ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 990711 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


"วันที่ 2 ศาสตร์ของการบริหารงาน (บทแทรกของตอนที่13)"

ตอนที่14

บทแทรกต่อจากตอนที่13

 

คำถามส่งท้ายตอนที่13:

1. สืบเนื่องจากตอนที่11 (Management Guru)…….คำถามตามทฤษฎีแบบของพลาโต้ “ความดี” คืออะไร…?    ตอบตามความคิดเห็นส่วนตัวท่านเอง                                                                                                                                       2. ทฤษฎีที่ว่าด้วยข้อจำกัด……มีผลกับการบริหารงานขององค์กรของเราอย่างไร….?                                                   ตอบตามความเข้าใจของตัวท่านเอง                                                                                                                              3. ระบบการทำงานที่มีมาตรฐานช่วยในการบริหารงานได้อย่างไร….?                                                                                     4.  เราได้คติอะไรจากเรื่องของมาร์ธาบ้าง……?

คำตอบตอนที่13:

1. พลาโตได้กล่าวว่า….สิ่งที่เป็นรูปแบบที่เป็นทฤษฏีแบบ form or ideas ….ที่ถือว่าเป็น“ ความดี ”ได้นั้นก็ต้อง……เป็นที่สุดของแก่นแท้ที่จะต้องดำรงอยู่ตลอดไป…มีความเป็นเอกลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบเหนือแบบใด…เมื่อแปรเปลี่ยนเป็น…วจนะ…ก็จะยับยั้งความขัดแย้งใดๆได้ ……..ท่านโปรดบันทึกความดีของท่านเอาไว้เถอะครับ!....และคำตอบอยู่ที่ท่านเองว่า….ความดีเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่าน…และ/หรือต่อสังคมหรือไม่..?                                                                                                                                        

 

2. ทฤษฎีที่ว่าด้วยข้อจำกัด ( Theory of Constraints – TOC )……ของ Dr. Eliyahu M. Goldratt …เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วย…การปรับปรุงกระบวนการทำงาน… แบบใช้กระบวนความคิด(Thinking Process) ผ่านวิธีการ…แก้ไขปัญหา…แล้วนำมาตัดสินใจเพื่อใช้ในการทำงานต่อไป….. และบอกถึงความเป็นจริงที่ว่า….ทุกสรรพสิ่งที่ถูกปรุงแต่งโดยมนุษย์...และธรรมชาติ…เทียบเคียงกับ…ระบบการทำงาน/การกระทำ…ย่อมมีความจำกัดในตัวของมันเองเสมอ…. ย่อมไม่อ่อน/ไม่แข็งเกิน…ย่อมอ่อน/ย่อมแข็งได้ไม่ตลอด…. เปรียบเช่นการทำธุรกิจ…มีขึ้น/ลง….ตามสภาวะ/สถานการณ์…ของการตลาด…มีเวลาของ…กระบวนการผลิต/อายุความรุ่งเรืองของสินค้า…ต่างกันไป…TOC…จะบอกถึงวิธีการนำเอาข้อจำกัด…ความโดดเด่น/จุดอ่อน/จุดแข็ง…มาประสานกันให้ได้แล้วแปรเปลี่ยนเป็น…การสร้างสรรค์เป็นจุดแข็งขององค์เพื่อนำพาธุรกิจของเราสู่ความสัมฤทธิผลคือ… กำไร/มั่นคง/ยั่งยืน…ขององค์กรนั่นเอง(สามารถนำสมุดบันทึกจุดแข็ง/จุดอ่อนที่ได้กล่าวในท้ายตอนที่ 8,9 มาใช้ได้)….รายละเอียดและผลที่ได้จากการใช้ทษฏีนี้พร้อมกับแผนปฏิบัติการของ….TOC…จะได้กล่าวในตอนต่อๆไป…ครับ!...ท่านที่ใช้แผนนี้อยู่แล้วก็ถือว่าได้เปรียบกว่าหลายๆองค์กรครับ!….แต่ต้องมีการตรวจวัดและประเมินผลด้วยนะครับว่า….จุดที่แข็งเกินไป/อ่อนเกินไปเหล่านั้น!….มีผลอย่างไรในระหว่างปฏิบัติงานตามแผน…..การปรับเปลี่ยนย่อมเกิดขึ้นได้เสมอเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน…คือความสำเร็จครับ!

 

3. ระบบการทำงานที่มีมาตรฐานจะช่วยให้การบริหารงานขององค์กร….และการผลิต….ได้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรดังนี้……

          -ปรับให้การทำงานขององค์กรมีระบบการจัดการที่ดี  ทั้งการจัดการด้านเอกสารและกระบวนการผลิต และการบริการที่ดีย่อมจะทำให้….เกิดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและการบริการที่ลูกค้าได้รับ

          -เมื่อกระบวนการบริหาร/กระบวนการผลิตดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพดี…..สามารถขยายการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศได้

          -การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได้ผลผลิตตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้จะเป็นการลดของเสียจากกระบวนการผลิตและระบบการทำงาน…ลดการเสียเวลาและการสูญเสียของสินค้าที่ผลิต….จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขั้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

 

4. มาร์ธา สจ๊วร์ต…..ทุกครั้งที่เธอออกรายการ… Martha Stewart Living…เธอเป็นมาร์ธาตัวจริงๆที่ทุกคนต้องติดตามรายการของเธอ…..เธอทำรายการเพราะเธอรักรายการและผู้ที่ติดตามชมและพร้อมที่จะเป็นลูกค้าของเธอก็เพราะความรักเธอ….ที่เป็นมาร์ธานั่นเอง….ไม่มีใครมาแทนมาธาร์และเธอก็รู้ตัวว่างานที่เธอถนัดที่สุดและสามารถสร้างความสำเร็จให้ในบั่นปลายของชีวิตได้นั้นคือ…..งานที่เธอเริ่มทำด้วยใจรักและทำด้วยความเป็นตัวของเธอนั่นเอง!

