พลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : ผศ. ดร.ไกรพัฒน์ จีนขจร
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-301-5
จำนวนหน้า : 168 หน้า
ราคา : 150 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2550

คำแนะนำ

เนื้อหาในหนังสือเกี่ยวกับการใช้ “พลังงานหมุนเวียน” รวบรวมความรู้เบื้องต้น งานวิจัย และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรายงานศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนรายละเอียดของพลังงานหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในประเทศไทย รายละเอียด

เนื้อหาในหนังสือเกี่ยวกับการใช้ “พลังงานหมุนเวียน” เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ไฟฟ้าพลังงานน้ำ (Hydroelectricity) พลังงานลม (Wind Energy) ที่เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้ รวมถึงการใช้พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) การพัฒนาไบโอดีเซล (Biodiesel) ไบโอเอทานอล (Bioethanol) ที่นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศที่นับวันจะมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

หนังสือเล่มนี้จะรวบรวมความรู้เบื้องต้น งานวิจัย และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรายงานศักยภาพของพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนรายละเอียดของพลังงานหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในประเทศไทย

เหมาะสำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และคณะวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานและผู้ที่สนใจ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book