มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 พ.ย. 2008 16.55 น. บทความนี้มีผู้ชม: 504092 ครั้ง

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร


หลักการที่ 4 - 5- 6

หลักการที่  4 การบริหารจัดการเชิงกระบวนการ
           เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาอย่างเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์           จะทำให้ได้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพ

           เอกสารหลักฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง  คือ   ข้อกำหนดที่  6  การบริหารทรัพยากรในคู่มือคุณภาพ    

 ข้อกำหนดที่  6.3    6.4   คือ 

 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)   และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (Work Environment)
           หลักการที่ 5 การบริหารที่เป็นระบบ

           ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับล่างสุดจะต้องมีความเข้าใจระบบการบริหารจัดการและทุกคน  จะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  และตระหนักถึงระบบการบริหารจัดการคุณภาพโดยจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยกระบวนการ  P  D C A ของดร.ชิวฮาร์ต     ซึ่ง ดร.เดมมิ่งนำมาใช้อย่างแพร่หลาย 

             เอกสารหลักฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง  คือ ข้อกำหนดที่  5 6 7 8  ทุกข้อย่อย  (ในตำราหรือเอกสารประกอบคำบรรยายบางฉบับ  อาจระบุไม่เหมือนกัน)  แต่ผู้เขียนถือว่าการปฏิบัติข้อกำหนดทุกข้อจะทำให้สอดคล้องกับหลักการ
           หลักการที่6การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงสมรรถนะโดยรวมขององค์กร ควรถือเป็นเป้าหมายถาวรขององค์กรแต่โดยหลักความจริงแล้ว  เมื่อโรงเรียนอยู่ในระบบเมื่อมีการทำงานทุกอย่างจะต้องมีการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา  ในรูปแบบของเอกสารจะต้องระบุ  ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขไว้เสมอ  เมื่อผู้บังคับบัญชาทราบจะต้องประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป   เมื่อผู้ตรวจประเมินภายนอก  (External Auditor) มาตรวจจะถามหา  ร่องรอยหลักฐานจากรายงานการประชุมจะต้องมีปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ   ไม่งั้น   เจอรถเก๋ง  (Car) แน่นอน 

             เอกสารหลักฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง  คือ ข้อกำหนดที่ 8 การตรวจวัด การวิเคราะห์ การปรับปรุง             8.2 การตรวจติดตามและการตรวจวัด
                   8.2.1 ความพึงพอใจของลูกค้า
                   8.2.2 การตรวจติดตามภายใน
                   8.2.3 การตรวจติดตามและการตรวจวัดกระบวนการต่าง ๆ
                   8.2.4 การตรวจติดตามและการตรวจวัดสินค้า
              8.3 การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อที่กำหนด
              8.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
              8.5 การปรับปรุง
                   8.5.1 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
                   8.5.2 การปฏิบัติการแก้ไข
                   8.5.3 การปฏิบัติการป้องกันบทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที