งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 2101-2109)

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 2101-2109)

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : พิเชฐ เขียวสีม่วง
ผู้แปล :
ISBN : 978-974-443-680-1
จำนวนหน้า : 388 หน้า
ราคา : 128 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2560

คำแนะนำ

หนังสือ “งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์” เล่มนี้ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2109 ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ลำดับที่ 10รายละเอียด

หนังสือ “งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์” เล่มนี้ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2109 ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก ลำดับที่ 10

 
ปรับปรุงจากหนังสือ “อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์” และเอกสารประกอบการเรียนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เขียนได้จัดเรียงเทคโนโลยีของรถยนต์ โตโยต้า นิสสัน มิตซูบิชิ และอีซูซุ ใหม่ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน เนื้อหาครบถ้วน จบสมบูรณ์ในแต่ละบท ทั้งด้านทฤษฎี แบบฝึกหัด และใบงาน
 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง......
• พื้นฐานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
• ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
• ระบบบรรจุอากาศ
• ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
• หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบจุดระเบิด
• ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์แบบท่อร่วม
• พร้อมเฉลยแบบฝึกหัด
 
เหมาะสำหรับ 
นักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์


หนังสือที่เกี่ยวข้อง