โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น
Thailand–Japan Investment Promotion Project (TJ-SMEs)
タイ日投資促進プロジェクト

กรุณาเลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด

กรุณาเลื่อนลงด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด

เกี่ยวกับเรา

เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยขยายตัวไปสู่สากลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากญี่ปุ่นสู่ไทย รวมทั้งการร่วมมือทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบญี่ปุ่น โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น (TJ-SMEs) จึงได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือของเครือข่ายทั้งไทยและญี่ปุ่นของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ที่จะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างผู้ประกอบการทั้งไทยและญี่ปุ่น ในการลงทุนหรือการหาคู่เจรจาความร่วมมือทางธุรกิจที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศ และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากญี่ปุ่น สู่ผู้ประกอบการไทย
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น
 • เพื่อสรรหาและเชื่อมโยง ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ผู้ทำสัญญาช่วง และบริษัทที่จะร่วมทุนระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น
 • เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ

The Japan Foundation Award

ในปี พ.ศ. 2557 ส.ส.ท.ได้รับรางวัล "The Japan Foundation Award" ครั้งที่ 41 ประจำปี 2013 ในฐานะองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นสู่ไทย และพัฒนาคุณภาพและศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง

บริการ/กิจกรรม

 • ศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น
 • SMEs Thailand & Japan Collaboration in Technology and Innovation Program
 • Thailand & Japan Collaboration : Technology Transfer and Business Matching
 • หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับ SMEs ไทย
 • หลักสูตรการบรรยายพิเศษสำหรับ SMEs ญี่ปุ่น
 • โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาญี่ปุ่นฝึกการทำงานจริงในประเทศไทย
 • โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาไทยในการเข้าสู่วิถีการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น

ติดต่อเรา

โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ดูแผนที่
: โทรศัพท์ 0-2258-0320-5 ต่อ 1914
: แฟ็กซ์ 0-2258-6440
: อีเมล tjsme@tpa.or.th