การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล
ผู้แปล : -
ISBN : 978-974-443-431-9
จำนวนหน้า : 108 หน้า
ราคา : 250 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2554

คำแนะนำ

ตำราเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถนำ TQM
มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ  รายละเอียด

การนำระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) เข้ามาใช้ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยกระดับคุณภาพขององค์กรสู่ระดับที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ
พร้อม ๆ กับองค์กรจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงผลลัพธ์ในการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การเพิ่มพูนความรู้และการปรับเปลี่ยนค่านิยมของผู้บริหาร
โดยสามารถทำให้คุณภาพของสินค้าดีขึ้น ลดกระบวนการปฏิบัติงานลดลง ต้นทุนโดยรวมลดลง เป็นต้น  

ตำราเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถนำ TQM มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
และก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้

กระบวนการนำ TQM มาติดตั้งในองค์กร 5 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูง ระยะวางรากฐานของ TQM ระยะสร้างบูรณภาพของกระบวนการ ระยะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระยะมุ่งสู่การรู้แจ้ง  รวมถึงสาระสำคัญของการติดตั้ง TQM ในแต่ละระยะ บทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม TQM ในแต่ละระยะ  


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

E-Book