ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 999318 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 30 บทสรุปความเป็นเลิศของการบริหารองค์กร (1)

ตอนที่ 117

วันที่ 30

บทสรุปความเป็นเลิศของการบริหารองค์กร (1)

อาจารย์แดน : ยังมีหลักการคิด…แบบไคเซ็น เพื่อให้เกิดความสมดุลชีวิตการทำงาน….ค้างอยู่ตอนสุดท้ายของวันที่ 29…..ซึ่งเป็นเรื่องสมดุลชีวิตการทำงานแบบไคเซ็น….เพื่อทบทวนความเข้าใจในหลักสมดุล…ศิษย์โดม…มาช่วยกันสรุปความหมายในแง่นี้ว่าเป็นอย่างไร..?  และในตอนท้ายของวันที่ 30 ท่านอาจารย์ดอนก็จะมาปิดการอบรมเชิงนวัตกรรมการบริหารร่วมสมัยในครั้งนี้ด้วย!

ศิษย์โดม :  สมดุลเป็นความพอเพียงที่ ไม่ลำเอียงไปด้านหนึ่งด้านใด….หยุดนิ่ง ณจุดที่เท่ากัน…..จะเป็นไคเซ็นได้อย่างไรครับ ?….ในเมื่อไคเซ็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง….

อาจารย์แดน : หลักของไคเซ็นสามารถทำให้เกิด…..สมดุลชีวิตการทำงาน….โดยแยกเป็น 3 สภาวะ…..คือ 1.สภาวะสมดุลไคเซ็น บนฐานของ หิริ โอตตัปปะ เป็นการพัฒนาเพื่อทำความดีงามอย่างต่อเนื่อง ยึดหลักของความถูกต้องและยุติธรรม…ด้วยสภาวะของหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้ เวลา โอกาสและสถานที่….2. สภาวะการดำเนินชีวิตไคเซ็น เป็นวิถีที่เรียบง่าย ด้วยการอยู่ร่วมกันของสังคมปัจเจกชน สังคมครอบครัว และสังคมองค์กร…..บนฐานของ ขันติ  ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา….พร้อมด้วยความเมตตา กรุณา….ซึ่งสร้างความแน่วแน่ของสภาวะจิต ให้คงที่อดทน สร้างความเป็นมงคล แก่ชีวิตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรักและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข….3.  สภาวะสมดุลการทำงานไคเซ็น เป็นการทำงานด้วยระบบธรรมาภิบาล บนฐานของ ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม…ช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งเข้ากับเหตุการณ์และสถานการ และเวลาอย่างต่อเนื่อง….ไม่ตกยุค-หลงยุค!

ศิษย์โดม :  แสดงว่า….ความต่อเนื่องของ เหตุการณ์ เวลาและกิจกรรม  ต้องสัมพันธ์กันอย่างพอดี  จึงทำให้เกิด สมดุลชีวิตการทำงานแบบไคเซ็น…หรือครับ!

อาจารย์แดน : …..สมดุลไคเซ็น…..เป็นการสร้างสภาวะเสถียรทางจิต…..เหมือนกับอะตอมต้องการให้อิเล็คตรอนวงนอกครบ (แปด) จึงจะเสถียร ซึ่งอะตอมที่มีอัตราส่วนนิวตรอน ต่อ โปรตอน มากเกินไปก็จะไม่เสถียร……อีกบริบทหนึ่งคือ เสถียรของอะไร เช่นเสถียรกลศาสตร์ ก็เป็นไปได้ที่วัตถุหยุดอยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนที่แต่อะตอมมีการเคลื่อนที่…..หรือจะหมายถึงความมั่นคง  แข็งแรง  ถ้าเป็นเสถียรของคอมพิวเตอร์คือโปรแกรมปราศจากไวรัส……ส่วนทางสังคมคือการมีเสถียรภาพในการปกครองประเทศของรัฐบาล….เป็นต้น  

 

ศิษย์โดม : ถ้าสมดุลไคเซ็นเป็นการรักษาสภาวะเสถียรทางจิต….ก็ต้องมีการกำหนดมาตรฐานของสภาวะทางจิตด้วยว่า….สามารถรักษาและปฏิบัติให้รู้ถึงตัวตนอยู่ตลอดทุก ขณะจิตนั้นๆ ว่าควรจะตอบสนองอะไรกับสิ่งกระทบ….ถ้าไม่ตอบสนองก็เป็นไปได้ที่เกิดสภาพที่ไม่เสถียร!

 

อาจารย์แดน :  ผู้บริหารส่วนใหญ่จะมองที่ผลกำไรและการเพิ่มกำไร…..ด้วยการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มราคาขาย เพิ่มยอดขาย และการผลิตสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาด …..ซึ่งถ้าได้รับความสำเร็จก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ปลายทางของนวัตกรรม….ที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ปรารถนา…..เป็นความเสถียรทางวัสดุ กระบวน เทคนิค เวลา และบุคลากร….ที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ทุกอย่างให้อยู่ในสภาวะที่เสถียรซึ่งพร้อมที่จะไม่เสถียร!

 

ศิษย์โดม : …..สภาวะที่เสถียรซึ่งพร้อมที่จะไม่เสถียร…..หมายถึงสภาพทางกายภาพที่แน่นพอดี  (fit) ….ซึ่งต้องหาวิธีรักษาสภาพเสถียรนี้ไว้ให้ได้ !

อาจารย์แดน :  ผู้บริหารจะต้องประคองสภาพความแน่นพอดีอย่างเหมาะสมเพราะตามที่เห็นภาพหรือได้สัมผัสก็จะบอกได้ยากมาก…ว่าเพลาที่อัดอยู่กับรูเพลานั้นเป็นการสวมประเภทใดที่เราเรียกว่ามาตรฐานการสวม…clearance fittransition fit….หรือ interference fit…..รู้อย่างเดียวว่า t ight/fitting ……แต่การปรับปรุงให้ดีขึ้น พอดีขึ้น เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นก็เรียกว่า fit เช่นฟิตเครื่องยนต์ ฟิตร่างกาย  เป็นต้น !.....มนุษย์ทุกคนอยากจะ เห็น/ต้องการ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต้องขึ้นอยู่กับ จังหวะ เวลา และโอกาส

 

ศิษย์โดม : โอกาสที่จะได้รับหรือขวนขวายที่จะได้มาด้วยความขยัน เสียสละ อดทน เพื่อให้ตนได้เรียนรู้….อย่างถูกต้องชอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม และยุติธรรม…..คือทุกคนต้องเริ่มที่ตนเองก่อน!

 

อาจารย์แดน :  ผู้บริหารต้องมี…วิสัยทัศน์  สติและปัญญา …ใช้ดุลพินิจพิจารณา ระหว่างผลลัพธ์ปลายทางที่พร้อม ขาดสมดุล หรือการสร้างความสมดุลให้กับบุคลากร ของตน ซึ่งผลตอบแทนปลายทางเหมือนกันแต่ใช้เวลาต่างกัน…..ผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมจะอยู่บนความพร้อมเสียสมดุล…..การพัฒนาทางจิตต้องได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วย….. เป็นการปรับปรุงจิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuos Conscious Improvement)

ศิษย์โดม :   แสดงว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ตื่นตระหนกกัน….ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา มีโอกาสถึงวันสิ้นสุดของโลก  เพราะมีเรื่องยุ่งๆที่มาจากผลกระทบภายนอกโลกมากขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบัน……เช่นว่าจะมีการพุ่งชนโลกของ ดาวหางและลูกอุกาบาต หรือแม้แต่  มีกระแสคลื่นจากสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ส่งผลมาทำลายชั้นบรรยากาศของโลก มีผลต่อการกลับขั้วของสนามแม่เหล็กโลก  และการที่แกนโลกเอียง (Shifting North Pole) เพิ่มมากขึ้น….น้ำแข็งขั้วโลกถูกดวงอาทิตย์ทำลายมากขึ้น  จนอาจเกิดน้ำท่วมโลกได้ใน อนาคตข้างหน้า…..ทุกอย่างที่กล่าวมากำลังเสียสมดุล!

 

อาจารย์แดน :  นับจากดวงอาทิตย์…ศูนย์กลางของ solar system โลกเป็นดาวเคระห์ดวงที่สามต่อจากดาวพุธ และดาวศุกร์   ของดาวบริวาลทั้ง  8 ดวง และสองลำดับนอกสุดคือ ยูเรนัส เนปจู …….ส่วนดาวพลูโตก็ได้ถูกจัดเป็นดาวเคราะห์แคระ และก็ยังมี Nibiru เป็นวงนอกสุด ของระบบสุริยะจักรวาลนี้ด้วย……และที่จุดสมดุลของการกำเนิดโลก ที่ระยะโคจรห่างจากดวงอาทิตย์ราว 150 ล้านกิโลเมตร เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทั้งฟิสิกส์และเคมี ราว 5,000 ล้านปี จนทำให้ความร้อนที่ผิวลดลงจนมีชั้นบรรยากาศที่ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ปกคลุมเปลือกโลกที่ประกอบด้วยดิน 1 ส่วนและน้ำ 3 ส่วน…..จนก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาภายใต้ชั้นบรรยากาศของโลกใบนี้   ….และโลกก็ยังมี luna เป็นดาวบริวาลซึ่งก็มีการจัดสมดุลของแรงเหนี่ยวนำของวงโคจรโดยมีการหมุ่นรอบตัวเองใช้เวลา 24 ชั่วโมงและรอบดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะ ใช้เวลา 1 ปี….ทำให้เกิดกลางวัน- กลางคืน และฤดูกาลที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ละทวีปของโลก ……..ความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ solar system  จะปะทุและส่งออกมาเป็นคลื่นของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เป็นรังสีความร้อนแผร่กระจ่ายไปทั่วทั้งระบบสุริยะและปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลกอยู่ตลอดเวลา…….โลกก็พยายามจัดสมดุลของชั้นบรรยากาศทั้ง 5 ชั้นไม่ให้ผลของรังสีที่เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาทำลายพื้นผิวโลกได้โดยตรง !

                         

                          ที่โดมกล่าวมาว่า…..เหตุทุกขภิกขภัย ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นของโลกในปัจจุบันนี้….เกิดจากการเสียสมดุล…..ใช่! เสียสมดุลของทุกอนูของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่เป็นสสารและมีมวลสาร…..ที่มีพลังงานและพลังงานจากสิ่งเหล่านี้ก็ถูกกระต้นด้วยการกระทำของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ….ทุกอย่างเกิดอย่างผสมผสานพร้อมๆกันมาเป็นลำดับ…..สสารและมวลสารไม่หายไปไหลเพียงแต่แปรสภาพเปลี่ยนสถานะและปลดปล่อยออกมาในรูปของพลังงาน…..ทั้งหมดทั้งสิ้น!

                           พลังงานที่เป็นคลื่นบางตัวที่ปลดปล่อยออกมาก็ไม่สามารถวัดได้….แต่สามารถสื่อได้ด้วยกระแสของญาณ….กระแสญาณก็ไม่สามารถสร้างได้ด้วยสภาวะที่ไม่ปกติ นอกจากสภาวะที่ว่างเปล่าคือ ศูนย์ คือศูนย์ที่มวลสารและสสาร (เปลี่ยนสถานะ) แต่ยังคงอยู่ของพลังคลื่นอนุภาคของจิตจักรวาล…..ที่สามารถคลี่ขยายปรากฏเป็นจิตวิญญาณได้เสมอ….ขึ้นอยู่กับสถานะทางกายภาพของ…การเกิด แก่ เจ็บ และการตาย……ซึ่งเป็นวัฏจักร!

ศิษย์โดม :  …..การเกิดใหม่ก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางจิตซิครับ!

อาจารย์แดน :  ใช่!...ทั้งหมดนี้ต้องการมวลสาร และที่ว่างของการเกิด…..ถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเกิดแบบ…ชลาพุชะ…..ถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นการเกิดแบบ…สังเสทชะและอัณฑชะ….ส่วนที่พิเศษก็ต้องพวก โอปปาติกะ ….สำคัญที่ ต้องเติมเต็มด้วยบุญและญาณ กับมิติของเวลาที่เหมาะสมบนโลก จึงเป็นรูปธรรมที่ปรุงแต่งครบทั้งกายและจิต!

ศิษย์โดม :  ทั้งหมดนี้สามารถจัดได้ด้วยระบบ….ไคเซ็น….เป็นไคเซ็นพลังจิตจักรวาล

 

อาจารย์แดน : ไคเซ็นพลังจิตจักรวาล……เท่านั้นที่สามารถต้านกระแสคลื่นการเผาผลาญที่มาจาก solar flares   

หรือ พลังงานมหาศาลที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยออกมา มีความเข้มของสนามแม่เหล็กและอุณหภูมิสูงกว่า 4,000เคลวิน  บนพื้นผิวดวงอาทิตย์…ได้! 

ศิษย์โดม :  …..ไม่เกินความสามารถหรือครับ!

อาจารย์แดน : ไม่เกินแน่นอน!… เพราะเกิดจากจิตสำนึกในการพัฒนาที่ต้องการสร้างสิ่งที่ดีขึ้นเป็นลำดับๆ…..จากกายและจิตที่เป็นคลื่นของอนุภาคจิตเชื่อมต่อกับจักรวาลอยู่แล้ว !.......ในตอนนี้จึงขอสรุปที่ เรื่องสมดุลชีวิตการทำงานแบบไคเซ็น เป็นสมดุลชีวิตการทำงาน….ภายใต้ 3 สภาวะคือ…สภาวะสมดุลไคเซ็น…สภาวะการดำเนินชีวิตไคเซ็นและสภาวะสมดุลการทำงานไคเซ็น…..บนพื้นฐานของพลังคลื่นอนุภาคของจิตจักรวาล ซึ่งต้องช่วยกันสร้างพลังคลื่น ไคเซ็นจิตจักรวาลนี้…..โดยไม่มีขีดจำกัดของมิติเวลา!

 

////////////////////////////////////////

6/1/2556


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที