เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : รศ. ดร.นคร ทิพยาวงศ์
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-405-0
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ราคา : 240 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2552

คำแนะนำ

รวบรวมเทคนิคและตัวอย่างของระบบการแปลงสภาพชีวมวล
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติของชีวมวลและการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานพลังงานชีวภาพ 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในสาขาพลังงานหมุนเวียนรายละเอียด

พลังงานจากชีวมวลเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่มีประโยชน์มหาศาล หาได้ในท้องถิ่น การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน เช่น ชีวมวล เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในสาขาพลังงานหมุนเวียน เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณสมบัติของชีวมวลและการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานชีวภาพ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมเทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล เทคนิค และตัวอย่างระบบ เช่น การเพิ่มความหนาแน่น ไพโรไลซิส แก๊สซิฟิเคชัน การเผาไหม้ การผลิต เอทานอล  การผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตไฮโดรเจน น้ำมันชีวภาพ เคมีภัณฑ์และพอลิเมอร์ชีวภาพ 


หนังสือที่เกี่ยวข้อง