Milestone ของกิจกรรม ส.ส.ท. ในรอบ 5 ทศวรรษ

พ.ศ.กิจกรรมสำคัญประเด็นที่มีผลทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
25161973
 • ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีนายวารี พงษ์เวช เข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมเป็นคนแรก TPA was established in 1973. Mr. Waree Pongvej was officially appointed as the first president of TPA.
 • เปิดโครงการสอนภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรมผลิตตำราแปลภาษาญี่ปุ่น, ออกวารสาร ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยี ให้แก่สมาชิก, โครงการอบรมสัมมนา TPA launched a language school to teach the Japanese and Thai languages. Also, TPA initiated many projects such as the supportive industrial techniques, the translated Japanese language textbooks, the publishing of the technology journals for TPA members, and the training & seminar programs.
 • ลดความรุนแรงและกระแสต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นและความรู้สึกเสมือนเป็นผู้ได้เปรียบทางด้านเศรษฐกิจการค้ากับประเทศไทย
 • เป็นจุดเริ่มต้นของ ส.ส.ท. ในการพัฒนาบุคลากรให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยโดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก JTECS (Japan-Thailand Economic Cooperation Society)
1973-UChueLiang
1973-TPAOpening-01
1973-TPAOpening-02
1973-TPAOpening-03
1973-TPAOpening-04
1973-TPAOpening-05
1973-TPAOpening-06
1973-TPAOpening-07
1973-TPAOpening-08
1973-TPAOpening-09
1973-UChueLiang-Training-01
1973-UChueLiang-Training-02
1973-UChueLiang-Training-03
1973-UChueLiang-Yanase
1973-UChueLiang-MrTaguchiandKEIDANRENparty
1973-UChueLiang-TPAstartingStaff
25181975
 • มีการขยายกิจกรรมและย้ายจากที่ทำการเดิม จากอาคารอื้อจือเหลียงมาที่อาคารใหม่ ณ สุขุมวิท ซอย 29 TPA expanded its business by relocating the original office at the U-Chu-Liang Building on Rama 4 Road to its new headquarters located on Sukhumvit Road (Soi 29) in Bangkok, Thailand.
 • ขยายกิจกรรมและสร้างอาคารสมาคมให้รองรับกิจกรรมด้านต่างๆ ที่มีการขยายตัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1975-TPAsukhumvitOpenening-01
1975-TPAsukhumvitOpenening-02
1975-TPAsukhumvitOpenening-03
1975-TPAsukhumvitOpenening-04
1975-TPAsukhumvitOpenening-05
1975-LanguagelaboTPASukhumvit-01
1975-LanguagelaboTPASukhumvit-02
1975-calibrateTPASukhumvit-01
1975-calibrateTPASukhumvit-02
25201977
 • เปิดโครงการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (อบรม) Officially, TPA launched its calibration service for measuring industrial tools (for its in-house training program).
 • เพื่อตอบสนองความต้องการขยายตัวด้านการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย
25221979
 • ฯพณฯ ศจ.สุพัฒน์ สุธาธรรม อดีต รมว.กระทรวงการคลังรับตำแหน่งนายกสมาคม In 1979, Professor Supat Sutatam, a former Minister of Finance of Thailand, was appointed as the TPA president.
 
25241981
 • เปิดโครงการประหยัดพลังงาน TPA initiated an energy-saving project.
 • เพื่อตอบสนองวิกฤตการณ์น้ำมันขาดแคลน (oil shock) ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกและในประเทศไทย โดยกระตุ้นให้ภาคอุตสาหรรมไทยมีควาตระหนักถึงการประหยัดพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญ
25251982
 • เปิดโครงการQC TPA launched the QC (quality control) project.
 • เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมส่งออกของไทยในด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าส่งออก
25261983
 • จัดงาน "มหกรรม QC Cercle ครั้งที่1" เป็นการเสนอผลงาน QC ครั้งแรกในประเทศไทย TPA officially organized the 1st QC Circle Fair, which was recognized as the first QC presentation in Thailand.
 • มีโครงการขยายอาคารโดยสร้างอาคารเพิ่มเติมติดกับอาคารหลังเดิมเป็นอาคาร 4 ชั้น TPA had an expansion project by erecting its new 4-storey building which was located next to the old office tower.
 • เปิดโครงการด้านบริการสอบเทียบ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม TPA formally launched its calibration service to measure industrial tools for public service.
 • เพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรม-ธุรกิจบริการมีกิจกรรมควบคุมคุณภาพ และมีการถ่ายทอดความรู้และกิจกรรม QCC ให้แพร่หลายในประเทศ
 • เพื่อขยายตัวรองรับกิจกรรมที่มีเพิ่มขึ้นของสมาคม
 • เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการให้บริการด้านการสอบเทียบแก่ภาคอุตสาหกรรมไทยและสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
1983-QCCercle
25281985
 • ศ.ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒน์กุล ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม Professor Dr. Paisit Pipatkul was elected as the president of TPA.
 • มีพิธีเปิดอาคารที่ทำการใหม่ตึกชั้น 4 ด้านหลังอาคารเดิม There was an official opening ceremony of the newly built 4-storey office building which was located next to the old office tower.
 
25301987
 • เปิดโครงการคอมพิวเตอร์ TPA launched its computer science project.
 • เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ด้านการใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย
25311988
 • เปิดโครงการศูนย์ข้อมูลทางเทคโนโลยี Officially, TPA launched the Technological Information Center.
 • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีวิศกรรม ฯลฯ จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น
25321989
 • เปิดโครงการศูนย์การศึกษาทางไปรษณีย์ TPA opened the Long-Distance Learning Project (via postal learning method).
 • เปิดโครงการบำรุงรักษาทวีผล TPA set up the industrial maintenance project by using the TPM (Total Productive Maintenance).
 • นายกล้าหาญ วรพุทธพร ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม Mr. Kraharn Woraputhaporn was officially voted as the president of TPA.
 • เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยซันโน (Sanno University)ประเทศญี่ปุ่น
 • เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้านความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เพื่อลดต้นทุนการผลิต
1989-Sanno
25341991
 • เปิดโครงการพลังงาน TPA initiated the energy-saving project.
 • เพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานจากแหล่งพลังงานใหม่ๆ
25351992
 • เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
 • เปิดโครงการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • เปิดบริการด้านห้องปฏิบัติสิ่งแวดล้อม
TPA launched the following 3 projects:
(1) High Quality & Standardization Developing Project
(2) Energy-Saving & Industrial Environment Developing Project
(3) Launching the Environmental Laboratory Project
 • เปลี่ยนชื่อโครงการจากโครงการคิวซีเดิมให้ครอบคลุมและกว้างขวางขึ้นเพื่อรองรับงานด้านการมาตรฐานและระบบคุณภาพ ISO 9000 ซึ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับในระบบการค้าสากล
 • เพื่อสร้างความตระหนัก และเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมไทย
 • เพื่อให้บริการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในเรื่องการทดสอบคุณภาพน้ำ และผลิตภัณฑ์
25361993
 • เปิดโครงการเทคโนโลยีการจัดการ
 • จัดการแสดงสินค้านานาชาติด้านเทคโนโลยีเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อ "IMAC"
 • จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทยระดับอุดมศึกษา เป็นครั้งแรกในประเทศไทย (Robot Contest) โดยความร่วมมือจากNichidochinและ NHK จากประเทศญี่ปุ่น
 • เริ่มจัดตั้งโครงการสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี
The following 4 projects were initiated by TPA;
(1) Technological Management Project
(2) IMAC – The 1st International Trade Exhibition in Thailand on Technology & Industrial Measuring Instruments
(3) The 1st TPA Robot Contest in Thailand for Thai university students by full support and cooperation from Nichidochin and NHK Japan.
(4) Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) was initiated.
 • เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในการยกระดับผู้บริหารระดับกลางให้มีความสามารถสูงขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของการจัดการในภาคอุตสาหกรรมของไทย
 • เพื่อตอบสนองการขยายตัวเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและการใช้งานเทคโนโลยีเครื่องมือวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้กับเทคโนโลยีการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ เพื่อนำไปประยุกต์กับระบบการทำงานในอุตสาหกรรมได้ต่อไป
1993-1stTPARobot-01
1993-1stTPARobot-02
1993-1stTPARobot-03
1993-1stTPARobot-04
25381995
 • นายอัจฉรินทร์ สารสาส ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม Officially, Mr. Atcharin Sarasas was elected as the president of TPA.
 
25391996
 • เริ่มการก่อสร้างอาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ณ พัฒนาการ ซอย 18 The construction of new TPA Office Building located on Pattanakarn Road (Soi 18) was operated.
 • เพื่อการรองรับการขยายตัวของกิจกรรมสมาคม และปรับปรุงกิจกรรมให้รองรับกับความต้องการของสมาชิกในด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรและการบริการด้านอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบแม้จำนวนนั้นจะอยู่ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย
1996-pattanakarn-building-01
1996-pattanakarn-building-02
1996-pattanakarn-building-03
25401997
 • ดร.สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม Dr. Suwit Wiboonset was elected as the president of TPA.
 
25411998
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเปิดอาคารสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ณ พัฒนาการซอย 18 และฉลองการครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งสมาคม Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn presided over the official opening ceremony of new TPA Office Building located on Patanakarn Road (Soi 18). In addition, the 25th Anniversary Celebration of TPA was held.
 • เปิดโครงการ TPA Book Center TPA Book Center was officially opened.
 • เพื่อจำหน่ายหนังสือของสมาคมและหนังสือวิชาการอื่นๆ ใหแก่สมาชิกในรูปแบบร้านหนังสือที่รวบรวมหนังสือวิชาการเทคโนโลยี ภาษาวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่นอย่างครบถ้วน
25421999
 • เปิดโครงการอบรมนักวินิฉัยสถานประกอบการ โดยความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย In collaboration with the Department of Industrial Promotion (the Ministry of Industry of Thailand), TPA launched the training project for Thai business & industrial analysts and examiners to inspect their factories. This was set up and recognized as the first-timer in Thailand.
 • เพื่อดำเนินโครงการสร้างระบบวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม
25432000
 • เปิดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ The official project of IT (Information Technology) was launched.
 • เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรมไทย และ SMEs ในการนำ IT มาใช้ในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่
25442001
 • นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม Mr. Suphong Chayuth Sahakit was elected as the president of TPA.
 • เปิดสาขาโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต The School of Language & Culture (SLC) was opened at the Zeer Rangsit Shopping Mall.
 • จัดประกวด TPA 5S Award The TPA 5S Award Contest was organized.
 • เพื่อตอบสนองความต้องด้านการเรียนภาษาญี่ปุ่นให้แก่สมาชิกและโรงงานในย่านรังสิต-ปทุมธานี ที่มีมากขึ้น
25482005
 • โครงการพัฒนาธุรกิจบนเว็บไซต์ The business development project on www.tpa.or.th was launched.
 
25492006
 • โครงการประกวด TPA Automation Kaizen Award, วารสาร Kaizen, โครงการฝึกอบรมระบบเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว The TPA Automation Kaizen Award was launched.
  The official journal on Kaisen was published.
  The training project on embedded technological system on computer was initiated.
 
2006-training
25502007
 • ก่อตั้งสถาบันการศึกษา Thai Nichi Institute of Technology (TNI) Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) was officially established.
 
2007-TNI-opening
25552012
 • ขยายศูนย์บริการสอบเทียบเครื่องมืดวัดอุตสาหกรรมไปภาคตะวันออกนิคมอุตสาหกรรมเหมราช The expansion project on TPA calibration at the Hemaraj Industrial Estate (located in the eastern part of Thailand) was launched.
 
25562013
 • ได้รับรางวัล "The Japan Foundation Award" 2013 ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่น TPA received the 2013 Japan Foundation Award as the outstanding organization in educating and teaching the Japanese language.
 • ร่วมกับ JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) โดย ส.ส.ท. เป็น Certified Organization ประจำประเทศไทยในการเผยแพร่ความรู้ จัดอบรมและให้คำปรึกษาด้าน TPM ตามแนวทาง JIPM TPA was appointed by JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) as the officially certified organization to fully provide and train the TPM (Total Productive Maintenance) as advised by JIPM.
 • ก่อตั้ง โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น (TJ-SMEs) TJ-SMEs (Thailand–Japan Investment Promotion Project) was launched to develop SMEs.
 • เพื่อเป็นการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากญี่ปุ่น สู่ผู้ประกอบการไทยและสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น
2013-towards_asean-01
2013-towards_asean-02
2013-towards_asean-03
2013-towards_asean-04
25572014
 • ร่วมกับ JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) จัดการสอบ Monodzukuri Test ครั้งแรกในประเทศไทย TPA organized the first-time-in Thailand Monodzukuni Test in collaboration with JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance).
 • เปิดบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ อาทิ Patient Bedside Monitor, Oxygen Flow Meter, etc. TPA launched the medical calibration services such as Patient Bedside Monitor, Oxygen Flow Meter, etc.
 
25582015
 • โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ.2558 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ The School of Language & Culture (SLC) was awarded and certified by the Office of the Private Education Commission (the Ministry of Education of Thailand) as the 2018 Excellent Quality Assurance System for Educational Institution.
 • ร่วมกับ HIDA และ NECA ประเทศญี่ปุ่น ริเริ่มจัดอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินความปลอดภัยเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 3 ระดับ ได้แก่ Safety Basic Accessor (SBA), Safety Sup Accessor (SSA), Safety Assessor (SA) In collaboration with HIDA and NECA from Japan, TPA launched the training courses on the assessment of industrial machinery safety for 3 levels: (1) Safety Basic Accessor (SBA), (2) Safety Sup Accessor (SSA), (3) Safety Assessor (SA).
 • ผลิตสื่อมัลติมีเดีย TPA Official ผ่านสื่อออนไลน์YouTube TPA produced "TPA Official"- the official multimedia platform for YouTube.
 
25592016
 • ได้รับการรับรองเป็น "องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ" จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
  1. สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา อาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัด (ด้านมิติ)
  2. สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
  TPA was officially certified by Thailand Professional Qualification Institute
  (Public Organization) as the certification body for an individual performance used in the Professional Qualification System.
  (1) Professional filed: Industrial Metrology for inspector/examiner in calibration
  (2) Professional field: Education service for in-house teachers/trainers/coaches
 • ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ประเมินความรู้ ความสามารถ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พรบ.การส่งเสริมการพัฒนาฝึมือแรงงาน พ.ศ.2545 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร TPA was accredited by the Department of Skill Development as the Knowledge and Competence Assessment Center. It is referred to the 2002 Act of Thailand on labor skill development promotion in the fields of electrical technicians for electronics & computer and internal building.
 
25602017
 • จัดตั้งสถาบันการจัดการธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan Management Institute) TJMI Thailand-Japan Management Institute (TJMI) was established.
 • จัดตั้งหน่วยงาน TARII: TPA Automation Robotics & IoTs TPA Automation Robotics & IoTs (TARII) was formally set up.
 • ริเริ่มโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นคณะที่ปรึกษา ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ TPA initiated the professional qualification & occupational standards for Thai instructors who teach the Thai language to foreign students. Also, TPA was selected by Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) to be an advisory committee in setting up the professional standards for Thai teachers who teach the Thai language to foreign students.
 • มีหน้าที่และบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้และการเชื่อมโยง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับสถานประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการขยายตลาด หรือสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจไทย และธุรกิจญี่ปุ่นให้เติบโตและก้าวไกลไปสู่สากล
 • เพื่อความร่วมมือด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ IoTsโดยร่วมกับองค์กรในประเทศ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบ อัตโนมัติ (CoRE) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ METI JTECS Japan Robot Association (Jara) และ Japan Association for Automation for Advancement (JAAA)
 • เพื่อสร้างมาตรฐานและเป็นกลไกในการพัฒนาผู้สอนภาษาไทย
25612018
 • ก่อตั้ง Studio MMP ผลิตสื่อและมัลติมีเดีย พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานในการจัดทำรายการ บันทึกวิดีโอ ประจำสำนักงานใหญ่ ซอยสุขุมวิท 29 Officially, TPA established the MMP (Multimedia & Media Production) by installing high-quality equipment used in professional studio for video recording service & editing (located on the 5th floor of TPA main building on Sukhumvit Road – Soi 29).
 • โครงการ Thailand & Japan Collaboration Business Meeting Program Thailand & Japan Collaboration Business Meeting Program was launched.
 • โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program was introduced.
 
25622019
 • โครงการ Smart Monozukuri Support Team for Thailand Smart Monozukuri Support Team for Thailand was initiated.
 • ผลิตสื่อการเรียนรู้และเปิดหลักสูตรผ่านช่องทาง TPA DOT ได้แก่
  1. หลักสูตรการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
  2. หลักสูตรอบรมครู สพฐ. ร่วมกับ Japan Foundation
  TPA produced the learning platform/media. Also, it opened a new learning
  platform via TPA DOT as summarized below;
  (1) Communication courses in the Thai and Japanese languages
  (2) Training sessions for teachers from the Office of the Basic Education Commission (OBEC) in collaboration with the Japan Foundation Bangkok
 • เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข (Kaizen) และช่วยเหลือการนำ IoT/หุ่นยนต์มาใช้ โดยมีทีมผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมจากญี่ปุ่นให้การสนับสนุน รวมทั้งถ่ายทอดระบบที่สามารถพัฒนาให้บุคลากรนั้นๆ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยก้าวรุดหน้าในระดับที่สูงขึ้น
25642021
 • เปิดบริการ platform TPAeduways TPAeduways – new learning platform by School of Language and Culture (SLC) – was officially launched.
 • เปิดเว็บไซต์ให้บริการ TPAdigihub The new website of https://tpadigihub.com/ was introduced.
 • เปิดให้บริการสอบเทียบแบบครบวงจรเครื่องมือวัดระดับทุติยภูมิ (Secondary Standard) The one-stop-service center for calibration was launched for public service (in the Secondary Standard).
 • โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ส.ส.ท. The new logo design contest for the 50th Golden Jubilee Celebration of TPA was launched.
 • เพื่อให้บริการหลักสูตรเรียนภาษาออนไลน์ทั้งแบบ Live, Hybrid, เรียนจากคลิปวิดีโอ และฝึกสนทนา Ezy Talks แบบ Language Parent กับติวเตอร์ชาวไทยหรือโค้ชเจ้าของภาษา
 • เพื่อให้บริการพจนานุกรมออนไลน์เสียงประกอบหนังสือออนไลน์ และวิดีโอประกอบหนังสือ

<< กลับหน้าแรก