มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 พ.ย. 2008 16.55 น. บทความนี้มีผู้ชม: 504069 ครั้ง

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร


การทบทวนสถานะของสถาบันการศึกษา( ต่อ)

1.4 กำหนดขอบข่ายการรับรอง
             การรับรองมีข้อจำกัดมากมายจะขอกล่าวอย่างละเอียดในตอนถัดไป  แต่  ในหัวข้อนี้จะต้องเขียนก่อน  เพราะเป็นขั้นตอน   ก่อนการกำหนดนโยบาย    
             เนื่องจากข้อจำกัด   สถานศึกษาซึ่งมีรูปแบบของกระบวนการดำเนินงานต่างไปจากโรงงานอุตสาหกรรม  แตกต่างไปจากธุรกิจบริการอื่น  และมีลักษณะที่ต้องดำเนินการโดยเฉพาะ  เช่น   ไม่สามารถ ถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ได้   เพราะ  ผลิตภัณฑ์  คือนักเรียนนักศึกษา  กลางวันมาเรียน   กลางคืนคาดว่าคงอยู่บ้านกับพ่อแม่ผู้ปกครอง  บางรายหนีเที่ยว  จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาตามรักษาคงไม่ได้       การออกแบบผลิตภัณฑ์  สถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาลงมาเช่น  ระดับ  ปวส .  จะต้องสอนตามหลักสูตรที่ถูกกำหนดจาก  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นต้น   ข้อนี้  CEO  จะต้องศึกษาให้แน่ชัดทุกข้อกำหนดร่วมกับ  QMR  ที่ท่านแต่งตั้งขึ้น       
 1.5กำหนดนโยบาย
  

              นโยบายของสถาบันการศึกษา คือการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่สถาบันการศึกษาแห่งนั้นต้องการจะบรรลุตามความคาดหวัง  นั่นเอง     
                    
แต่การบริหารจัดการคุณภาพ  ISO 9001: 2000 เมื่อต้องการจะดำเนินการจะต้องมีการกำหนด นโยบายคุณภาพขึ้นมาต่างหาก แต่จะต้องมีจุดมุ่งหมายสอดคล้องกัน โดยเขียนออกมาเป็นข้อ ๆ   แล้วให้บุคลากรทุกคนท่องจำและนำมาใช้ในกิจวัตรประจำวันทุกวัน   มีสถาบันบางแห่งเขียนเป็นป้ายห้อยคอเหมือนป้ายชื่อพนักงานบริษัท   เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีความตระหนักเรื่องจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการให้เป็น   โดย  นโยบายคุณภาพ  และวัตถุประสงค์คุณภาพจะต้องสอดคล้องกัน      โดยหลักการแล้วสถานศึกษาจะต้องเขียนออกมาเป็นใจความสรุปก่อน  เช่น  (  ชื่อสถานศึกษา)   มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอน  เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่คุณภาพ    เพียบพร้อมไปด้วยความรู้  ความสามารถมีคุรภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   มีคุณธรรมจริยธรรม  ในการทำงานและการดำเนินชีวิต  
 ซึ่งจะต้องมีวัตถุประสงค์เป็นตัวรับและแปรนโยบายสู่แนวทางปฏิบัติ     ให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ  สอดคล้งกับมาตรฐาน     ISO  9001  :  2000    โดยสถานศึกษาจะต้องกำหนดรูปแบบ  ให้สามารถ  มีดรรชนีชี้วัด  (KEY  PERFORMANCE  INDICATOR)    หรือ     KPI   เพื่อสามารถวัดไปด้วยตามหลักการ  ของBalance  Score Card)     
                   โดยการเขียนได้ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้  
                   เขียนนโยบายคุณภาพก่อน   เป็นข้อความ เป็นข้อ ๆ เช่น   สถาบันการศึกษาจะบำรุงรักษาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับการจัดการการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    จากนั้นมีวัตถุประสงค์คุณภาพ    ที่กำหนดขึ้นให้สอดรับกันกับนโยบายคุณภาพ   เช่น  ปลูกต้นไม้รอบบริเวณสถานศึกษา   จัดให้มีเครื่องปรับอากาศ  อย่างน้อยปีละ  1   ห้องเรียน  ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมให้เพียงพอ   ในอัตราส่วน  1   ห้องต่อนักเรียน  นักศึกษา  20  คน   ต่อ  1วัน   จัดให้มีสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน  10  ตารางเมตรต่อนักเรียน  นักศึกษา  20  คน   มีม้าหินอ่อน  อย่างน้อย  1  ตัว    เป็นต้น
               สถานศึกษาศึกษาควรเขียนเป็นข้อ  ๆ   และมีวัตถุประสงค์กำกับ  และปรากฏในคู่มือคุณภาพ   (Quality  Manual)    ตามความต้องการของผู้บริหารระดับสูง  ซึ่งจะต้องมีการประชุมร่วมกันทุกครั้ง  เพื่อทราบ  และนำไปสู่แนวทางปฏิบัติ 
                   
              
       

          


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที