ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 999344 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 29 ความสุขท่ามกลางวัฒนธรรมองค์กร (1)

ตอนที่ 111

วันที่ 29

ความสุขท่ามกลางวัฒนธรรมองค์กร (1)

อาจารย์ดอน :   ขอต้อนรับท่านอาจารย์แดน….ผู้ดำเนินการอบรมโปรแกรมพิเศษ…เรื่องการบริหารงานขององค์กร/องค์การ บนโลกของจักรวาล…..ในหัวข้อ “ความสุขท่ามกลางวัฒนธรรมองค์กร”    

อาจารย์แดน :   ขอบคุณท่านอาจารย์ดอน….ที่ให้โอกาสผมได้มาดำเนินการอบรมโปรแกรมพิเศษในครั้งนี้…..และขอต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ครับ!......ท่านอาจารย์แดนได้ฝากการบ้านไว้ 1 ข้อ….ขณะนี้ทุกท่านน่าจะพร้อมแล้ว!....หัวข้อการบ้านคือ…หลักปฏิบัติของการ….คิดให้เป็น…เพื่อใช้ในองค์กร…บนพื้นฐานของ ธัมมัญญุตา คือคิดอย่างมีวิจารณญาณ…ด้วยการใช้สติและสัมปชัญญะ                     

ศิษย์โดม :   ครับ!.....สวัสดีครับ ท่านอาจารย์…….ผมขอตอบการบ้านซึ่งเป็นการสรุปความหมายของ…การคิดให้เป็น……โดยสรุปเป็นกระบวนการของ สติและปัญญา  คือ รู้ตัวทุกขณะและคิดด้วยความรู้ที่มีเหตุผล จนสามารถแยกแยะออกมาได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด…..ดังแสดงในรูปด้านล่างนี้

 

 

90275_pic-2.png

 

ศิษย์พิมพ์สุชา :   สวัสดีค่ะ!  ท่านอาจารย์ ……ขอสรุปความหมายของ…การคิดให้เป็น…..น่าจะเป็นหลักของการปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย…การเก็บรายละเอียด…จัดลำดับข้อมูล…เพื่อแยกความแตกต่าง…รวบรวมและประมวลผล…สรุปมาเป็นแนวทางปฏิบัติ….ฝึกคิดทบทวนและแก้ไขปรับปรุงข้อสรุปเดิมๆให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอด้วยการ…update…ข้อมูลเป็นประจำ….ตามที่แสดงในรูปด้านล่างนี้

 

 

90275_Pic-3.png

อาจารย์แดน :  ให้พงศ์คนิน…สรุปความหมายและหลัก…การคิดให้เป็น…ของทั้ง โดมและพิมพ์สุชา…ว่ามีความเข้าใจอย่างไร?.....โดยเอาทั้งสอง chart  มารวมกันเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติ!

ศิษย์พงศ์คนิน :  สวัสดีครับ!...ท่านอาจารย์…..ผมเพิ่งเข้าอบรมเป็นครั้งแรก….ขอแสดงความคิดเห็น…ของข้อสรุปทั้งสอง chart ……..และผมอยากจะถามว่า ทุกวันนี้มนุษย์เราส่วนใหญ่อยู่ในสถานะใด….ระหว่างคิดเป็น หรือ คิดได้ ครับ!…..การรวม chart ทั้งสองตามที่แสดงในรูปด้านล่างนี้ครับ

 

 

                      90275_Pic-4.png                                 

อาจารย์แดน :  ทั้ง 2 สถานะ….ตามเหตุและปัจจัย….ที่เป็นเจตสิกหรือปัจจัยปรุงแต่ง…..พงศ์คนินตอบโจทย์และมีความเข้าใจทั้งสอง chat ได้ดีพอสมควร

                        ขอท้าวความในส่วนที่ท่านอาจารย์ดอนได้บรรยายไปแล้วเคร่าๆดังนี้….ในวันที่ 28 นั้นที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายมาทั้ง 8 ตอน เกี่ยวกับ…การบริหาร..ความสุขบนโลกของจักรวาล…..ท่านอาจารย์พยายามอธิบายถึงหลัก….คิดด้วยการมีสติรู้ทุกขณะคิดและทำการใดๆ มีจิตตั้งมั่นที่ให้ใช้วิจารณญาณ เพื่อปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบ….ของสัปปุริสธรรมทั้ง 7 ข้อ….โดยอิงหลักธรรมข้อต่างๆประกอบ…ตามความถนัด เหมาะสมกับกาลเทศะของแต่ละบุคคล….ซึ่งไม่ฝืนกับการดำรงชีวิต…แต่เป็นการรณรงค์โดย…ให้ยึดหลักการปฏิบัติตน…เป็นพลเมืองดีของสังคมและเป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ…..ความวิเศษสุดของหลักธรรมทางพุทธศาสนาในแต่บท…ย่อมช่วยให้มนุษย์ทุกคนได้รับแต่ความสุขทางจิตโดยตรง….และส่งผลออกมาสู่ภายนอกได้ด้วยการแสดงออกทางกาย….มีความเสรีที่จะยึดหลักธรรม…มีความจริงใจและเต็มใจที่จะแสดงออกด้วยการมี…พรหมวิหาร4…เป็นที่ตั้ง

                       ต่อไปนี้….เป็นการทบทวนความหมายของคำต่างๆที่ใช้ใน….การบริหารความสุข….เพื่อสร้างความเข้าใจความหมายของคำ ทางโลกและทางธรรมมากขึ้น….โดยเริ่มจากหลักอธิปไตยของการบริหารองค์กรทั้ง 3 แบบ….ดังนี้

องค์กรแห่งโลกาธิปไตย…….เป็นองค์กรที่ยึดถือความเจริญจากวิวัฒนาการทางด้านวัตถุ….เพื่อให้ทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีค่านิยมองค์กร เน้นที่ผลลัพธ์เชิงวัตถุ ให้ทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์……ทำให้เกิดการลืมตนเองได้ง่าย…..และลืมว่าองค์กรของเรา…มีความพร้อมทางด้านความรู้ สติปัญญาความสามารถ ระเบียบวินัย และกำลังทุนทรัพย์ขององค์กร…อย่างไร?....เมื่อมุ่งแต่วัตถุโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อน….การกระทำใดๆที่จะผิดพลาดไร้ผลสัมฤทธิ์…กับมีโอกาสมากและเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและภัยวิบัติในองค์กร…..ข้อนี้แก้โดยใช้หลักของ…มัตตัญญุตา…ความเป็นผู้รู้จักประมาณ…(self control , temperate)รู้จักพอดี พอประมาณ ไม่ก่อให้เกิดโทษ แต่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและบุคคลทั่วทั้งองค์กร

 

องค์กรแห่งธรรมาธิปไตย…..เป็นองค์กรที่มีหลักธรรมในการบริหารงาน โดยยึดมั่นที่ความดี ความถูกต้อง และถือปฎิญญาร่วมกันว่า….การทำความดีเป็นสิ่งพึงพฤติ ปฏิบัติ ของบุคคลในองค์กรและของสังคม….ยังผลให้เกิดความรักและความสามัคคี…..มีความยุติธรรมและความเที่ยงตรง…สามารถปฏิบัติตนอย่างมีเหตุผล….ด้วยการใช้หลักธรรมหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก…ในการดำรงชีวิตเพื่อก่อให้เกิดความผาสุขและการอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

องค์กรแบบอัตตาธิปไตย .....เป็นองค์กรที่ยึดหลักตนเองเป็นที่ตั้ง…โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ ไม่คำนึงถึงส่วนรวมภายในองค์กร…ก่อให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรที่มีการ เอารัดเอาเปรียบกัน บุคคลในองค์กรก็คิดแต่ประโยชน์ส่วนตนทำเพื่อตนเอง….อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปในทางที่ดีได้
 

////////////////////////////////////////

18/5/2555


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที