ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1000498 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 27 การบริหารงานแบบปล่อยวาง (1)

ตอนที่ 100

วันที่ 27

การบริหารงานแบบปล่อยวาง (1)

 

                  

              การประยุกต์ Emptiness Management ของบริษัทพัฒนากิจออโตพาร์ท ….เพื่อใช้กับแผนกลยุทธ์ขององค์การ….เริ่มแรก คุณยงยุทธ์ CEO วางเป้าหมายเพื่อให้กระบวนการผลิตชิ้นส่วยอะไหล่รถยนต์…โดยทดลองใช้ที่สายการผลิต A …เพื่อไม่ให้เกิดของเสียหายในกระบวนการการผลิต  เริ่มแผนจากการวางระบบการสื่อสารภายในองค์การ ที่ถูกต้องแม่นยำ โดยยอมให้เกิดความเสียหายได้แค่ 0.5 % ( 1ใน 200)….. เมื่อเริ่มดำเนินแผน…คุณวุฒิชัย และคุณสุชาติ….พยายามทบทวนและสรุปนิยามของ Emptiness Management ร่วมกับคุณยงยุทธ์…. โดยใช้วิถีพุทธศาสตร์กับแผนกลยุทธ์หลักองค์การที่มีอยู่เดิมและหา…วัตถุประสงค์ใหม่ เพื่อจัดให้เป็นแผนที่ใช้ปฏิบัติงานได้จริง…โดยมุ่งเน้นที่การฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ…เพื่อลดความเครียดในการทำงาน… มีการประสานงานที่ดีในของผู้ร่วมงาน และช่วยสร้างกัลยาณมิตรในหมู่พนักงาน….สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน….และอื่นๆอีก…? ตามแผนที่องค์การที่ปรารถนา….เพื่อให้ทุกคนรับรู้และเข้าใจกลไกลของสมองที่สัมพันธ์กับจิตและเกี่ยวข้องกับ…ทุกข์และสังขารอย่างไร….ในแง่ของความว่างเปล่าอย่างแท้จริง  

 

คุณยงยุทธ์ :  ให้คุณสมชาย (HR)…ให้เป็นผู้รับแผนการประยุกต์และเริ่มกำหนดเป็นนโยบายขององค์การ ต่อไป

คุณสมชาย :  ครับ !....ผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มของการแก้ปัญหาในหลายๆข้อ ที่เรายังหาคำตอบไม่ได้เป็นกรณีๆไป…..

คุณวุฒิชัย : ไม่จำเป็นเสมอว่า…เมื่อได้รับปัจจัยสี่ครบถ้วนแล้ว…จะมีความอยากที่จะได้อะไรมากมายนอกเหนือจากนี้แล้ว…การมีความสุขตามอัตภาพ และความพอดีของฐานะ…พฤติกรรมการใช้จ่ายไม่เกินตัวของคนในครอบครัว….หรือความไม่ต้องการสิ่งฟุ่มเฟือยต่างๆในขณะที่หลายๆคนต้องการ…ความต้องมีและต้องใช้….ความสุขทางใจ ตามสังขารขันธ์ของ…คนที่มีจิตใจดีและสงบ…ก็ทำให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมโลกาภิวัตน์อย่างสบายและมีความสุขได้เช่นกัน                                                    
คุณสุชาติ :  ครับ!....ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของผู้บริหารที่มีต่อพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน…ย่อมทำให้เกิดพลังจิตที่เป็นกุศลและเกิดความยั่งยืนได้ในสังคมครับ…!                                                             

คุณยงยุทธ์ :  ผมว่าเป็นการสร้างและจัดระเบียบทางความคิด…ให้กับทุกๆคนในองค์การได้ดีทีเดียว..!

คุณสมชาย :  เมื่อผลที่ได้อยู่ในทิศทาง…..และในกรอบของ HR  Technique ก็น่าที่จะกำหนด เป็นส่วนหนึ่งของ HR Scorecard….ที่คำนึงถึง การทำงานของสมองและการพัฒนาของจิต..เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้กับตนเองเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับองค์การ

 

ข้อสรุปของ…Emptiness Management…ในมิติของ….“รูป”

คุณยงยุทธ์ :  มาสรุปผล จากคำตอบทั้งหมดกันเลยครับ..!

1.  รูป….เป็นส่วนประกอบของธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ…ร่างกายคือ ขน ฟัน เล็บ ผม หนัง กระดูก และโลหิตเป็นต้น…..                                                                                                   
คำตอบ…การทำงานภายใต้ความกดดันหนึ่งๆก็ย่อมขึ้นกับสังขาร จะเป็นรูปร่างภายนอกหรืออวัยวะภายในใดๆก็ได้….โดยมีสมองและจิตเป็นตัวควบคุม ( เกิดได้…สังเกตได้จับต้องได้และพิสูจน์ได้ทันที)


การนำไปประยุกต์
: “รูปไม่มีความว่างเปล่า”…การบริหารต้องใช้การพิจารณาที่สังขารเป็นหลัก…ดูที่บุคลิกภาพและท่าทาง สีหน้า อาการ และการแสดงออกจะช่วยให้มีความชัดเจนในการ…รับเข้าทำงานใหม่…ในการมอบหมายงานให้ทำ…รวมถึงการพิจารณาความอดทนกับสภาพของงานที่ทำได้ดีเพียงใด ?...และต้องเข้าใจว่าความกดดันในการทำงานต่างกับการทำงานด้วยสติและสมาธิ…ผู้บริหารต้องเข้าใจและพิจารณาเป็นลำดับแรก…!

คุณยงยุทธ์ :  คุณสมชาย….จะปรับให้เข้ากับกรอบของ HR  Techniqueได้อย่างไรครับ !....

คุณสมชาย :  ครับ !...แน่นอนมีกำหนดอยู่ใน…human resource planning…..บางส่วนอยู่แล้ว โดยเฉพาะในกระบวนการของ…การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร (recruitment and selection) เพื่อเข้ามาทำงานในองค์การ
คุณวุฒิชัย :เป็นการดูโหงวเฮ้งหรือครับ !

คุณสมชาย :  ครับ !..จะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้ แต่ก็เป็นเพียงการพิจารณาที่…รูป…เบื้องต้นเท่านั้น….เพราะเมื่อเรามาพิจารณาคนที่แรงขับเคลื่อนจากภายใน  โดยเฉพาะทางด้านความคิดและสภาวะของจิตแล้ว…ก็ต้องใช้มุมมองในภาพรวมๆของคนเราจึงจะได้ทั้ง….รูป สมอง และจิตมาพร้อมๆกัน

คุณสุชาติ :  การใช้ข้อทดสอบเพื่อให้รู้ในขั้นต้น…การทำงานของจิต และสภาพของสมองส่วน..ที่ใช้ความคิด…ความสัมพันธ์กับ…Defense Mechanism ใช้ทฤษฏีจิตวิเคราะห์ก็จะทำให้รู้ถึงสภาพ…..จิตสำนึก (conscious) …จิตก่อนสำนึก (preconscious) และจิตไร้สำนึก (unconscious) ของบุคคลนั้นได้

คุณสมชาย :  ในข้อนี้…รูป…ก็สามารถใช้เป็นจุดเริ่มของการพิจารณาคน…ใช้เป็นตัวกำหนดบุคลากรให้เหมาะสมกับงานในองค์การ…การใช้ การบริหารงานแบบปล่อยวาง นี้กับบุคลากรในกรณีที่เกิดความผิดพลาดที่…ไม่คาดคิดและผิดไปจากสภาวะที่ควรจะเป็น….เช่นพนักงานที่มีร่างกายเล็ก…แต่มีความตั้งใจมีจิตใจเข้มแข็งและต่อสู้…ก็พยายามทำงานในหน้าที่ๆหนักเกิดกว่าสรีระที่ตนจะรับได้นั่น…คือการเกิด over load ในภาระที่ได้รับ….เกินกว่ารูปของตน….รูปจึงเป็นผลโดยตรง

คุณยงยุทธ์ :  ผมว่าถึงเวลาแล้วที่เรามาสร้างต้นทุนใหม่ๆกัน…เรามีแผนสร้าง Human Capital อยู่แล้วเป็นทุนมนุษย์ที่สร้างความยังยืนให้ระบบบริหารขององค์การ….. การฝึกตนให้มีพลังทางความคิดก็ย่อมเป็นการเสริมปัญญา เป็นการฝึกจิตและสมาธิไปพร้อมๆกันจนเกิด…ทุนทางปัญญา (Intellectual  Capital) และสามารถพัฒนาจนเป็นทุนทางจิตวิญญาณ (consciousness capital)….นั้นควรเป็นผลของ…การบริหารงานแบบปล่อยวาง…

คุณวุฒิชัย : ทุนทางปัญญาขององค์การคือทุนที่ทุกคนมีความคิดที่ถูกต้องและรู้จักคิด….หรือครับ!

คุณสมชาย : ครับ !...Intellectual  Capital….ในองค์การของเรา…..ซึ่งผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์…จะต้องแสดงซึ่งความคิดที่ตกผลึก ผ่านการวิเคราะห์ และสามารถสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานได้….พร้อมๆกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การจากหลักของ…การบริหารงานแบบปล่อยวาง…ทุนทางปัญญาไม่ได้กำหนดที่ความรู้ความสำเร็จ จากชั้นเรียนเสมอไป….แต่หมายรวมถึงความรู้ความสามารถที่ได้จากความมานะอดทนที่จะแสวงหาด้วยการค้นคว้า การอ่านและ….การฝึกฝน อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญสุดท้ายก็ต้องสามารถนำความรู้เหล่านั้นถ่ายทอดออกมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การได้

 

////////////////////////////////////////

23/4/2554


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที