รู้จักเรา

เริ่มดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

ส่งเสริมให้มีการเขียน แปล และเรียบเรียงหนังสือวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมเป็นภาษาไทย เพื่อให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาขึ้นไป ช่างเทคนิค วิศวกร และผู้บริหารระดับต่างๆ ได้มีหนังสือประกอบการเรียนและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ครู-อาจารย์ นักวิชาการ นักปฏิบัติการและผู้เชี่ยวชาญในวงการอุตสาหกรรมได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของตนให้แพร่หลาย เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและการเผยแพร่เทคโนโลยีออกไปสู่ทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศดังความมุ่งมั่นที่ว่า "ส.ส.ท. เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐานเศรษฐกิจ"

ส.ส.ท. พัฒนาการ 18

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ชั้น 7 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-717-3000 ต่อ 792, 02-258-0320 ต่อ 792

ติดต่อสำนักพิมพ์ ht.ro.apt@u4koob
ติดต่อสั่งซื้อหนังสือได้ที่ www.tpabook.com
facebook fanpage