ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003324 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


ตอนที่ 118 วันที่ 30 บทสรุปความเป็นเลิศของการบริหารองค์กร (2)

ตอนที่ 118

วันที่ 30

บทสรุปความเป็นเลิศของการบริหารองค์กร (2)

 

ศิษย์โดม :  ….ไคเซ็นพลังจิตจักรวาล…..ทำอย่างไรจึงจะทำความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ จริง ว่ามีผลต่อมนุษย์ส่วนใหญ่บนโลก…..เพราะพลังงานส่วนใหญ่ที่แผ่เข้ามาจากระบบสุริยะจักรวาลล้วนแต่เป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งสิ้น!

อาจารย์แดน : การทำความเข้าใจพลังจิตจักรวาล….ศิษย์โดมต้องเข้าใจเรื่องราวของ….จิต  จิตใต้สำนึก สมอง และจิตวิญญาณ…..ที่ได้กล่าวไว้ในวันที่ 22 ว่าด้วยภาคประยุกต์แผนเชิงกลยุทธ์….และต้องเข้าใจ….ไคเซ็น… ลึกซึ้งพอสมควรจึงสามารถ นำคลื่นของพลังงาน จิตจักรวาลมาใช้อย่างได้ผล…..ปกติพลัง จิตจักรวาลสากล ก็พร้อมรับอนุภาคจิตที่เป็นพลังงานคลื่นอนุภาคของมนุษย์อยู่แล้ว.....ขึ้นอยู่กับระดับของพลังงานว่าถึงระดับ  cosmic / d ivine consciousness  หรือไม่ !........ ซึ่งเป็นจิตเหนือสำนึก (superconscious mind)  ที่สามารถเชื่อมโยงผ่านกายวัตถุธรรม…ต่อเนื่องกับจิตจักรวาลสากล !........การปฏิบัติตนให้เข้าถึงต้องมีการสะสมพลัง คลื่นจิตบริสุทธิ์เหนือ จิตสำนึก และจิตใต้สำนึก (Consciousness  and  Subconcious)

ศิษย์โดม :  ….ไคเซ็นพลังจิตจักรวาล.จึงมีความสัมพันธ์ กับจิตจักรวาลผ่านทางจิตเหนือสำนึก หลายรูปแบบที่กลุ่มอนุภาคของจิตจักรวาล….ถ่ายทอดเป็นรูปธรรม ผ่านกายวัตถุธรรม !

 

อาจารย์แดน :  จากกายวัตถุธรรม ลงถึง…โลกุตรธรรม…..ซึ่งบทสุดท้ายของการบริหารความสำเร็จ…..ในโลกนี้ก็คือบริหารจิตมนุษย์ให้อยู่ในสภาวะสมดุล…….ไม่ว่าจะสมดุลด้วยเวลา…สมดุลด้วยความสมมาตร…สมดุลด้วยความพอดี…สมดุลด้วยความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต….และสมดุลของสรรพสิ่งใดๆก็ตามสุดท้ายต้องหยุดตรง……ดุลยจิตหรือจิตดุลยภาพ….มิติทางโลกคือดุลยภาพทางจิต…สิ้นสุดที่สมดุลของความตายholistic consciousness…หรือองค์รวมของจิต……ส่วนดุลยภาพทางธรรม คือ มัชฌิมาปฏิปทา….ทางปฏิบัติแห่งความพอดีขององค์ 8การสร้างสมดุลของจิตจักรวาลก็คือปัจจัยของการยับยั้งพลังงานที่ทำลายล้างใดๆทั้งปวง!.....ด้วยอานุภาพของจิตวิญญาณและปัญญา สามารถสร้างจิตจักรวาล….เพื่อรักษาดุลยภาพของจักรวาล และสรรพสิ่งทั้งปวง เพื่อ/ของ…มนุษย์ /การดำรง ธรรมชาติทางด้านกายภาพที่สัมผัสและรับรู้ได้ !

 

ศิษย์โดม : ท่านอาจารย์...เมื่อกล่าวถึง......จิตดุลยภาพ….หรือดุลยภาพทางจิต จะอธิบายในเชิง กายธรรม หรือที่ความละเอียดของ โลกุตรธรรม ได้อย่างไร?...ครับ!   และจะนำไปถึงหลักของทางปฏิบัติ องค์ 8………ได้หรือ?

อาจารย์แดน :  ครั้งหน้าคือตอนที่119…ท่านอาจารย์ดอนจะเป็นผู้มาสรุปการบรรยายเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ แล้ว….ก็จะตอบคำถามของโดม…โดยไม่ลงลึกมากนักดังนี้…….กล่าวคือ เราต้องเข้าใจ โลกุตรธรรม แล้วจึงจะเข้าใจมัชฌิมาปฏิปทา ในแง่ของ จิตดุลยภาพ ในรูปของกายธรรม ที่สามารถเชื่อมต่อกับ จิตจักรวาลได้………โลกุตรธรรม คือธรรมที่พ้นจากโลกนี้แล้ว….แต่ก็ยังติดต่อสัมผัสได้ทางจิตจักรวาล…..แต่เป็นจิตที่หลุดพ้น อาจารย์จะอธิบายเป็นคู่ๆได้คือ…..โลกุตตรธรรมทั้ง9 ได้แก่ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1……โสดาปัตติมรรค /โสดาปัตติผล คือ หนทาง/การได้ บรรลุเป็นพระโสดาบัน ….สกิทาคามิมรรค/สกิทาคามิผล คือ หนทาง/การได้บรรลุเป็นพระสกิทาคามี …..อนาคามิมรรค/อนาคามิผล คือ หนทาง/การได้ บรรลุเป็นพระอนาคามี
  และอรหัตตมรรค/อรหัตตผล คือ หนทาง/การได้ บรรลุเป็นพระอรหันต์……นิพพาน ก็คือ นิพพาน มี 2 สภาวะ ได้แก่  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ คือ
นิพพานยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ คือ นิพพานที่ไม่มีเบญจขันธ์เหลืออยู่ …เมื่อเข้าใจ มรรค4 ผล4 แล้วก็จะเข้าใจในกายธรรม…. กล่าวคือ มี กายธรรมโสดา หยาบ-ละเอียด…กายธรรมสกิทาคามี หยาบ-ละเอียด…กายธรรมอนาคามี หยาบ-ละเอียด และกายธรรมอรหัต หยาบ-ละเอียด……ส่วน มรรค 8 มีองค์ 8 คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ…!                                                                                               

ศิษย์โดม : ธรรมขันธ์ เกี่ยวข้องกับ มรรค 8 อย่างไรครับ!.....และมนุษย์ที่มีจิตดุลยภาพสามารถบรรลุ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ หรือนิพพานยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่ หรือไม่ ?

อาจารย์แดน : ธรรมขันธ์หรือขันธ์ 5 เป็นหมวดของธรรม หรือ อริยธรรม / สารธรรม คือธรรมที่ทำคนให้เป็นพระอริยะ  พระพุทธองค์ ทรงแสดงก่อนจะปรินิพพาน ในรูปของ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ  วิมุตติญาณทัสสนะ ….สีลขันธ์ หมวดศีล อยู่ในมรรค สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ…..สมาธิขันธ์ หมวดสมาธิ อยู่ในมรรคสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ…..ส่วน ปัญญาขันธ์  หมวดปัญญา อยู่ในมรรค สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปป …..เมื่อเอ่ยถึง นิพพาน เป็นความสิ้นกิเลส ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของโลกภายนอก….และนิพพานที่เป็นของผู้บรรลุโดยเฉพาะ…..จะไม่สามารถรับรู้และหยั่งถึงด้วย ขันธ์ 5 ได้ 

 

////////////////////////////////////////

2/3/2556

 

 

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที