มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 พ.ย. 2008 16.55 น. บทความนี้มีผู้ชม: 504094 ครั้ง

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร


การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร Management Preview

การตัดสินใจชี้ขาดให้เป็นดุลยพินิจของประธานในที่ประชุม ผลการทบทวนจะถูกบันทึกเป็นรายงานการประชุม  โดยเลขานุการของการประชุมย่อยและผลการทบทวนต้องครอบคลุมถึงการตัดสินใจ

                    การทบทวนหน่วยงานภายใน  ได้แก่  ฝ่าย  หมวดวิชา  หรือการทบทวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามโครงการ /แผนงาน / งานประจำ  /ที่กำหนดไว้  ปัญหาหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข  หรือมอบหมายดำเนินการจากที่ประชุม  โดยประธานคือ  รองผู้อำนวยการฝ่าย   หัวหน้างาน  หมวดวิชานั้น ๆ  โดยเลขานุการของหน่วยงานนั้น    เป็นเลขานุการ

                    การทบทวนนโยบาย  (ประชุมวางแผนนโยบาย)  เป็นการทบทวนการปฏิบัติงานเทียบกับปีที่ผ่านมา  กำหนดการประชุมปีละ 1 ครั้ง  (เสร็จสิ้นก่อนเมษายนของปี)  โดยผู้จัดการเป็นประธาน  ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการทุกฝ่ายและหัวหน้างานทุกงาน  พร้อมกับบุคลากรแต่ละหน่วยงาน  โดยวางแผนและพัฒนาเป็นเลขานุการ

                    โดยตัวแทนฝ่ายบริหารออกหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน กรณีคณะกรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต้องแจ้งเหตุผลให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร  ซึ่งเลื่อนการประชุมหรือให้ดำเนินการให้อยู่ในดุลพินิจอของประธานกรรมการบริหาร  ปัญหาต่าง ๆ  ทุกปัญหาจะต้องได้รับข้อยุติ  หรือแนวทางแก้ไข  ปรับปรุงหรือมอบหมายให้ดำเนินการจากการที่ประชุมชี้ขาด  ให้เป็นดุลยพินิจของประธานในที่ประชุม  ผลจากการทบทวนจะถูกบันทึกเป็นรายงาน  (FM-QM-15)  ผลจากการทบทวนจะต้องครอบคลุมถึงการตัดสินใจ  ผลการประชุมจะดำเนินการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนรับทราบ  โดยติดไว้ที่บอร์ดที่กำหนดไว้ประมาณ  1 เดือน

                    (2)   การทบทวนแบบพิเศษ  เมื่อมีการร้องเรียนเกิดขึ้น  หรือมีปัญหา  ที่มีแนวโน้มคาดว่าจะเกิดความเสียหายขึ้น  ฝ่ายบริหารสามารถเรียกประชุมทุกฝ่ายได้ตลอดเวลา  และมอบอำนาจองค์ประกอบประชุมตามเหมาะสม  โดยฝ่ายที่เสนอปัญหาหรือผู้ที่รับผิดชอบนั้น    เป็นเลขานุการในที่ประชุม  ในการบันทึกการประชุมติดตามงาน

                    (3)  การทบทวนย่อย  (การประชุมประจำเดือน)  เป็นการทบทวนผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายของแต่ละฝ่ายที่กำหนดไว้ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา  โดยตัวแทนฝ่ายบริหารเป็นประธานและกำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  ซึ่งการประชุมย่อย  แบ่งระดับการประชุมดังนี้

3.1     การประชุมระดับหัวหน้างานทุกงาน  ทุกฝ่าย  :  ทุกฝ่าย

3.2     การประชุมบุคลากรทุกคน  :  ครูเจ้าหน้าที่

                    การประชุมย่อยทุกระดับ  กำหนดวันประชุมโดยแจ้งให้ทราบเป็นประกาศของโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน  ปัญหาต่าง ๆ ทุกปัญหาจะต้องได้รับข้อยุติหรือแนวทางแก้ไขปรับปรุง  หรือมอบหมายให้ดำเนินการจากที่ประชุม  การตัดสินใจชี้ขาดให้เป็นดุลยพินิจของประธานในที่ประชุม ผลการทบทวนจะถูกบันทึกเป็นรายงานการประชุม  โดยเลขานุการของการประชุมย่อยและผลการทบทวนต้องครอบคลุมถึงการตัดสินใจ

                    (4)  การทบทวนหน่วยงานภายใน  ได้แก่  ฝ่าย  หมวดวิชา  หรือการทบทวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามโครงการ /แผนงาน / งานประจำ  /ที่กำหนดไว้  ปัญหาหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข  หรือมอบหมายดำเนินการจากที่ประชุม  โดยประธานคือ  รองผู้อำนวยการฝ่าย   หัวหน้างาน  หมวดวิชานั้น ๆ  โดยเลขานุการของหน่วยงานนั้น    เป็นเลขานุการ

                    (5)  การทบทวนนโยบาย  (ประชุมวางแผนนโยบาย)  เป็นการทบทวนการปฏิบัติงานเทียบกับปีที่ผ่านมา  กำหนดการประชุมปีละ 1 ครั้ง  (เสร็จสิ้นก่อนเมษายนของปี)  โดยผู้จัดการเป็นประธาน  ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการทุกฝ่ายและหัวหน้างานทุกงาน  พร้อมกับบุคลากรแต่ละหน่วยงาน  โดยวางแผนและพัฒนาเป็นเลขานุการ

                   5)  การเฝ้าติดตามและการวัดกระบวนการ

(1)     แบบลงนามการเข้าประชุม

(2)     แบบประเมินการดำเนินงาน

                     6)  การเฝ้าติดตามและการวัดผลิตภัณฑ์

(1)     รายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

(2)     สรุปผลการดำเนินงาน

                     7)  เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(1)     FM-QM-xx   แบบคำขอให้มีการแก้ไข / ป้องกัน

(2)     FM-QM-xx   ระเบียบวาระการประชุม


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที