ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ผู้เขียน : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อัพเดท: 11 เม.ย. 2011 10.49 น. บทความนี้มีผู้ชม: 56724 ครั้ง

ชัชวาลย์ ทัตศิวัช
นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง


บทความนี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงจากบทความทางวิชาการซึ่งผู้เขียนนำเสนอและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 1 ปะจำปี พ.ศ.2552 สาระสำคัญเชิงเนื้อหาของบทความที่ผู้เขียนได้นำมาแบ่งเป็นหลายตอนนี้ ได้นำเสนอองค์ความรู้เชิงแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน รวมกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพองค์การ อันจะช่วยโน้มนำหรือเปิดโลกทัศน์ใหม่ในเชิงการรับรู้เครื่องมือของการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์การของผู้สนใจทั่วไปอีกทางหนึ่งด้วย


เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

จิรประภา  อัครบวร. (2549).  สร้างคน สร้างผลงาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เต๋า (2000)


ชัชวาลย์  ทัตศิวัช  (2550). “แนวความคิดและทฤษฎีเชิงระบบในการศึกษาองค์การและการเมือง.”
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  2  (2)  กรกฎาคม-ธันวาคม, 51-70.


นิภา  แสงรัตน์. (2544). สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดนนทบุรี. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาศึกษาศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.


พรรณี  สุวัตถี. (2537). การวิเคราะห์สุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Camaeron, K. (1978).  Measuring organizational effectiveness in institutions of

higher education. Retrieved  Jone,  26  2008, from: http://www.webuser.bus.umich.edu/cameronk


Etzioni,  Amitai. (1975).  Comparative analysis of complex organizations. revised ed. Glencoe, Illinois: The Free Press


Hersey, Paul, and  Blanchard, K. H. (1993).  Management of Organizational Behavior: Utilizing  Human Resources. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice-Hall


Hoy, Wayne K., & Feldman, J.A. (1987). “Organizational health: The concept and its measure.” Journal of Research and Development in Education, 20, 30-37.


Hoy,  Wayne  K., and  Forsyth, P. B. (1986). Effective Supervision : Theory into Practice. New York: Random House


Hoy,  Wayne  K., and Miskel ,Cecil  G. (1991). Educational   Administration  : Theory, Research and Practice. Singapore : McGraw-Hill


Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Bliss J. R. (1990, August).  “Organizational climate, school health  and  effectiveness: A comparative analysis.” Educational-Administration Quarterly, 26(3) ,  260-279.


Hoy, Wayne K., Tarter, C.J., & Kottkamp, R.B. (1991).  Open schools/ Healthy schools: Measuring Organizational Climate.   Newbury Park, CA:  Corwin Press


Kimpston, R. D. & Sonnabend, L. C. (1975).  “Public Secondary School: The Interrelationship Between Organizational Healthy, Innovativeness & Between Organizational Health &

Staff  Characteristics.”  Urban Education 10(7), 27-44. 


Miles, Matthew B.  (1969).  Change Process in Public School. Eugon, Oregon: Center for the Advanced Study of  Educational Administration.


Miles, Matthew B. (1973). Planned Change and Organizational Health: Figure and Ground. Boston: Allyn and Bacon


Milstein, M. M., & Belasco, J. A. (1973). Educational administration and the behavioral sciences: A systems perspective. Boston, MA: Allyn & Bacon.


Mott,  P. E. (1972).  The Characteristics of Effective Organizations.New York: Harper & Row


Owens, R. G. (1991). Organizational Behavior in Education. 4th ed. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice-Hall


Parsons, T. (1953).  The Social System. Glencoe, Illinois: The Free Press.


Parsons, T. (1967). Some ingredient of a general theory of formal organization. In A. W. Gakoub. ed.  Administrative Theory in Education, 40-72. New York: McMillan


Podgurski, T. P. (1990, September). School effectiveness as it relates to group consensus and organizational health of elementary schools. Dissertation Abstract International 52(03), 769A. 


Quick, J. C., and Quick, J. D. (1984). Organizational Stress and Preventive Management. New York: McGraw-Hill


Tarter, C. J.,  Hoy, Wayne K. and  Kottkamp, R. B. (1990).  “
Open schools, healthy schools: measuring organizational climate.”   Journal of Research and Development in Education 23(4), 236.


Tarter, C. J.,  Hoy, Wayne K. and  Kottkamp, R. B.
(1991).  Open School, Healthy School: Making Schools Work.  Newbury Park. California: Sage Publications


Webb, D. L. et al. (1987). Personnel Administration in Education. London: Merrill


Wexley, K. N., and Yukl, G. A. (1984). Organizational Behavior and Personal Psychology.
Illinois: Richard D. Irwin


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที