ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 999039 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


"วันที่ 1 ศาสตร์ของการบริหารงาน (-2-)"

ตอนที่12

วันที่ 1

ศาสตร์ของการบริหารงาน

(Science of Managament)

(..2..)

 

3. ว่าด้วยมาตรฐานและหลักการ (Principle and Standard)                                                                                                                                                                                                     

    คำย่อที่ใช้ในระบบการบอกมาตรฐานของไทยมีดังนี้:-                                                                                           

ISO……...International Organization for Standardization                                                                            TIS………Thai Industrial Standard       

P.S.O. ...…Thailand  International Public  Sector  Standard  Management  System and Outcoms

TLS………Thai Labor Standard

OHSAS…..Occupational Health and Safety                                                                                                   HACCP…..Hazard Analysis and Critical Control Points                                                                                             GMP……..Good Manufacturing Practices                                                                                                                                                                        GLP…......Good Laboratory Practices

   ระบบของต่างประเทศที่พบกันบ่อยๆมีดังนี้:-

SA……………Social  Accountability                                                                                                                                   SOX………….Sarbanes-Oxley Act of 2002                                                                                                                                        HIPAA……….The United States Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996                                             Can Spam….. The Can Spam Act of 2003….. Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and  

                          Marketing Act of 2003
GLBA/OCC….Gramm-Leach-Bliley Act / Office of the Comptroller of the Currency                                                                                                      

     และมีองค์กรที่สนใจดูแลปัญหาสแปมเมล์เช่น Direct Marketing Association (DMA), Association of National Advertisers (ANA) และ American Association of Advertising Agencies (AAAA)

 

 

3.1  ISO (International Organization for Standardization)

       ISO เป็นองค์กรอิสระมีหน้าที่จัดการและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก รวมทั้งจัดมาตรฐานในงานด้านการบริหาร การจัดการและงานบริการต่างๆระหว่างประเทศ                 รวมทั้งความปลอดภัย ของการทำงานและสิ่งแวดล้อม  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา(Geneva)ประเทศ สวิตเซอร์แลด์ (Switzerland)ซึ่งระบบมาตรฐานนี้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกมาก เพราะช่วยให้โลกเรามี     สินค้าที่มีคุณภาพเดียวกันไม่ว่าจะผลิตจากแหล่งใดๆก็ตาม ในประเทศไทยมี สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม(สมอ.) เป็นตัวแทนของ ISO ในการจัดการด้านมาตรฐานสากลต่างๆ และสมอ. ก็ใช้ระบบคุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพทั้งการบริหารงานขององค์กร การจัดการสิ่งแวดล้อมและการดูแลความปลอดภัยขององค์กรโดยแบ่งเป็น 3 หมวด ดังต่อไปนี้:-                                                                                                                                    1. อนุกรมมาตรฐาน ISO9000…ให้ความสำคัญในเรื่องของระบบคุณภาพ การจัดการองค์กร                                                                                          2. อนุกรมมาตรฐาน ISO14000…ดูแลในเรื่องของการจัดการดูและสิ่งแวดล้อมขององค์กร(Environment)                                                                                                                                                                      3. มาตรฐานอุตสาหกรม (มอก.) 18000…ตามแนวทางของ BS8800 เกี่ยวกับการจัดการด้านอาชีวอนามัย  และ  ความปลอดภัยขององค์กรตามประเภทและลักษณะของมาตรฐาน ISO                                                                                                                 

ISO Certification

      รายละเอียดของมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม(สมอ.) ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO พอสรุปได้ดังนี้:-   

ISO 9000

1.   อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000….เป็นระบบมาตรฐานที่ใช้จัดการด้าน การบริหารงานคุณภาพ….สมอ. ได้ออกนำมาใช้ตั้งแต่ปี พ.. 2534 ที่เรียกว่า…อนุกรมมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ..มอก.-ISO 9000   เนื้อหาหลักของอนุกรมชุดนี้เพื่อต้องการ…..ให้มีการสร้างระบบคุณภาพ และมีการพัฒนาการในการบริหารงานที่เป็นระบบขององค์กร มีการติดตามผล และตรวจสอบการทำงาน เป็นระยะๆตามกำหนด..จากภายในและส่วนกลาง(คณะกรรมการ) …………………………………………………………………............................โดยมีเครื่องหมายคุณภาพ (ISO9001,เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพรวนทั้งกระบวนการ) ให้ไว้เป็นการประกันคุณภาพระหว่างการรับรองตลอดในระยะเวลาที่ประกอบกิจการนั้นๆอยู่….. การรับรองนี้ใช้ได้กับทุกองค์กรไม่ว่าจะ ผลิต/ทำธุรกิจ ประเภทใดก็ตาม…นับว่าเป็นมาตรฐานขั้นต้นของการประกอบการก็ว่าได้…….เพราะว่าเมื่อลูกค้าเห็นตราคุณภาพ..ก็ย่อมเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่า..เป็นกิจการที่มีการบริหารงานอย่างมี ระบบ/ระเบียบ มีการจัดการที่ ดี/ถูกต้อง ตามหลักสากลนิยม และสร้างบุคลากรขององค์กรให้มีคุณภาพพร้อมที่จะ…..ผลิตสินค้าที่มี คุณภาพ/ให้บริการ แก่ลูกค้าได้อย่างดีแน่นอน…………...สมอ.ได้แบ่งอนุกรม ISO 9000 ไว้เป็น 5 หมวด ได้แก่  ISO9000..ISO9001.. ISO9002.. ISO9003..และ ISO9004…(จะได้กล่าวรายละเอียดในตอนที่14…เพราะเป็นหัวใจของการประกอบธุรกิจในยุคปัจจุบัน)   

ISO 14000

2.   อนุกรมมาตรฐาน ISO 14000….เป็นระบบมาตรฐานที่ใช้จัดการด้าน สิ่งแวดล้อม….สมอ.ได้ออกนำมาใช้ตั้งแต่ปี พ.. 2540 ที่เรียกว่า…อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม..มอก.-ISO 14000   เนื้อหาหลักของอนุกรมชุดนี้เพื่อต้องการ…..ให้องค์กรที่ผ่านชั้น ระบบคุณภาพ การบริหารงาน การจัดการองค์กร ให้หันมาคำนึงต่อเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน/ภายนอก…….ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีการผลิตสินค้า และงานทางด้านการบริการก็ตาม และเน้นการดูแลทรัพยากรเป็นหลัก  ดดยจัดเป็นระบบควบคู่ไปกับ ระบบการจัดการขององค์กร มีการติดตามผล และตรวจสอบการทำงาน เป็นระยะๆตามกำหนด..จากภายในและส่วนกลาง(คณะกรรมการ) …………………………………………………………………………………...โดยมีเครื่องหมายคุณภาพ (ISO14001,เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) ให้ไว้เป็นการประกันคุณภาพระหว่างการรับรองตลอดในระยะเวลาที่ประกอบกิจการนั้นๆอยู่….. การรับรองนี้ใช้ได้กับทุกองค์กรไม่ว่าจะ การผลิต/ทำธุร กิจประเภทใดก็ตาม…นับว่าเป็นมาตรฐานขั้นที่สองต่อจาก ISO 9001 ของการประกอบการ และก็เชื่อได้ว่า…….เมื่อลูกค้าเห็นตราคุณภาพนี้..ก็ย่อมเป็นหลักประกันเบื้องต้นว่า..องค์กรนี้เป็นผู้ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปกับการประกอบธุรกิจ ……………………สมอ.ได้แบ่งอนุกรม ISO 14000 ไว้เป็น 3 หมวด ได้แก่ ……………………………………………………                                                                                                   1. อนุกรมมาตรฐานการบริหาร (Environmental Management Systems: EMS)  ISO14001 ว่าด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม………. ISO14004 ว่าด้วยวิธีการและแนวทางของการจัดการ กับระบบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                    2. อนุกรมมาตรฐาน มาตรฐานการตรวจประเมินและวัดผล (Evaluation and Auditing) ……ประกอบด้วย  อนุกรมมาตรฐานการตรวจประเมิน(Environmental Auditing : EA…ISO14010,ISO14011,ISO14012)………                                                                                                                                                                                          อนุกรมมาตรฐานการวัดผลปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม(Environmental Performance Evaluation : EPE… ISO 14031) เป็นอนุกรมหลักของการวัดผลและการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม                                              3. อนุกรมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์…….ประกอบด้วยอนุกรมมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม(Environmental Labelling: EL…ISO 14020, ISO 14021, ISO 14024)…….อนุกรมมาตรฐานการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์(Life Cycle Assessment : LCA… ISO 14040, ISO14041, ISO 14042, ISO 14043)

 

 

มอก. 18000

3. มาตรฐานอุตสาหกรม (มอก.) 18000…เป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สมอ.มีการใช้มาตรฐานของ BS8800 ประเทศอังกฤษมานานก่อนที่จะมาใช้มาตรฐาน ISO  ซึ่งครอบคลุมถึงตามแนวทางเดิมและมีระเบียบเพิ่มเติ่ม โดยคำนึงถึงการป้องกันการเกิดปัญหาด้านสุขภาพและอุบัติเหตุของผู้ทำงานในสังคม ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนสังคมส่วนรวมด้วย                                                               สมอ.ได้แบ่งมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) 18000 ไว้เป็น 2 หมวด ได้แก่                                                                  1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ตามข้อกำหนดมาตรฐานที่ มอก.18000-2540(Occupational Health and Safety Management System :Specification)                           2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: ตามข้อกำหนดด้านเทคนิคและการนำไปใช้ปฏิบัติ ตามมาตรฐานที่ มอก.18001-2541(Occupational Health and Safety Management System : Guide to Technical and Implementation)

ส่งท้ายตอนที่ 11 (-2-)

วันที่1: ศึกษาศาสตร์ของการบริหารงาน……เป็นตอนจบของตอนที่ 11…ครับ                                                                                                    

สัจธรรมท้ายบท……..“ การที่ท่านจะได้ชื่อว่าเป็น….ผู้บริหาร/ผู้นำ…..นั้นบางคนอาจใช้เวลาที่แตกต่างกันไปตามสภาวะ….?   และโอกาส…..ที่ท่าน ไขว่คว้าหา/หรือได้รับมา……….แต่ผู้นำตัวจริงย่อมเกิดได้ในทุกขณะของชีวิต……..ในแต่ละสถานการณ์สามารถสร้างผู้นำได้เสมอ…….ท่านที่คิดว่าตัวท่านเป็นผู้นำเท่านั้นจึงจะ….ทราบดีว่ามันต่างกันอย่างไรกับ……...หนังสือที่ผมเขียนนี้เป็นเพียงการทบทวน…กระตุ้นท่านที่เป็นผู้นำในหัวใจอยู่แล้ว…....ไม่มีใครที่จะบังอาจสร้างใครเป็นผู้นำได้นอกเสียจากตัวของท่านเอง….. และภายใน 30 วัน สำหรับการทบทวนและเรียกความจำเหล่านั้นให้กลับคืนมา….ก็ น่าจะมากเกินพอสำหรับสายเลือดของผู้นำอย่างท่าน........โชคดีสำหรับความตั้งใจครับ

เฉลยปัญหาท้ายบทที่แล้ว….(ท่านอาจตอบไม่เหมือนที่เฉลยก็ได้ครับ)…..ขึ้นอยู่เหตุผลและสถานการณ์ครับ                                                                                                

1. คำตอบ : ผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งที่สุด ก็คือผู้ที่ไม่อวดตน ว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรม แต่จะรู้สึกพึงพอใจต่อชีวิตเสมอ……….(เพลโต)

2. คำตอบ : มีสิทธิปฏิเสธทุกโองการในเมื่อโองการนั้นๆจะพาไพร่พลไปตาย……

3.  คำตอบ: ต่อการกำหนดทิศทางการตลาดของบริษัท / หาพื้นที่ว่างที่ไม่มีคู่แข่งขันโดยใช้กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Oceans) และการตลาดแบบคิดนอกกรอบ(Rateral Marketing) / ควบคู่ไปกับการใช้สื่อกลางในการสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น การตลาดทางโทรศัพท์เคลื่อนที่การตลาดเพื่อสังคม / เพื่อใช้เป็นดรรชนีชี้วัดความสำเร็จ รวมถึงชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน/ จุดด้อยที่ต้องเร่งปรับปรุง

4. คำตอบ: เราจะเห็นองค์กรมีมุมมองในการรับข่าวสารดียิ่งขึ้น และมีกรอบในความคิดพื้นฐานที่ดี…..คือการยอมรับฟังและวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจ……ช่วยให้มีมุมมองโลกกว้างขึ้นทำให้เห็นสถานะทางธุรกิจของเราในอนาคต/คาดการณ์ อันจะเกิดต่อไปได้ไม่ยากนัก
5. คำตอบ:  เริ่มจากบรรพที่ 1 ประเมินสถานการณ์ …..บรรพที่8 รับโองการ……และใช้อีกทุกบรรพเพื่อความไม่ประมาท……..ส่วนคอทเลอร์นั้นก็ต้องอยู่ที่…… Tailored made / Customized Goods….Direct and Personalized Market….และตามหลักของเคน วิลเบอร์ก็จะช่วยให้…..สามารถเลือกชนิดของผู้บริโภคได้ละเอียดยิ่งขึ้น

6.  คำตอบ: หลักง่ายๆจากหลักข้อที่ 3 ของดรักเกอร์สำหรับ…ผู้บริหาร/ผู้นำ…. Professional Management…. ต้องมองการตลาดจากภายนอกเข้ามา…นั่นหมายถึงต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรมีพฤติกรรมอย่างไรในการบริโภคสินค้า….แล้วใช้หลักข้อที่ทำงานเป็นteamเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี……และใช้หลักข้อที่ เป็นการ นำ/ทำ การตลาดด้วย ระบบออนไลน์ (E-commerce  & Webucation)  ทั้งรับและให้ การศึกษา ในทุกๆด้าน ทั้งการเรียนรู้ การทำการตลาด เพื่อให้ง่ายและรวดเร็ว  ลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย  หลักของ คอตเลอร์ คือผลิตท่ามกลางตลาด “องค์กรที่สามารถนำอุตสาหกรรมเข้าไปเลือกเป้าหมายของลูกค้าได้อย่างแท้จริง   พร้อมทั้งให้ลูกค้าจ่ายเงินอย่างมีคุณค่าดีที่สุด   นั่นคือผู้นำการตลาดตัวจริง”………....โดยวางการตลาดในอนาคต ไว้ว่า…..ต้องวางpositioningให้ถูกต้องและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามสถานการณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆตามกำลังซื้อของลูกค้า…….ต้องเลือกด้วยว่าจะเลือกตลาดประเภทใดในการขายสินค้า……ตลาดเล็ก (ตลาดจำเพาะยอดขายต่ำ…แต่ราคาสูง)  …..ตลาดกลาง…..และตลาดใหญ่(แข่งขันสูง…ยอดขายสูง….ราคาถูก)

17  เมษายน 2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที