มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 พ.ย. 2008 16.55 น. บทความนี้มีผู้ชม: 504082 ครั้ง

สถาบันการศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวอย่างมาก เพื่อการแข่งขันกับสถาบันของรัฐ หรือแม้แต่เอกชนด้วยกันเองเพราะเนื่องมาจากพลวัตรของโลกการศึกษาที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น มีการขยายโอกาสรับนักศึกษามากขึ้น โอกาสจากนโยบายการให้เงินกู้เพื่อการศึกษา ตลอดจน มีการเปิดหลักสูตรใหม่และเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษามากขึ้น สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการอย่างมากเพื่อความอยู่รอดและอยู่ได้ ดังนั้นหากประยุกต์ระบบบริหารจัดการ ISO มาใช้จะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร


การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง (ต่อ)

 8. การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง
26724_mm.gif
26724_untitled.gif
                               8.2.4  การเฝ้าติดตามและการวัดผลิตภัณฑ์  (Monitoring  and  Measurement  of  Product)

เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการดำเนินงานติดตาม  ตรวจสอบ  การวัดผลผลิตภัณฑ์  หรือ         โรงเรียนจึงได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ  ดังนี้

                                                1)  การตรวจ  และทดสอบก่อนการเรียนการสอน  เช่น  การตรวจสอบวุฒิการศึกษา  และการปรับพื้นฐานของนักศึกษางานทะเบียนและวัดผลฝ่ายวิชาการ  ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อที่สถานศึกษา  จะทำการตรวจสอบวุฒิการศึกษา  ว่าสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมหรือไม่   และทำการจัดชั้นเรียนตามสาขาวิชาและระดับดังนี้

-          ระดับ  ปวช.  รับผู้จบ   ม.3  หรือเทียบเท่า

-          ระดับ  ปวส. รับผู้จบ  ปวช. เรียนหลักสูตร  2 ปี  4  ภาคเรียน

-          ระดับ  ปวส.  รับผู้จบ   ม.6  หรือเทียบเท่า  เรียนหลักสูตร 2 ปี 5  ภาคเรียน  โดยนักศึกษาที่จบระดับ ม.6  หรือ   เทียบเท่าจะต้องทำการเรียนในรายวิชาปรับพื้นฐาน  จำนวนไม่น้อยกว่า 14  หน่วยกิต

2)      การตรวจ  และทดสอบระหว่างกระบวนการเรียนการสอน     มีการดำเนินการดังนี้

1.       อาจารย์ผู้สอน  ทำการวัดผลระหว่างเรียน  เช่น  ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบย่อย,  ทำงานตามใบงาน, การสอบปฏิบัติ,  การทำโครงการ,  หรือการทำรายงาน เป็นต้น  เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา  ได้มีความตั้งใจและสนใจเรียน    รวมถึงพยายามทำคะแนนเก็บให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  โดยเกณฑ์ในการวัดผลแบ่งออกเป็น

-           รายวิชาทฤษฎี  จาก  100  คะแนน  แบ่งเป็น  ระหว่างภาค  70  คะแนน      

        ปลายภาค  30 คะแนน

-          รายวิชาปฏิบัติ  จาก  100 คะแนน  แบ่งเป็น  ระหว่างภาค  80  คะแนน  ปลายภาค  20  คะแนน

2.       อาจารย์ผู้สอน  ตรวจผลการสอบระหว่างภาคของนักศึกษาแต่ละรายวิชา  ว่านักศึกษาหรือผู้เรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์การวัดผลมากน้อยเพียงใด กรณีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ระหว่างภาคเรียน  ให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้พิจารณา       ในการช่วยให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  เช่น  การสอบแก้ตัว  หรือทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม  หรือการทำงานเพิ่มเติมในเนื้อหาที่สอบไม่ผ่านเรื่องนั้น ๆ  เป็นต้น

การตรวจและทดสอบในขั้นตอนสุดท้าย  เช่น  การตรวจสอบผลการเรียนก่อนจบ การศึกษา  โดยนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา      จะดำเนินการยื่นคำร้องขอจบการศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียม          แล้วงานทะเบียนและวัดผลจะดำเนินการยื่นคำร้องขอจบการศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียม

                     งานทะเบียนและวัดผลจะดำเนินการตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา        ว่าสามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือไม่    หากไม่สามารถจบการศึกษาตามหลักสูตรจะไปดำเนินการในขั้นตอนการปฏิบัติการแก้ไข ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      จนกระทั่งสามารถจบการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนด

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา         ได้ที่แนวปฏิบัติการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา 

                      8.3 การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อที่กำหนด        สถาบันการศึกษาจะต้องมีความตระหนักเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันมีการเฝ้าพินิจ     โดยมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในคุณภาพหรือ Internal Quality Audit หมายถึง   การตรวจสอบหรือการตรวจว่าสถาบันการศึกษามีกิจกรรมต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและได้รับผลตามวัตถุประสงค์ตามข้อที่กำหนด          มีจุดบกพร่องในเรื่องใดทั้งนี้เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน   แต่ต้องดำเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกัลยาณมิตรภายใน Internal Quality

8.4     การวิเคราะห์ข้อมูล

                            เพื่อให้การบริหารงานคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  จึงกำหนดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อนำมาวิเคราะห์และสงเคราะห์กำหนดปัญหา       แม้กระทั่งการวางแผนกลยุทธ์ของสถาบันการศึกษา ซึ่งข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์  ประกอบด้วย

                                                8.4.1  สถิติจำนวนผู้มาสมัคร  และการมอบตัวเข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษา   โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์     จะทำการวิเคราะห์ข้อมูล    เพื่อศึกษาแนวโน้มในการศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด      และการประชาสัมพันธ์ในปีการศึกษาต่อไป

                                                8.4.2  สถิติจำนวนผู้จบการศึกษา  แต่ละสาขาวิชา           และนักศึกษาที่ลาออกในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่  ในแต่ละปีการศึกษา    โดยฝ่ายวิชาการจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล   เพื่อนำแก้ไขและป้องกัน  และวางแผนปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนต่อไป

                                                8.4.3  ข้อมูลจากการติดตามจบการศึกษา ในแต่ละปีการศึกษาโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์    เพื่อนำเข้าสู่การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร สำหรับวางแผนร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ       ในการกำหนดทิศทางกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา

                                                8.4.4  ข้อมูลจากการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ ที่รับนักศึกษาเข้าทำงาน  โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์จะทำการสำรวจและเก็บข้อมูล  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาที่สถานประกอบการ     หรือตลาดแรงงานต้องการที่จะรับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าไปทำงาน

                                                8.4.5  ข้อมูลจากข้อร้องเรียนของลูกค้า           โดยฝ่ายบริหารจะศึกษาข้อมูลจากข้อร้องเรียนของลูกค้า  ในด้านต่าง ๆ  และนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกัน  และปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องต่อไป

                        8.5  การปรับปรุง

                                เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ  ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบบริหาร ISO 9001:2000 โรงเรียนจึงต้องนำผลการวิเคราะห์มาทำการปรับปรุง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

8.5.1           การปรับปรุงต่อเนื่อง  (Continual  Improvement) 

สถานศึกษาใช้กระบวนการติดตาม  แก้ไข  กำกับภายใน  การวิเคราะห์ข้อมูล  สังเคราะห์ข้อมูล  การปรับปรุงแก้ไข  และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  ภายใต้ข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์  สังเคราะห์มาปรับปรุงทุกภาคเรียนอย่างต่อเนื่อง

                                         8.5.2     การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)       เพื่อให้การแก้ไขสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกระบวนการเรียนการสอนและการให้บริการ สถานศึกษา จึงจัดให้มีการมาตรฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ หรือปัญหาดังรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน “แนวปฏิบัติการแก้ไข” (Corrective Action)

                                           8.5.3 การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action)      สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา อันเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน จึงได้จัดให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา ดังรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน “แนวปฏิบัติการป้องกัน”    (Preventive Action)

ซึ่งข้อกำหนดทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะต้องปรากฏในคู่มือคุณภาพ  (Quality Manual)                  

               


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที