ ศูนย์กิจการนานาชาติ
3. พื้นที่ ส่วนสื่อสารองค์กร
2 บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด 1. พื้นที่ ห้องปฏิบัติการ โรงงาน 3
2. พื้นที่ ตรวจผ้า โรงงาน 3
3 บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด พื้นที่ Production Press 2000T
4 บริษัท ยูนิแฟ้บ อีควิปเมนต์ จำกัด พื้นที่ แผนกผลิตชิ้นส่วน
5 บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด พื้นที่ สำนักงานใหญ่ (อาคาร 2 ชั้นลอย)
6 บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด พื้นที่ สำนักงานใหญ่ (ส่วนบุคคลและกิจการทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 2)
7 บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1. พื้นที่ สำนักงาน ชั้น 1
2. พื้นที่ สำนักงาน ชั้น 2
3. พื้นที่ คลังสินค้า

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการดำเนินการระบบ 5ส จากองค์กรที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ สู่สาธารณชน

Thailand 5S Award 2022

Thailand 5S Award 2022

Thailand 5S Award 2022

Thailand 5S Award 2022

Thailand 5S Award 2022

Thailand 5S Award 2022

Thailand 5S Award 2022

Thailand 5S Award 2022

Thailand 5S Award 2022

Thailand 5S Award 2022


ดูข่าวทั้งหมด


 1. facebook
 2. line
 3. youtube
 4. twitter