日本語ページ

ส.ส.ท.จัดการประชุม Kick off โครงการ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม อาชีพนักวินิจฉัยสถานประกอบการ

ส.ส.ท.จัดการประชุม Kick off โครงการ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม อาชีพนักวินิจฉัยสถานประกอบการ

ส.ส.ท.จัดการประชุม Kick off โครงการ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม อาชีพนักวินิจฉัยสถานประกอบการ วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566  ณ ห้องประชุม 1 ส.ส.ท. ถ.พัฒนาการซอย 18 ในรูปแบบ Hybrid ผ่าน Zoom 

โดยมี ดร.สุพจน์  ชินวีระพันธุ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานอาชีพ นักวินิจฉัยสถานประกอบการ ซึ่งมีแผนดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำกระบวนการและเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 5 อาชีพ สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และรูปแบบ Template ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดังนี้

  1. อาชีพ นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (บริหาร)
  2. อาชีพ นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (การผลิต)
  3. อาชีพ นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (การเงิน)
  4. อาชีพ นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (การตลาด)
  5. อาชีพ นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (บุคลากร)

ซึ่งในปี 2542 ส่วนพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ดำเนินการร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้แผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม (IRP) ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งสมาคมฯ มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างนักวินิจฉัยและให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ โดยการจัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบการ เพื่อดำเนินการวินิจฉัยตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการ สามารถรองรับมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ ทั้งด้านวิชาการและการเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยยกระดับขีดความสามารถ ให้แข่งขันกับภายนอกประเทศได้

หลักสูตรการฝึกอบรมที่ใช้ในการสร้างนักวินิจฉัยสถานประกอบการนี้ เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมไปจนจบหลักสูตรทั้งทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการ โดยยึดหลักสูตรการเป็นนักวินิจฉัยสถานประกอบการของ JASMEC (Japan Small and Medium Enterprises Corporation) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำมาดัดแปลงบางส่วนให้เหมาะสมกับการวินิจฉัยสถานประกอบการในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาด้านการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ การจัดการด้านการบัญชีและการเงิน การจัดการด้านการผลิต (การควบคุมการทำงาน, การควบคุมคุณภาพการผลิต, การบริหารต้นทุนการผลิตและการจัดซื้อวัสดุ, การควบคุมกระบวนการผลิต และการวินิจฉัยอุตสาหกรรม) การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านการแรงงาน และการจัดการด้านการบริหารและสารสนเทศ แนวทางการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นไปในทางการฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา Case Study และ On the Job Training (OJT) ณ สถานประกอบการ โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ปัญหาจริง ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหา สร้างความรู้จากประสบการณ์จริง และหาคำตอบของปัญหาได้อย่างมีหลักเกณฑ์ ทั้งนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น และผู้เชี่ยวชาญไทย เป็นผู้ให้คำปรึกษาอยู่ตลอดระยะเวลาการเรียน ระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรรวม จำนวน 1,044 ชั่วโมง

ส.ส.ท.จัดการประชุม Kick off โครงการ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม อาชีพนักวินิจฉัยสถานประกอบการ

 

ส.ส.ท. .มุ่งมั่น ในการรวบรวมองค์ความรู้ในด้านวินิจฉัยมาตั้งแต่ปี 2542 โดยเป็นผู้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักวินิจฉัยในทุนของโครงการเงินกู้มิยาซาวา เงินกู้จากงบประมาณของรัฐบาลญี่ปุ่น (OECF) และธนาคารโลก เพื่อดำเนินการยกระดับอุตสาหกรรมในในปี 2542 บัจจุบันมีสถานประกอบการที่ผ่านการวินิจฉัยมากกว่า 1,239  วิสาหกิจ  มีนักวินิจฉัยที่ผ่านการอบรม มากกว่า 400 คน

ติดตามข่าวสารได้ที่ เพจ มาตรฐานอาชีพนักวินิจฉัย
https://www.facebook.com/profile.php?id=100094418640460

 

ส.ส.ท.จัดการประชุม Kick off โครงการ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรม อาชีพนักวินิจฉัยสถานประกอบการ


ดูข่าวทั้งหมด