 

                                                                  กิจกรรมส่งท้ายตอนที่ 13

ในวันที 1

ภาคปฏิบัติในวันที่1

ในวันที่ 1 ของการทบทวนความเป็นผู้นำ/ผู้บริหาร ของท่านขอให้ท่านเข้าภาคปฏิบัติดังนี้ครับ………

1.   จงสรุปคะแนนทั้งหมดตามที่ท่านได้ทำตามหัวข้อในตอนที่…3,4,5

2.   จาก 10 CEO ของไทย ขอให้ท่านเรียงลำดับที่ตรงตามแนวความคิดและการทำงานของท่านมากที่สุด (บางท่านอาจใกล้เคียงก็ได้) และเขียนหลักของ GURU โลกที่ท่านชอบนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในตอนที่11ก็ได้ (ตรง/ใกล้เคียง)

3.   บันทึกหลักการบริหารงานและเวลาของท่านเองภายหลังจากได้อ่านบทความวันที่ 1ไปแล้ว (ตอนที่ 11,12) ดังนี้………….บันทึกตามอัธยาศัย…..จะละเอียดเท่าไรก็ได้(ใช้กระดาษขาว A4  1 แผ่นเขียน,ที่ว่างในกระดาษ….เสมือนที่ว่างในสมองของท่าน)

4.   บันทึกความดี 1 อย่าง(หรือมากกว่า)ที่ทำในวันนั้น(เฉพาะวันที่จดบันทึก….ครับ)

5.   นั่งนิ่งๆ 1……5 นาที เพื่อ…..ทบทวนความคิดที่มีสติ…และทำสมาธิ

 

ขอขยายความเฉพาะข้อที่3:

3. บันทึกหลักการบริหารงาน…และเวลาของท่านเองภายหลังจากได้อ่านบทความวันที่ 1ไปแล้ว (ตอนที่ 11,12) ดังนี้………….บันทึกตามอัธยาศัย…..จะละเอียดเท่าไรก็ได้(ใช้กระดาษขาว A4  1 แผ่นเขียน,ที่ว่างในกระดาษ….เสมือนที่ว่างในสมองของท่านเขียนได้กี่ส่วนจะเป็นตัวบอกว่า…..สมองของท่านว่าง/ไม่ว่าง…ถ้าเขียนมากก็มาพิจารณาดูว่ามีสาระ/ไม่มีสาระ……แต่ถ้าพื้นที่ว่างเปล่ามากแสดงว่า…..ไม่เคยคิดอะไรที่เป็นสาระเลย/หรือไม่รู้ว่าจะคิดอะไรที่มีสาระ/และพร้อมที่บรรจุสาระและเปลี่ยนเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้)

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับในวันนี้:

1. การรับการถ่ายทอดจากการอ่าน…..การทำความเข้าใจระดับเบื้องต้น

2. การจัดเรียงลำดับในการทำงานและการจัดเอกสาร

3. ความคิดเชิงปรัชญาและสร้างสรรค์

4. ความคิดเชิงกลยุทธ์และแก้ไขปัญหา

5. เป็นการฝึกจิต/สมาธิเบื้องต้น

6. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง/สามารถพัฒนาให้ป็นผู้มีสัจจะและเสียสละได้

7. เป็นข้อสำคัญ…..รู้ว่าต้นเองเป็นคนประเภทใหน……และให้หาจุดที่เขียนผิดพลาดในประโยคในข้อนี้……ให้พบในฐานะผู้บริหาร/ผู้นำ…...?

ขอเสริมเฉพาะข้อที่7:

ข้อเขียนที่ถูกคือ……

“ ...7. เป็นข้อสำคัญ…..รู้ว่าตนเองเป็นผู้บริหาร/ ผู้นำ…ประเภทไหน……และให้หาจุดที่เขียนผิดพลาดในประโยคในข้อนี้……ให้พบในฐานะผู้บริหาร/ผู้นำ…...?...”

ข้อความดังกล่าว…บอกให้เรารู้ว่าในความผิดพลาดที่เห็นอยู่นั้น….เราเองอาจจะไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของมันก็ได้ทั้งๆที่มันได้ถูกแก้ไขไปแล้ว……แต่ในขณะเดียวกันมัน…. ก็อาจจะมีสิ่งผิดพลาดอื่นๆอีกซึ่งถูกซ้อนเร้นอยู่ภายในก็ได้…..!

 

//////////////////////////////////////////////////////

1  พฤษภาคม 2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที