ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 999427 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 30 บทสรุปความเป็นเลิศของการบริหารองค์กร (3)

ตอนที่ 119

วันที่ 30

บทสรุปความเป็นเลิศของการบริหารองค์กร (3)

 

 

อาจารย์ดอน :  ในตอนท้ายนี้อาจารย์มาสรุป…ความเป็นเลิศของการบริหารองค์กร…เป็นการประยุกต์ และนำศาสตร์ต่างๆ เข้ามาอธิบายความหมายเพื่อ เป็นข้อปฏิบัติที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้  ซึ่งหนักไปทางหลักการบริหารจิต การผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์ กับ ธรรมะ เข้ามาเป็นตัวกำหนดวิถีทาง…ของความสมดุลย์ภายในด้วยหลัก…ดุลยจิตหรือจิตดุลยภาพ

                   ตามที่ศิษย์โดมถามท่านอาจารย์แดนนั้นขยายความได้อีกว่า….เมื่อเป็นนิพพานของพระอรหันต์ผู้ครองอินทรีย์อยู่ ย่อมเป็น…สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เป็นนิพพานที่ดับกิเลส แต่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่…ผู้ที่เข้าถึงนิพพานที่ยังมี อินทรีย์ ก็ต้องมีขันธ์ คือเป็นนิพพานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่……ในอายตนนิพพานหรือ พระนิพพาน…..ส่วนการจบสิ้นประโยชน์แห่งตน สิ้นอินทรีย์  ปลงสังขาร หมดภาระแล้ว  ละสังโยชน์ หลุดจากเวทนาทั้งปวง  กลายเป็นธรรมชาติ  ที่ปราศจากกิเลสและตัณหาทั้งปวงเป็น…..อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ

 

อาจารย์แดน :  ภาวะของนิพพาน เป็นทิฏฐิกะ เป็น ปัจจัตตัง เวทิตัพพัง วิญญูหิ   ผู้บรรลุ / วิญญูชน จะรู้เฉพาะตน     การแยกประเภทนิพพานก็ เพื่อแสดงว่าบุคคลที่เกี่ยวกับนิพพานได้ รับรู้และรู้สึกเข้าใจในนิพพาน ว่ามีความหมายเดียว แต่มองได้ 2 ด้าน ด้านที่หนึ่งคือ นิพพานคือการสิ้นกิเลส จากโลกภายนอก/การดำเนินชีวิตประจำวัน และนิพพานที่เป็นภาวะเฉพาะของผู้บรรลุ ไม่สามารถหยั่งรู้และอธิบายผ่านทางอินทรีย์ทั้ง 5 ซึ่งมีขันธ์ประกอบอยู่

 

อาจารย์ดอน :  ท่านที่ต้องการให้อาจารย์เน้นหัวข้อใดเป็นพิเศษต้องแจ้งมาในระหว่างที่ทำการสรุปนี้…..เพื่อนำไปเป็นหลักการทำงานและประกอบการค้นคว้าต่อไป…..อาจารย์จะสรุปเป็นหมวดๆตามกลุ่มของเนื้อหานั้นๆ โดเริ่มจาก…หลักของแผนกลยุทธ์และการประยุกต์…วิธีการจัดและเรียบเรียงความคิด…ความสุข/วัฒนธรรมองค์กร…ความสมดุลของจิตและจักรวาลภพ และสภาวะศูนย์/ความว่างเปล่า….และการไคเซ็นจิตแหล่งรวมของ…ดุลยจิต เป็นจิตจักรวาล

 

ศิษย์โดม :   การทำความใจกับ…ธรรมะอย่างลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจได้ทั้งหมด…คัมภีร์ส่วนใหญ่จะกส่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ….เป็นธรรมชาติของโลก ฟ้า  สิ่งมีชีวิต / ไม่มีชีวิตทั้งปวง

 

อาจารย์ดอน :  ธรรมชาติของโลก ในมิติที่ใหญ่กว่านั้นคือ  มิติของจักรวาร อันมีระบบ บริวารอีกมากมาย เช่น ระบบสุริยะจักวาร  ซึ่งประกอบด้วย โลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และ ดาวบริวาร    ผู้ที่มีจิตละเอียด บริสุทธิ์ มีความประณีตเพียงพอจึง สามารถสัมผัสทางจิตได้….ละเอียดมาก คือกายธรรม

 

อาจารย์แดน :  ธรรมะ ก็คือ "สัจธรรม"…สัจธรรมที่คู่ กับโลก/กับจักรวาล…มนุษย์สัมผัสในรูปของ ธรรมภาวะ  และมนุษย์อยู่กับ ธรรมชาติ  ที่กายสังขารเป็น ตัวอยู่/ตัวอาศัย …เป็นชีวิตและมีจิตวิญญาณ…เป็น สัจธรรม แห่งสังขาร….กายและจิตแยกมาทำความเข้าใจว่าเป็น ธรรมชาติ ที่มีส่วนประกอบของ ดิน น้ำ ลม ไฟ จะสมดุลด้วย การดำรงอยู่ในสภาวะ  ที่มีความรู้สึกนึกคิด อย่างมนุษย์ ที่มีชีวิตอยู่อย่างปกติ….วิญญาณจิต คือใจขณะทำหน้ารับรู้ ความสุข ทุกข์ ผิด ชอบ ชั่ว ดี รวมถึงความทั้งปวงที่มีอยู่ภายใน.….รู้ว่าความนั้นเป็น สัจธรรม จัดว่าเป็นจิต ชั้นสูง…ละซึ่งความเห็นแก่ตัว ห่วงใยเห็นแก่ผู้อื่นและส่วนรวม  

 ศิษย์พงศ์คนิน :    ท่านอาจารย์ครับ!....มิติของจิตวิญญาณ เราจะรับรู้ทางโลกธรรมได้อย่างไร?

อาจารย์แดน :  จิตวิญญาณ เสมือนพลังงาน ที่ประกอบกับชีวิตของมนุษย์ ด้วยความมีชีวิตและจิตใจ เพื่อการดำรงของชีวิต อย่างมีแก่นสาน การแสดงออกสามารถบอกถึงการมี จิตวิญญาณของบุคคลนั้นๆ……ส่วนมิติของการแสดงออกคือ  พฤติกรรม ( behavior) ซึ่งเป็นความเชื่อทางจิตวิญญาณ….สติปัญญา (cognitive) เป็นความจริงแงการแสดงออกให้เกิดความเชื่อและคุณค่าที่วัดด้วยผลของความคิดและการกระทำ….ส่วน ประสบการณ์ (experience) เป็นสื่อถึงความรู้สึก และอารมณ์ที่แสดงออกมาได้หลายรูปแบบ ตามสภาวะขณะจิตนั้น      

 

ศิษย์พิมพ์สุชา :  อยากให้ท่านอาจารย์ ทบทวนหลักธรรม กับหลักของพลังจิต ผสานกันอย่างลงตัว สำหรับผู้บริหาร/ผู้นำ ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม แยกเป็นหัวข้อหลัก  เพื่อง่ายต่อการจำและการใช้ประโยชน์…!    

 

ศิษย์พงศ์คนิน :    ข้อสรุปของท่านอาจารย์ทั้งสอง เป็นการประยุกต์ศาสตร์ต่างๆเพื่อเหมาะสมกับ การทำงาน และการดำรงชีวิต…..การหาข้อสรุปในการดำรงชีวิตด้วยพลังจิตที่มีดุลยภาพ เปรียบเสมือนพลังงานแห่งอานุภาพความดี ความเอื้อ เผื่อแผ่คลื่นพลังจิตที่เป็นกลุ่มของ….ความดีที่อยู่ในมิติของ ภพภูมิ ที่สูงกว่า และบริสุทธิ์กว่า !

 

อาจารย์ดอน :  ขอปิดท้ายตอนนี้ด้วยความหมายของ… ธรรมะ …เป็น อนุฅฅรธรรม  เป็น สัจจธรรม ของธรรมชาติ มีความเที่ยงตรง เที่ยงแท้ และ เที่ยงธรรม เป็นจุดกำเนิดและรากฐานของชีวิต…..พลังของ อนุฅฅรธรรม สามารถนำจิตวิญญาณ ไปสู่แดนสงบของ สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ของผู้บรรลุธรรม

 

////////////////////////////////////////

7/3/2556

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที