มานพ

ผู้เขียน : มานพ

อัพเดท: 15 ส.ค. 2009 10.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 240870 ครั้ง

การเจรจาต่อรอง เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้มีความชำนาญได้ ซึ่งการเจรจาต่อรองอาศัยทักษะพื้นฐานเรื่องการพูด การคิดเชิงระบบเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเด็กไทยหลายคนขาดทักษะส่วนนี้ อาจเป็นเพราะระบบการศึกษาไทยยังไม่ให้ความสำคัญ


ความสำคัญของทักษะการเจรจาต่อรอง

ทักษะการเจรจาต่อรอง 

                การเจรจาต่อรอง  เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้มีความชำนาญได้  ซึ่งการเจรจาต่อรองอาศัยทักษะพื้นฐานเรื่องการพูด  การคิดเชิงระบบเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเด็กไทยหลายคนขาดทักษะส่วนนี้    และระบบการศึกษาไทยไม่ให้ความสำคัญ

                การเจรจาต่อรองการเจรจาต่อรอง  เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้เกิดความชำนาญได้  ซึ่งการเจรจาต่อรองอาศัยทักษะพื้นฐานเรื่องการพูด  การคิดเชิงระบบตลอดจนการวางแผนเป็นพื้นฐานสำคัญ  ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับการศึกษาชั้นปฐมวัยจนถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายไม่มีวิชาที่เน้นหรือให้ความสำคัญของทักษะนี้  หรืออาจเป็นเพราะหากมีการเรียนการสอนแล้วจะทำให้เด็กนักเรียนเรียนแล้วเกิดนิสัยชอบโต้แย้งโต้เถียง   ตามที่ผู้ใหญ่บางคนให้คำจำกัดความว่าชอบเถียงคำไม่ตกฟาก  พวกหัวหมอเหมือนผู้ใหญ่จอมเผด็จการบางคนคิด  แต่ความเป็นจริง  ทักษะการเจรจาต่อรองเป็นประโยชน์แก่เด็กหรือนักเรียนในแง่บวกมากกว่าลบ 

                ในชีวิตประจำวันและการทำงานของเราทุกคน   มักจะใช้ทักษะนี้อย่างไม่รู้สึกตัว  เช่นการเดินทางไปตลาดนัดในวันหยุดสุดสัปดาห์  เราจะเห็นการเสนอราคาของผู้ขายและการต่อรองราคาลงมาของผู้ซื้อ  หรือ  การต่อรองเงินเดือนของนายจ้างและลูกจ้างใหม่ที่กำลังจะเข้าทำงานเมื่อตนมีประสบการณ์การทำงานมาเป็นเวลาหลายปี  การเจรจาซื้อขายเพื่อให้ได้ราคาเป็นที่พึงพอใจระหว่างบริษัทที่ทำหน้าที่เสนอขายกับบริษัทที่ทำหน้าที่เสนอซื้อทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  แม้กระทั่ง  การขอขึ้นค่าขนมของบุตรหลานท่านเอง


                 
ดังนั้น  ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะมาให้ความสำคัญในเรื่องนี้   จากการสังเกตของผู้เขียนที่เคยผ่านการเรียนการสอนตั้งแต่ครั้งยังเยาว์วัยจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบัน  และมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนในระดับสถาบันอาชีวศึกษา  ระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น  ไม่ค่อยมีรายวิชาหรือหัวข้อที่ว่าด้วยการฝึกทักษะการเจรจาต่อรอง  แม้กระทั่งเป็นหัวข้อบทเรียนก็ตาม  ถึงแม้ในระดับอุดมศึกษาบางสถาบันการศึกษามีก็  บรรจุเนื้อหารายวิชานี้เข้าเป็นวิชาเลือกเสรี  ที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนหรือไม่เรียนก็ได้แล้วแต่ความสนใจ


                 
จนเป็นเหตุที่มาของการขาดทักษะของการวางแผนในการคิดอย่างมีเหตุผล  และถูกจูงใจได้ง่าย  แม้กระทั่งการจูงใจให้ร่วมกันทำในสิ่งผิดจารีตประเพณี    จนกระทั่งบรรทัดฐานทางสังคม  การขาดทักษะของการวางแผนในการคิดอย่างมีเหตุผลนี้เองส่งผลกระทบอย่างมากในอีกหลายเรื่อง   เช่น  การขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์  การตัดสินใจที่ไม่มีคุณภาพ  การโต้เถียงแบบใช้อารมณ์บางทีอาจเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ในผู้บริหารองค์กรบางคนด้วยซ้ำ  เป็นตัวสะท้อนว่าควรอย่างยิ่งที่หันมาเอาใจใส่ในเรื่องการเจรจาต่อรองอย่างเร่งด่วน                                            

                   การเจรจาต่อรองเป็นทักษะที่ผ่านกระบวนการคิด  การวางแผน  และส่งต่อออกมาเป็นการพูดอย่างมีเหตุผลอาศัยหลักการของความจริงอันเป็นที่ยอมรับของสังคม    การเจรจาต่อรองเกิดขึ้นเมื่อมีความต้องการในสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งอยากได้และได้เสนอข้อเสนอเพื่อให้ได้มาตามที่ตนเองคาดหวังกับอีกฝ่ายที่ตั้งข้อเสนอไว้และมีความคาดหวังไว้เช่นกัน   หากแต่ความคาดหวังไม่ได้ตามเป้าหมายต้องการ  การเจรจาต่อรองจึงเกิดขึ้นทันที    ขณะนั้น


 
                  ในบางประเทศองค์การทางธุรกิจที่เป็นบริษัทใหญ่เมื่อเกิดการเสนอซื้อหรือขายระหว่างกัน  ก่อนการทำธุรกรรมมักมีการเจรจาต่อรองก่อนเสมอ  และทุกครั้งที่มีการเจรจาจะต้องส่งนักธุรกิจที่มีทักษะเรื่องการเจรจาต่อรองอย่างดี  ซึ่งส่วนมากแล้วนักธุรกิจที่ถูกส่งมานี้จะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของประธานบริษัทและมีอำนาจในการตัดสินใจแทนเกือบทุกเรื่อง                                       


                   
สำหรับการศึกษาในเรื่องการเจรจาต่อรองในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาบางแห่งจะบรรจุไว้ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแต่มักจะเป็นวิชาเลือกเสรี  ที่เวลาเปิดสอนเมื่อใดบางทีต้องปิดรายวิชา  เพราะไม่มีคนลงทะเบียนเกินกว่าจุดคุ้มทุนที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งมาตรฐานไว้      

                    อาจเป็นเหตุให้เด็กไทยขาดทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีหลักการ  หันมาให้ความสำคัญในเรื่องการโต้วาทีกันแทน   

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที