ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 994918 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 29 ความสุขท่ามกลางวัฒนธรรมองค์กร (4)

 

ตอนที่ 114

วันที่ 29

ความสุขท่ามกลางวัฒนธรรมองค์กร (4)

        

อาจารย์แดน :  “ ศิษย์พงศ์คนิน ศิษย์โดม และศิษย์พิมพ์สุชา……เตรียมการบ้านมาพร้อมแล้วทุกท่าน.....เชิญเริ่มได้เลยครับ!”

ศิษย์พิมพ์สุชา : ค่ะ! ความสุขที่หนูเข้าใจคือ….การได้ทำงานตรงตามหน้าที่ ตามที่ตนปรารถนาและได้ตั้งใจไว้ และรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของตนเอง…..ฉะนั้นการทำงานจะให้เกิดคามสุขได้นั้น…“ ต้องมีความเต็มใจเพื่อให้เกิดการทุ่มเทและตั้งใจทำงานตามหน้าที่ จนเกิดผลสำเร็จ….ไม่ได้สักแต่ทำให้งานเสร็จสิ้นเท่านั้นแต่ต้องทำให้งานนั้นสำเร็จด้วย ”…ความสุขในชีวิตนั้น…เริ่มจากการมีปัจจัย 4  ครบถ้วน และบรรลุซึ่งความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตามที่…Maslow...ได้เรียงลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ไว้  ( The Need –Hierarchy Conception of Human Motivation ) …..ส่วนคำตอบของ…วัฒนธรรมขององค์กรที่ปรารถนานั้น…คือการยอมรับ กฎ ระเบียบ และวัฒนธรรมขององค์กร ด้วยความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข….บนพื้นฐานของ Conscience  ethics และ Harmony เพื่อนำพาไปสู่องค์กรธรรมาภิบาลในอนาคตต่อไป! 

 

ศิษย์พงศ์คนิน :  ผมขอตอบเป็นข้อๆดังนี้ครับ….1. ความสุขคือการได้ทำสิ่งที่ตนชอบและรัก….เกิดความเต็มใจและตั้งใจที่จะทำ และที่สำคัญก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบที่สังคมบัญญัติไว้ และยอมรับ ว่าเป็นแนวทางที่ดี เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม….2. ความสุขในการทำงานก็คือการที่องค์กรมอบหมายงานให้พนักงานทำตรงตามความสามารถ ภายใต้กฏระเบียบขององค์กรที่….มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะให้ผู้ทำงานได้แสดงออกซึ่งความสามารถเฉพาะตัวได้อย่างเต็มที่ มีการแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ตนเองทำ…มีบทให้คุณและให้โทษ…ความกดดันในการทำงานต้องสามารถสร้าง..ความมุมานะ..การให้กำลังใจ..ส่งเสริมแนะนำผลักดันจนงานที่ทำได้รับความสำเร็จ….3.  การมีชีวิตเรียบง่าย แต่มีการวางแผนที่รัดกุม รู้จักเก็บออมเพื่อความมั่นคงและดำรงไว้ซึ่งปัจจัยสี่ในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ก็ย่อมทำให้ตนเองมีความสุข และยังส่งผลให้สังคม/ องค์กร มีความสงบสุขเกิดความเข้มแข็ง….4.  วัฒนธรรมขององค์กรที่ดีต้องมีผู้นำ / ผู้บริหาร…ที่มีกระบวนทัศน์ สามารถทำให้บุคคลากรในองค์กร….ทำงานอย่างมีความสุขจนสามารถ ส่งผลลัพธ์ ที่ดีปรากฏออกมาสู่บุคคลในองค์กรได้  และยังส่งผลไปถึงบุคคลภายนอกโดยเฉพาะ…ผู้ที่เป็นลูกค้าขององค์กรรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง…ในที่สุดผลลัพธ์ก็ตกสู่ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ รวมถึงหุ้นส่วนขององค์กร…ที่ได้รับผลประโยชน์ตามมาเป็นลำดับ…ผลโดยรวมที่เกิดขึ้นนี้…เป็นผลสำเร็จ ของการบริหาร…ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร…โดย HR ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประสานเพื่อสร้างสมดุลของผลลัพธ์เชิงบวกระหว่าง….ผู้ลงทุน / เจ้าของกิจการ…กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เปรียบเสมือนว่าพนักงานทุกคนเป็นหุ้นส่วนขององค์กร…จึงทำให้เกิดความสุขในองค์กร…เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและยั่งยืนนั่นเอง!

ศิษย์โดม :   ผมพอมีประสบการณ์การทำงานแบบองค์กรมาบ้างแล้ว…จึงมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปบ้างตามประสพการณ์ที่ได้ผ่านมา…ประการแรก

1.  ความสุขคือ การได้มีชีวิตเป็นปกติเหมือนผู้อื่น เช่นมีเวลาทำงาน มีเวลาพักผ่อน มีงานอดิเรกทำหรือมีเวลาว่างที่เป็นอิสระพอที่สามารถบริหารโดยตัวเราเป็นผู้กำหนด…การดำรงชีวิตในปัจจุบันต้องอยู่ในกรอบระเบียบ กฎเกณฑ์ขององค์กร และสังคมโดยรวม….สุดท้ายชีวิตต้องมีเป้าหมายและพยายามหาหนทางไปให้ถึงเป้าหมายนั้น

2.  ความสุขในการทำงาน…..ต้องเป็นความสุขโดยรวมของบุคคลในองค์กร มีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและประเพณีขององค์กร..เราต้องทำให้สังคมองค์กรยอมรับและเข้าใจตัวเรา  ด้วยการที่ตนยอมรับและเข้าใจสังคมองค์กรก่อน!.....ชีวิตที่มีความหวังต้องหาจุดยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจ เกิดมีมานะอดทนและพยายามทำงานตามหน้าที่ของตนให้บรรลุเป้าหมายจนเกิดความสำเร็จ……และเกิดความสุขในการทำงาน                                                                                           

3.  การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม…..โดยการกระทำสิ่งที่ไม่เบียดเบียน ละเมิด ริดรอนสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น….ให้ความสำคัญต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น….การปฏิบัติตนในทางสายกลาง…นำไปสู่ ความพอดี พอเหมาะและพอควร กับฐานะและหน้าที่ของตน….สังคมต้องการอะไรต้องมีเหตุผลที่จะรับและตอบสนองสังคมในทางที่ถูกต้องด้วยความเต็มใจรับ…..นอกเหนือจากนี้….กติกาและกฎหมายก็เป็นหน้าที่ ที่ต้องรักษาและปฏิบัติตาม…..การสร้างความดีงามเป็นหน้าที่…. ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นความรับผิดชอบ…ของชีวิต                                                                                                                                   4.  วัฒนธรรมขององค์กร….. เป็นระเบียบ ระบบ แบบแผน ธรรมเนียม รวมถึงพฤติกรรม ที่บุคคลในองค์กรปฏิบัติสืบต่อกันมา….จะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือไปในแนวเดียวกัน ตามเอกลักษณ์เฉพาะบุคคล และเฉพาะองค์กร…..การก่อตัวของวัฒนธรรมมาจาก ค่านิยม นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  ลักษณะของความสำเร็จที่องค์กรเคยได้รับมาจากกระบวนการหรือกลุ่มบุคคลขององค์กร.มีการเชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น  ด้วนการผสมผสานและความความเชื่อมั่นในตัวผู้นำและผู้บริหารองค์กร….. กล่าวโดยสรุปว่า วัฒนธรรมขององค์กรสร้างมาจากปัจจัย 3 ด้านคือ….1. ความสำเร็จขององค์กรที่ได้จากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือระบบที่ใช้ปฏิบัติ…..2.  ความสำเร็จของผู้นำองค์กร และ.….3. บุคคลากรขององค์กรที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จที่ประจักทั้งภายในและภายนอกองค์กร

อาจารย์แดน :  คำตอบของทุกท่านมีเหตุผลแฝงอยู่ในตัว….แสดงว่ามีเข้าใจในความหมายของ “ความสุข” ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล…..มีความเป็น นักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา และนักบริหาร ผสมผสานลงในความหมายและความเข้าใจเหล่านั้น โดยความหมายของ ความสุขขององค์กรเป็นคำตอบที่น่าสนใจที่สุด พอสรุปได้ว่าเป็นความสุขในการทำงานภายใต้วัฒนธรรมขององค์กร.ซึ่งออกมาในเชิงของนักบริหารอย่างเต็มตัว กล่าว คือมีการเน้นที่ ระบบ แบบแผน ธรรมเนียม รวมถึงพฤติกรรม และภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กร….

            ผู้นำและผู้บริหารองค์กร ส่วนใหญ่มักจะให้นิยามของ…วัฒนธรรมองค์กรว่าอยู่ในรูปของ…โครงสร้างขององค์กร  รวมถึงกระบวนการจัดการและการควบคุมระบบการบริหารงานภายในองค์กร ….ซึ่งปัจจุบันจะต้องรวมถึงการเรียนรู้  การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้….รวมถึงความรอบรู้ ของการ เปลี่ยนแปลงและความเป็นไป ของสภาพแวดล้อม.… เพื่อนำมาประยุกต์และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร…..และเพื่อการเตรียมพร้อมและการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้……… โดยที่ทุกคนในองค์กรต้องมีความกระตือรือร้น ที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด สามารถ ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนการทำงาน และพฤติกรรมของบุคคลากรในองค์กร…..เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

                บทสรุปของ…..วัฒนธรรมองค์กร หรือ…Organizational culture… เป็นบทสรุปของความเชื่อที่เป็น…คุณค่าเฉพาะของกลุ่มบุคคลและแนวทางปฏิบัติขององค์กร….มีการรวบรวม ควบคุม และมีการยอมรับด้วยตัวชีวัดที่ได้กำหนดไว้….วิธีการปฏิบัติ ต้องมีคุณค่าที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก องค์กร โดยสมาชิกขององค์กรต้องมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาให้เป็นมาตรฐาน…..เชิงพฤติกรรมและแนวทางปฏิบัติ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย และสร้างคุณค่าสุงสุดให้กับองค์กร !

 

////////////////////////////////////////

22/7/2555

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที