日本語ページ

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับนักเรียนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

วัตถุประสงค์ของประกาศ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ “ส.ส.ท. ” ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นผู้ควบคุมกำกับการดำเนินการของ “โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)” กำหนดประกาศฉบับนี้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. รวมทั้งเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นิยาม

ขอบเขตของประกาศ

 1. ประกาศฉบับนี้มีขอบเขตเฉพาะการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ในการเข้าอบรมตามหลักสูตรของสมาคม ดังนั้น หากท่านมีความสัมพันธ์กับเราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงหรือการใช้บริการอื่น เราจะทำการแจ้งรายละเอียดสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยประกาศฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่านและข้อตกลงหรือการใช้บริการนั้น
 2. ในกรณีที่นักเรียน มีสถานะเป็น “สมาชิกของสมาคม” การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะสมาชิก นอกจากอยู่ภายใต้การแจ้งรายละเอียดตามประกาศนี้แล้วยังอยู่ภายใต้ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกของสมาคมด้วย
 3. ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน สมาคมจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยดำเนินการอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ดังที่ระบุตามประกาศฉบับนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สมาคมในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเองโดยตรง จากแหล่งที่มาโดยที่ท่านในฐานะนักเรียนกรอกใบสมัครเข้าเรียนหรืออบรมหรือสอบตามแบบฟอร์มและส่งมายังเว็บไซต์ของเราที่ www.tpa.or.th/slc และ www.tpaeduways.com รวมทั้งข้อมูลที่ท่านกรอกเพื่อสมัครเข้าเรียนหรืออบรมหรือสอบในรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มและยื่นหรือส่งมาให้เราผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ที่สำนักงานของโรงเรียน ทางไปรษณีย์ ทางเจ้าหน้าที่ของเรา
 2. สมาคมในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนที่อยู่ในฐานะลูกจ้างหรือตัวแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือหน่วยงานให้สมัคร หรือเข้าเรียนหรือทดสอบกับสมาคม โดยได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากองค์กรหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นลูกจ้างหรือพนักงานหรือตัวแทนหรือผู้ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน

สมาคมทำการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผยข้อมูลนักเรียน เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 1. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่างๆ ในขั้นตอนก่อนการรับสมัครเข้าเรียน เช่น การกรอกข้อมูลแสดงความสนใจสมัครเข้าเรียน ขั้นตอนการรับสมัครเรียนตามคำขอที่นักเรียนยื่นใบสมัครแก่สมาคมผ่านช่องทางต่างๆ การตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ การพิจารณารับสมัครนักเรียนการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในสมาคมเพื่อการบริหารจัดการในการเรียนการสอนการบันทึกข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลนักเรียนการกำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงและใช้งานระบบทะเบียนนักเรียน การดำเนินการในขั้นตอนการเรียนการสอน การวัดผลการออกประกาศนียบัตร ใบรับรอง ออกใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การประเมินผล การสำเร็จการศึกษา การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากนักเรียนตามที่กฎหมายกำหนด

  สำหรับกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท. เพื่อให้โรงเรียนติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือตอบคำถามนั้น สมาคมจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพื่อการติดต่อให้ข้อมูลการเรียนหรือการอบรมหรือการทดสอบเท่านั้นและขอความยินยอมจากท่านก่อนการประมวลผลข้อมูลของท่านในเว็บไซต์
 2. เพื่อให้สมาคมสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่ออกตามความในกฎหมายและเพื่อการรายงาน การแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้สมาคมกระทำการดังกล่าวเช่น การนำข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนเข้าสู่ระบบหรือส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้กฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่ออกตามความในกฎหมาย หรือ การส่งหรือนำเข้าสู่ระบบซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง หรือ บิดามารดา ของนักเรียนต่างชาติ เพื่อยื่นขอรับนักเรียนต่างชาติกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ คำสั่งศาล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากนักเรียนตามที่กฎหมายกำหนด
 3. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาคม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีต่อไปนี้
  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนที่เข้ามาในพื้นที่หรือทรัพย์สินของสมาคมเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สถานที่ รวมทั้งเพื่อการบำรุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของ ทรัพย์สิน ระบบคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศของสมาคม
  • การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดในและนอกอาคาร สถานที่ ห้องเรียนห้องอบรม ทรัพย์สินของสมาคม เพื่อป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและความปลอดภัยของสมาคม นักเรียนบุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง
  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนเพื่อการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือเพื่อใช้เตรียมการในการดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายอื่นของสมาคม
  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากนักเรียนตามที่กฎหมายกำหนด
 4. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของนักเรียนหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้ สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากนักเรียนตามที่กฎหมายกำหนด
 5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การทดสอบ กิจกรรมเกี่ยวกับการอบรม ศึกษา ทัศนศึกษา ฯลฯ ของโรงเรียนและหน่วยงานอื่นของสมาคม
 6. เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผลหลักสูตร ประเมินผลครูหรืออาจารย์ ประเมินผลการบริหารจัดการของสมาคม เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาคมนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร บุคลากร การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนหรือการอบรมหรือการทดสอบที่สมาคมจัดให้บริการ
 7. เพื่อวัตถุประสงค์ ในการสำรวจความต้องการใช้บริการต่างๆ ของสมาคม (customer need) และเพื่อจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การนำเสนอบริการต่างๆ ที่สมาคมเห็นว่าเหมาะสมกับท่าน
 8. เพื่อวัตถุประสงค์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และหรือแบบไฮบริด เช่น บริการสำหรับนักเรียนที่ขาดเรียนบางช่วงเวลา บริการสำหรับการเรียนทบทวน เป็นต้น
 9. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากข้อ 5.1-5.8 โดยสมาคมจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นกรณีไป ทั้งนี้ สมาคมจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
 10. ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ สมาคมจะเก็บรวบรวมต่อเมื่อได้ขอความยินยอมจากท่านหรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ให้สมาคมเก็บรวบรวมหรือประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
 11. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น หากไม่เข้ากรณีที่กฎหมายกำหนดให้สมาคมสามารถทำได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอม เช่น การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าเรียนหรือการทดสอบ สมาคมจะขอความยินยอมจากท่านตามแบบขอความยินยอมแนบท้ายประกาศนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมประมวลผล และระยะเวลาที่เก็บรักษา

 1. ในกรณีนักเรียนเป็นบุคคลที่สมัครเข้าเรียนหรือทดสอบหรืออบรมกับสมาคม สมาคมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านกรอกในใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน และ/หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หรือโปรแกรมการสนทนาออนไลน์ ประวัติการศึกษา ข้อมูลคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือการทดสอบ ตำแหน่งและหน่วยงานสังกัด โดยเก็บรักษาไว้ไม่เกิน 5 ปี นับจากสิ้นสุดสภาพความเป็นนักเรียนของโรงเรียนอย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้หลังจากการสิ้นสุดสภาพความเป็นนักเรียนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา เช่น การจัดเก็บหรือบันทึกทะเบียนหรือประวัตินักเรียนตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา หรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเราในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานอันเกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งสิทธิหรือข้อพิพาทหรืออายุความที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและสมาคม เมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษาดังกล่าว เราจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ภายใน 1 เดือนนับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
 2. ในกรณีที่เราได้ข้อมูลการสมัครเรียนของท่านจากแหล่งอื่นตามข้อ 4.2 สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 4.2 ไว้เพื่อวัตถุประสงค์และตามระยะเวลาเช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อ 6.1
 3. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในฐานะผู้ปกครองของนักเรียน สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน และ/หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หรือโปรแกรมการสนทนาออนไลน์ ไว้ตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ในข้อ 6.1
 4. สำหรับกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ปกครองหรือบิดา มารดา ของนักเรียนต่างชาติ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ อาชีพ ศาสนา สัญชาติ ฯลฯ ของท่าน เพื่อยื่นขอรับนักเรียนต่างชาติกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 5. ในกรณีการเรียนผ่านทางระบบออนไลน์และหรือแบบไฮบริด สมาคมฯ อาจจะประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ภาพถ่าย และหรือวีดิทัศน์ ในขณะการเรียนการสอน เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์จัดการอบรม การเรียนการสอน เช่น บริการสำหรับนักเรียนที่ขาดเรียนบางช่วงเวลา บริการสำหรับการเรียนทบทวน เป็นต้น ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรา รวมทั้งอาจเก็บรักษาไว้ในระบบคลาวด์ และหรือผู้ให้บริการฝากวิดีโอ ทั้งนี้ สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้ 1 เดือน เมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษาดังกล่าว เราจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ภายใน 1 เดือนนับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว

การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราอาจทำการเปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนต่อฝ่ายงานหรือหน่วยงานอื่นของสมาคม เพื่อประโยชน์ในการให้สิทธิและผลประโยชน์แก่ท่านตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีระหว่างกันโดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน เช่น ตรวจสอบความเป็นสมาชิกสมาคมของผู้เรียนเพื่อการให้ส่วนลดตามสิทธิของท่านในฐานะสมาชิกสมาคม
 2. เราอาจทำการเปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน ต่อหน่วยงานภายในสมาคมหรือหน่วยงานในเครือข่าย เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม บริการ หรือให้สิทธิประโยชน์แก่ท่านทั้งนี้เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปิดเผยหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้
 3. เราอาจทำการเปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอบรม การเรียนการสอน หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนให้กับผู้ให้บริการทางด้านเทคโลยีหรือระบบสารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ ฯลฯ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการอบรม การเรียนการสอน เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินสมัครเรียนไปยังผู้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
 4. เราอาจทำการเปิดเผย ส่ง โอน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน ต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีความร่วมมือหรือความตกลงกับสมาคม เพื่อการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปิดเผยหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้
 5. เราอาจทำการเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน ให้กับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่าน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยหรือนำข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีนี้การประมวลผลอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ เช่น ศาสนา ทั้งนี้ภายใต้กฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่ออกตามความในกฎหมาย
 6. เราอาจทำการเปิดเผย ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีภาพถ่ายและหรือวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์จัดการอบรม การเรียนการสอน เช่น บริการสำหรับนักเรียนที่ขาดเรียนบางช่วงเวลา บริการสำหรับการเรียนทบทวน เป็นต้น ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปิดเผยหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด เช่น ท่านได้ใช้สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุที่กฎหมายกำหนด
 8. โดยในการใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนประกาศฉบับนี้ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุง ข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันประกาศนี้ถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ช่องทางการติดต่อ

สำหรับนักเรียนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
อาคารไทมส์ สแควร์ เลขที่ 246 ห้อง 15-03 ชั้น 15 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 08 8499 3151, 09 5623 7548, 09 5623 0754
อีเมล: tpaschool@tpa.or.th, tpaschool2@tpa.or.th
เว็บไซต์: https://www.tpa.or.th/slc

ช่องทางการร้องเรียน

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
อีเมล: saraban@pdpc.or.th
FB : https://www.facebook.com/pdpc.th

เอกสารแนบท้าย ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นักเรียนของโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม


 1. facebook
 2. line
 3. youtube
 4. twitter