การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

รายละเอียด :
ผู้แต่ง : บรรจง จันทมาศ
ผู้แปล :
ISBN : 974-443-026-5
จำนวนหน้า : 244 หน้า
ราคา : 125 บาท
ปีที่พิมพ์ : 2546

คำแนะนำ

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นตามเนื้อหาคำอธิบายรายวิชา การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลลิต ระดับประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาของกรมอาชีวศึกษา


ไม่มีจำหน่าย   

ถูกใจหนังสือเล่มนี้:
แนะนำหนังสือให้เพื่อน:

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นตามเนื้อหาคำอธิบายรายวิชา การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลลิต ระดับประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาของกรมอาชีวศึกษา

เนื้อหาประกอบด้วย
หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการจัดเอกสาร และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต ความสำคัญของระบบบริหหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เครื่องมือและเทคนิควิธีการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต และการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ท้ายเล่มมีการประเมินผลเป็นแบบฝึกหัดที่ผู้จะเลือกไปทำกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม

เหมาะกับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป


หนังสือที่เกี่ยวข้อง