มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 พ.ย. 2008 16.55 น. บทความนี้มีผู้ชม: 504086 ครั้ง

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร


ท่านผู้บริหารสถาบันการศึกษาจะเริ่มนำระบบ บริหารจัดการISO 9001 :2000 มาใช้ ได้อย่างไร

              แท้ที่จริงแล้วระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO ที่กล่าวมาเบื้องต้นทั้งหมดนี้ไม่ยากเกินกว่าที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาใดจะเอาไปประยุกต์ใช้   ที่สำคัญผู้บริหารระดับบนจะต้อง  ตระหนัก (Awareness)  เสมอว่า  จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการและ ขั้นตอนหลักของข้อกำหนด  และหลักการ  เพราะโดยวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน ครู  อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนหรือสถานศึกษาของรัฐ    จะมี  อธิการ(บดี)  ผู้อำนวยการ และเอกชนมีตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียน  ผู้รับใบอนุญาต  ที่ให้คุณ   โทษ   คณะผู้บริหารเหล่านี้  จะต้องลงมาเฝ้าระวัง  เข้มงวดกวดขันด้วยตนเองเสมอ โดยมี QMR คอยกำกับอีกคนหากบุคคลใด  ไม่ปฏิบัติตาม  จะต้องเรียกเข้าพบเป็นการส่วนตัว   ทั้งนี้จากประสบการตรงของ  ผู้เขียนพบว่า   เมื่อมีการนำระบบเข้ามาใช้ในระยะแรก  มีการต่อต้านอย่างรุนแรงโดยอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มีอายุมากแล้วท่านจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง  เรียกว่ายังไม่สามารถปรับตัวได้สิ่งที่ตนเองเคยทำงานแบบเก่าไม่ต้อง  ยึดข้อกำหนด  ง่าย ๆ  สบาย ๆ  แล้วมาทำงานเพิ่มและเป็นงานที่ไม่คุ้น  มีเอกสารมาก  ปฏิบัติงานมากขึ้นก็จะต่อต้านผู้เขียนพบอีกว่าเมื่อมีการพูดถึงทีไรแล้วจะท้อแท้  อบรมทีไร  จะต้องโดดร่ม  อ้างโน่นอ้างนี่ไม่ว่าง  เป็นต้นถ้าเหตุการณ์แบบนี้ปรากฏในสถาบันการศึกษาที่มีการใช้ระบบบริหารจัดการISO  9001  :2000  ถือว่าปรกติมาก  แต่อย่า  เพิกเฉย   จะต้องรีบทำความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อำนวยการที่ถือว่าเป็นผู้บริหารมีอำนาจในการให้คุณ  โทษ  ที่อยู่ใกล้ชิดจะต้อง  สร้างขวัญและกำลังใจให้ด้วย ง่ายๆ  วิธีคือ ลงมาเล่นเอง  ช่วยจัดการเอกสาร  ร่วมอบรม  ถ้ามีเชิงปฏิบัติการจะต้องร่วมทำด้วยทุกครั้งเสมอไป  ร่วมทำIQA  ร่วมจัดทำเอกสารด้วยหมั่นตรวจพินิจว่างานมันรุดหน้าและมีประสิทธิผลขึ้นหรือเปล่า 
             ถ้าท่านไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของท่าน ผู้เขียนอยากให้กลับไปอ่านข้อกำหนดข้อที่ 5  ของบทความนี้ใหม่ข้อกำหนดบังคับให้ท่านเป็นกัปตันเรือ ที่มีหน้าที่นำนาวาลำใหญ่นี้ไปให้ตลอดรอดฝั่ง ระบบบริหารจัดการISO  ถ้านำไปใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะต้องเป็นผลดีต่อสถาบันการศึกษาของท่าน มีข้อแม้ว่าท่านต้อง   ปรับกระบวนทัศน์   (การมองโลกที่เปลี่ยนไปให้เปลี่ยนตาม)  ง่ายๆ  คือ ทำตัวให้ทันต่อพลวัตรของโลก  นั่นเอง  ในบทความตอนนี้ผู้เขียนเอง  พยายามที่จะ  ใช้ภาษา ง่าย ๆ   เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ   ปรับตัว  อย่ายึดกับระบบเก่า     รู้การเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อ   ความอยู่รอด   อยู่ได้  

          พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าอยากเห็น   สถาบันท่านเลิกกิจการหรือครับ  ถ้าเป็นสถาบันเอกชนนะครับ

แล้วจะเริ่มอย่างไร  สำหรับระบบที่ว่าครับ

ขั้นตอนของการเริ่มนำระบบ บริหารจัดการISO 9001 :2000  มาใช้    ในตอนนี้ขอใช้คำพูดง่าย     เพื่อไม่เครียด
             
1.   พิจารณาตนเอง  เช่น  ทุน  บุคลากร   วัสดุอุปกรณ์  การจัดการ  ทั้งหมดที่ว่านี้   เงินทุนสำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด

จงตระหนักว่า  กลยุทธ์  หรือ  โครงการ แผน ความคิด  จะเป็นจริงได้จะต้องอาศัยงบประมาณเป็นหลัก  หากขาดข้อนี้  เลิกคิดเลยครับ   เพราะ  เมื่อนำระบบมาใช้ค่าใช้จ่ายแรกคือ  จ่ายให้บริษัทที่ มาตรวจประเมินรับรองสถาบันท่านนั่นเอง       และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดอีกด้วย    ถ้ามีขั้นต่อมาจัดการคนก่อน

              1.1     ทำการประชุม  อบรม  สัมมนา   และละลายพฤติกรรมเดิม  ปรับความคิดของบุคลากรให้มีความ  ตระหนักถึงระบบบริหาร  จัดการ ISO 9001 :2000    มาใช้ 

                 ใช้เวลา  2  วันจัดนอกสถานที่  เช่น  เขาใหญ่  รีสร์อททั้งนี้เพื่อขวัญและกำลังใจ  ขงอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของท่าน

                  1.2  ศึกษาระบบบริหารจัดการ ISO 9001 :2000    ศึกษาภาพรวมขอเพียงท่านอธิการ(บดี)หรือผู้รับใบอนุญาต  ผู้อำนวยการ  รู้เพียงสังเขปก็เพียงพอแล้ว  แต่ถ้าให้ดีควรเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ซึ่งมีหลักสูตรของผู้บริหาร เขามักจะใช้คำว่า Overview  ปนอยู่ด้วย   

                 1.3  แต่งตั้ง  QMR  คือ  ผู้แทนฝ่ายบริหารที่ทำหน้าที่ดูแลระบบแทนท่านนั่นเอง  ท่านอธิการ(บดี) ท่านผู้รับใบอนุญาต  ท่าน  ผู้อำนวยการ  ที่เคารพ   ท่านนี้ เหมือน  CFO  CIO    ที่ท่านแต่งตั้งให้ดูแลเรื่อง  การเงิน  เทคโนโลยีสารสนเทศ   นั่นเอง พิจารณาในสถาบันการศึกษาทั้งนี้ข้อกำหนดบังคับให้มี  โดยหลักการจะพิจารณา พนักงานระดับผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่  ปริญญาตรีหรือสูงกว่า  มีความรู้ด้านการบริหารจัดการในสถาบันดีมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า  สิบปีในสถาบันการศึกษาท่านเองเพราะ  ตำแหน่งนี้สำคัญจะอาศัยบารมี


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที