ชะเอมศรี

ผู้เขียน : ชะเอมศรี

อัพเดท: 26 ธ.ค. 2008 03.45 น. บทความนี้มีผู้ชม: 11213 ครั้ง

เราจะมาทำความเข้าใจในหลักการสำคัญของทั้ง 7 ประเด็นหลัก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการนำไปปฏิบัติตามมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ISO26000


7 ประเด็นหลักความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็นที่ 1 : Human Rights :การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้ประกอบการควรดำเนินนโยบายและกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ เพศ หรือความคิดเห็นทางการเมือง มีวิธีการปฏิบัติเชิงบวกต่อความหลากหลาย ว่าเป็นปัจจัยสำหรับการเปลี่ยนแปลง และควรยอมรับความแตกต่างทางสังคมสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และวัฒนธรรมในองค์การและระหว่างองค์การ ยอมรับขีดจำกัดในเรื่องความสามารถในการสื่อสารทางภาษา ประสบการณ์ การฝึกอบรมหรือการศึกษา ความพิการ หรืออื่นๆ

ประเด็นที่ 2 : Organizational governance : การมีธรรมาภิบาล ผู้ประกอบการควรตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและ เคารพกฎหมาย มีการบริหารจัดการและดำเนินการกิจกรรม ของตนในลักษณะที่มีศีลธรรมจรรยาและน่าชื่นชมยกย่อง ซึ่งประกอบด้วยความจริงใจ ความซื่อสัตย์ และความซื่อตรง ตัวอย่างของการปฏิบัติที่ไม่มีจริยธรรม เช่น คอรัปชั่น ความ ไม่ซื่อสัตย์ การบิดเบือน การข่มขู่ การเลือกปฏิบัติ และการ เล่นพรรคเล่นพวก

ประเด็นที่ 3 : Fair Operating Practices : การดำเนินธุรกิจด้วย ความเป็นธรรม ผู้ประกอบการ ควรแสดงและอธิบายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ทราบอย่างชัดเจนและสมเหตุสมผลถึงหน้าที่ นโยบาย การตัดสินใจและการกระทำที่องค์การรับผิดชอบและ ผลกระทบที่มีหรืออาจมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การควร แสดงถึงวัตถุประสงค์และความก้าวหน้า ความสำเร็จและ ความล้มเหลว อุปสรรคและโอกาสขององค์การ ซึ่งควร มีการรายงานอย่างสม่ำเสมอด้วยความระมัดระวังโดย คำนึงถึงในแง่การค้าหรือความปลอดภัยอื่นๆ

ประเด็นที่ 4 : Labor Practices : การปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม ผู้ประกอบการต้องแสดงออกถึงความรับผิดชอบ และไม่หลีกเลี่ยง สิทธิของลูกจ้าง มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย พัฒนา ศักยภาพพนักงาน สนับสนุนและเคารพในการปฏิบัติต่อพนักงาน ด้วยความยุติธรรม ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย แรงงานเด็ก และนโยบายการปลดจากงานที่ไม่เลือกปฏิบัติ

ประเด็นที่ 5 : Environment : การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ ควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ ดำเนินการปรับปรุงทั้ง ในส่วนที่องค์กรรับผิดชอบและส่วนที่สามารถส่งเสริมให้ดำเนิน ได้ หาแนวทางป้องกันการดำเนินการใดๆที่จะมีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย ประเมินและลดความเสี่ยงที่จะมีผล ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไข รวมถึงควรรับผิดชอบจากมลพิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม หรือสังคม

ประเด็นที่ 6 : Consumer Issues :การไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ควรยอมรับว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจมีส่วนได้ ส่วนเสียในการดำเนินการผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของกิจกรรมของตน โดยควรหารือและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การ และให้ ได้รับทราบถึงนโยบายข้อเสนอ และการตัดสินใจที่มีผลกระทบ ต่อข้อมูลต่างๆ เช่น นโยบาย ข้อเสนอ และการตัดสินใจที่มี ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการชี้บ่งผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสาร และการ พิจารณาความเห็นที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีส่วนส่วนเสีย

ประเด็นสุดท้าย Community Involvement/Social Development : การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ผู้ประกอบการควรมีความพยายามอย่างต่อเนื่องใน“การบรรลุ ความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ทำให้ความต้องการของคนรุ่น อนาคตเสียไป” ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านสังคม (รวมถึง ด้านวัฒนธรรม) สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งควรเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่เป้าหมาย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยคำนึงถึง สวัสดิภาพ ของสังคมโลกทั้งในปัจจุบันและ อนาคต และเพื่อการจัดการความอุดมสมบูรณ์และ ทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรฐานตัวนี้เป็นเสมือนเครื่องมือสะท้อนว่า ผู้ประกอบการนั้นได้แสดงถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งปัจจุบันเป็นกระแสฟีเวอร์ทั่วโลก ที่สังคมโลกรวมถึงธุรกิจได้ให้น้ำหนักกันมากขึ้น ทั้งยังสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที