การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Autodesk Inventor Professional (Stress Analysis and Dynamic Simulation)

การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Autodesk Inventor Professional (Stress Analysis and Dynamic Simulation)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ และ บุญเอก เลิศรัตนพงศ์สิน
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-546-0
จำนวนหน้า : 192 หน้า
ราคา : 200 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2556

คำแนะนำ

(ฟรี CD ไฟล์ชิ้นงานประกอบตัวอย่าง) 
Autodesk Inventor Simulation เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของโปรแกรม Autodesk Inventor Professional
ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมการออกแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆรายละเอียด
Autodesk Inventor Simulation เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของโปรแกรม Autodesk Inventor Professional
ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้ในวงการอุตสาหกรรมการออกแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
เหมาะสำหรับนักออกแบบที่ต้องการลดข้อผิดพลาดในการออกแบบ
และลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการออกแบบขนาดที่เกินความจำเป็น
 
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย
* พื้นฐานการใช้เครื่องมือของ Stress Analysis 
* กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Stress Analysis เช่น
   - การวิเคราะห์ความถี่ธรรมชาติ ความแข็งแรงของชิ้นส่วน (Part) และงานประกอบ (Assembly)
   - การใช้ Parametric Table วิเคราะห์ปัญหาหลายตัวแปรเพื่อหาค่าที่เหมาะสมของชิ้นส่วนและงานประกอบ
* พื้นฐานการใช้เครื่องมือของ Dynamic Simulation 
* กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วย Dynamic Simulation เช่น การวิเคราะห์กลไกลิ้นของเครื่องยนต์ กลไกที่ปัดน้ำฝน กลไกเจนิวา ออกแบบเพลาลูกเบี้ยว หาขนาดต้นกำลังของกลไกมือคีบ หาขนาดของชิ้นต่อโยงและสปริงที่เหมาะสมกับกลไก
 
เหมาะสำหรับ
* นักศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาเอก
* วิศวกรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
* ผู้สนใจทั่วไป

หนังสือที่เกี่ยวข้อง