สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

สถิติเบื้องต้น เรียนพื้นฐานได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : Hiroyuki Kojima
ผู้แปล : บดินทร์ พรวิลาวัณย์
ISBN : 978-974-443-666-5
จำนวนหน้า : 256 หน้า
ราคา : 220 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2559

คำแนะนำ

อธิบายเนื้อหาพื้นฐานของวิชาสถิติอย่างกระชับ โดยอธิบายความหมายของค่าสถิติ สัญลักษณ์ และสูตรด้วยภาษาง่าย ๆ และใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่เพียงระดับ ม.ต้น เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด
เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา คนทำงานที่กำลังมองหาหนังสือสถิติเล่มแรกเพื่อปูพื้นฐาน แต่ไม่อยากอ่านตำราที่เต็มไปด้วยสูตร สัญลักษณ์ และภาษาคณิตศาสตร์ยาก ๆ 


ไม่มีจำหน่าย


รายละเอียด

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา คนทำงานที่กำลังมองหาหนังสือสถิติเล่มแรกเพื่อปูพื้นฐาน แต่ไม่อยากอ่านตำราที่เต็มไปด้วยสูตร สัญลักษณ์ และภาษาคณิตศาสตร์ยาก ๆ

อธิบายเนื้อหาพื้นฐานของวิชาสถิติอย่างกระชับ โดยอธิบายความหมายของค่าสถิติ สัญลักษณ์ และสูตรด้วยภาษาง่าย ๆ และใช้ความรู้คณิตศาสตร์แค่เพียงระดับ ม.ต้น เพื่อให้เข้าใจง่ายที่สุด

เนื้อหาประกอบด้วย

* ตารางแจกแจงความถี่
* ฮิสโทแกรม
* ค่าเฉลี่ย
* ความแปรปรวน
* ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
* การแจกแจงปกติ
* การประมาณเชิงสถิติ
* การทดสอบสมมติฐาน
* การประมาณค่าแบบช่วง
* การประมาณเกี่ยวกับกลุ่มประชากรจากกลุ่มตัวอย่าง
* การแจกแจงไคสแควร์
* การแจกแจง t  
* ตัวอย่างการใช้สถิติในชีวิตประจำวัน เช่น ตารางเดินรถ คะแนนสอบ ความผันผวนของหุ้น การคาดการณ์จำนวนลูกค้า
* สรุปประเด็นสำคัญประจำบทและแบบฝึกหัดท้ายบท


หนังสือที่เกี่ยวข้อง