ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 990806 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 3 ศาสตร์ของการบริหารงาน "การประยุกต์ใช้ ISO (-1-)"


ตอนที่ 18

วันที่ 3

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management)

"การประยุกต์ใช้ ISO" (-1-)

พื้นฐานของมาตรฐาน ISO :…จากผลดีที่ได้จากการนำเอาระบบมาตรฐานมาใช้ในองค์กรของเรา…ตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนที่14 (หัวข้อตอบคำถาม ข้อที่3)...แล้วนั้น     ตอนนี้ถึงเวลาที่ท่านจะพิจารณาว่า…การทำงานในปัจจุบันของเรานั้นมีอะไรที่ทำงานอย่าง…มีระบบบ้าง…และเชื่อมั่นว่าตัวท่านเอง/องค์กร/หน่วยงาน…ที่ท่านเป็นผู้ดูแล/ควบคุม/รับผิดชอบอยู่นั้น…มีวิธีการทำงานอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่ได้ถูกจัดเข้าระบบ...ให้ตรงตาม…กระบวนการจัดทำมาตรฐาน ISO นั่นเอง…..สำหรับผู้ที่เตรียมตัวเข้าระบบ….หรือเข้าระบบอยู่แล้ว….ทำไม..? เกิดวิกฤติผักชีโรยหน้าทุกครั้งเมื่อครบกำหนดที่ Auditor จะมาเยี่ยมที่โรงงานหรือองค์กรของท่าน!

จากรูปที่1 :...เป็นการแสดงระบบพื้นฐานของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป…...เริ่มจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้…….

  1. การผลิตสินค้า ( Production : ผลผลิตคือเป็นรูปของสินค้าสำเร็จรูป หรือเป็นการให้บริการ แก่ลูกค้า )

รูปที่1 แสดง :ส่วนประกอบของระบบการบริหารงานซึ่งเป็นพื้นฐานของธุรกิจทั่วไป

2. การตลาด ( Marketing : การขาย กลยุทธ์ทางการตลาด การให้บริการแก่ลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า )

3. การเงิน/บัญชี ( Finance & Accountancy : ดูแลเรื่องรายรับ/รายจ่าย ลูกหนี้/เจ้าหนี้ เงินหมุนเวียน และการบัญชี)

4. บุคคลและธุรการ ( Personal  : การบริหารบุคคล ความปลอดภัย และสวัสดิการของพนักงาน )

5. ข้อมูล/แผนงาน/ข่าวสาร ( IT  : การดูแล   จัดระบบข้อมูล   รวบรวม วางแผนงาน  และติดตามข่าวสาร )

6. ส่วนประกอบอื่นที่มีความสำคัญ: QC-การควบคุมคุณภาพ , Law-ฝ่ายกฎหมาย และR&D-วิจัยและพัฒนา

เมื่อครบองค์ประกอบพื้นฐาน...ของการประกอบธุรกิจ/กิจการ...จึงเกิดการผลิตสินค้าหรือการบริการต่างๆขึ้น…เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค...แล้วเราก็สามารถดำเนินกิจการได้ตามระบบธุรกิจที่ได้ตั้งไว้….และเมื่อถึงเวลาที่จะมีการขยายกิจการ /หรือมีการเพิ่มสายการผลิต/มีการให้บริการมากขึ้น /หรือมีการปรับเปลี่ยนระบบให้เข้ากับระบบที่ลูกค้ากำหนดและต้องการ /หรือเป็นการเตรียมตัวเพื่อขยายการตลาดในอนาคตทั้งในและต่างประเทศ…...เราต้องเข้าระบบมาตรฐานตามประเภทและชนิดของธุรกิจของเรา…เช่นธุรกิจที่ผลิตอาหาร ยา เครื่องสำอาง ต้องมีมาตรฐาน...อย.ที่ประกอบด้วยระบบ GAP และHACCPในกระบวนการผลิต…..กรณีที่เป็นยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณต้องมี…….ทะเบียนยา เช่น ทะเบียนยาเลขที่ 2A 289/44 , Reg. No.1A 1724/29 , Reg. 2A 90/47  (เป็นยาอันตราย...ก็ต้องระบุว่า "ยาอันตราย") ถ้าเป็นยาแผนโบราณมีทะเบียนยาแผนโบราณ เช่น ทะเบียนยาเลขที่ G 95/47 , G 295/46  เป็นต้น

กรณีที่เป็นอาหารบรรจุลงหีบห่อ…...ต้องมีมาตรฐาน และเครื่องหมาย อย.กำกับข้างหีบ ห่อนั้นๆ…………      

เช่น อย.10-1-22323-1-0219 , อย. 20-1-03032-2-0092 และที่สำคัญต้องระบุ.....ผู้ผลิต….สถานที่ผลิต…..วันที่ผลิตและวันที่หมดอายุของสินค้านั้นๆด้วย………

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีมาตรฐาน….บังคับในท้องตลาด  ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตผู้บริโภคโดยตรง ต้องอยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกา กำหนดเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวบรวมเป็น 10 หมวด ได้แก่   1.โยธาและวัสดุก่อสร้าง   2.โภคภัณฑ์ 3.วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์    4.วิศวกรรมของไหล   5.วิศวกรรมส่งผ่านความร้อน   6.อาหาร 7. วิทยาศาสตร์การแพทย์    8. สีและวาร์นิช   9. วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ   10. เคมี     สินค้าทั้ง 10 หมวดดังกล่าวต้องมีเครื่องหมาย……....มอก. กำกับตามกฎหมายภายใต้การดูแลของ…...สมอ. และเครื่องหมายมาตรฐานที่ใช้แสดงกับผลิตภัณฑ์ มีอยู่ 5  แบบคือ   1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป  2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ  3. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัย     4. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม      5. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า

สินค้าที่ สมอ…... ได้กำหนดมาตรฐานสินค้าไว้มากกว่า 2,000 รายการ ครอบคลุมสินค้า ที่ใช้ในชีวิตประจำวันหลายประเภท ได้แก่   เครื่องใช้สำนักงาน     เครื่องใช้ในครัวเรือน      เครื่องใช้ไฟฟ้า     ยานพาหนะ      เสื้อผ้าสิ่งทอวัสดุก่อสร้าง และประเภทอาหาร  เป็นต้น…….และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนทางสมอ. ได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน….มผช.  เพื่อให้เกิดการผลิตที่ได้คุณภาพสำหรับการ...พัฒนาสู่ระบบมาตรฐาน เต็มรูปแบบต่อไป…………….

ข้อคิดของมาตรฐาน ISO :…………………………………………………………………………………………….

………………………….ก่อนที่จะกล่าวถึงหลักพื้นฐาน  เพื่อความเข้าใจโดยง่ายของกระบวนการ เข้าสู้ระบบ…ISO….นั้น….เราลองมามองอีกมุมหนึ่งที่เป็นข้อคิดเล็กๆกับระบบนี้…แง่ดีของระบบก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ผู้บริโภคจะได้รับ...สินค้าคุณภาพเดียวกันทั่วโลก…..แต่ในแง่กลับกันการสร้างระบบนี้ขึ้นมาเท่ากับเป็นการกีดกั้นด้านการค้า…โดยตรงก็ว่าได้…..โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่มีทุนน้อย  และเพิ่งจะเริ่มกิจการ/หรือเตรียมที่จะเริ่มกิจการในยุคนี้…..การจะขอเป็นส่วนหนึ่งของตลาดที่มี มาตรฐานนี้ค่อนข้างยาก!.......................ในฐานะผู้บริหารท่านต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองในเรื่องนี้!.....เพราะผู้บริหารต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบ…..กับร่วมปฏิบัติการในระบบนั้นๆด้วย..!.....ทุกอย่างไม่จบเพียงองค์กร หรือหน่วยงานของท่าน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO มาติดเท่านั้น!..........แต่มันจะอยู่คู่กับองค์กรตลอดชีวิตการทำงาน

หลักพื้นฐานของมาตรฐาน ISO : …………………………………………………………………………………….…….

เราก็มาพิจารณาว่า….กิจการของเราเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบป้อน…....โรงงานผลิตสินค้าสำเร็จรูป………...หรือเราเป็นผู้ผลิตสินค้าออกไปจำหน่ายโดยตรง….ตามรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่า….…เมื่อเราเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานเพื่อผลิตสินค้าสำเร็จรูปเรามีเพียงมาตรฐานพื้นฐานแค่…GAP…HACCP..ก็เพียงพอแล้วที่จะส่งเข้าโรงงานที่มีระบบ…ISO( เต็มรูปแบบ ISO 9001 , 14001 , 18001) โดยตรงหรือเราจะส่งวัตถุดิบผ่าน….บริษัท/องค์กร…..ที่จัดระบบมาตรฐานเพียง… ….ISO9001(ระบบคุณภาพรวมของกระบวนการ) ก็ได้….ไม่มีความยุ่งยากใดๆ……...ง่ายกับการบริหารมาตรฐานแบบแยกองค์กร……..นี้เป็นข้อได้เปรียบของ ระบบมาตรฐาน ISO ที่สามารถใช้ร่วมกับ ระบบอื่นๆได้เป็นอย่างดี  การเริ่มเข้าระบบด้วยความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานโดยไม่มี...แรงกดดันใดๆจากพฤติกรรม……..หรือประเพณีปฏิบัติเดิมๆขององค์กรแล้ว……...จะทำให้ระบบมาตรฐาน ISO เกิดจากความอยากทำ / อยากเข้าระบบ / โดยสร้างความเต็มใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน จนทำเป็นประเพณีที่ไม่มีความรู้สึกว่า………………"เรากำลังทำงานอยู่ในของระบบ ISO เลย"

 

รูปที่2 แสดง : ตัวอย่างของการจัดการ  เข้าระบบ /เตรียมตัว  เข้าระบบมาตรฐาน

 

สรุปในตอนที่18…..นี้เป็นการทำความเข้าใจว่าทำไมจึงต้องเข้าระบบมาตรฐาน...และการเข้าระบบมีขั้นตอนอย่างไร…………...เป็นงานง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก  และไม่มีอะไรซับซ้อน  ในตอนที่ 19  ของวันที่ 4 นั้นจะได้กล่าวถึง หลักการของ ISO 9001 ต่อไป………….

 

บทส่งท้าย:  1. ลองมาคิดดูว่าถ้า…. Genius….ทั้ง 2 คน….บิลล์ เกตส์ และไอน์สไตน์ เกิดสลับยุคกัน…..คิดในแง่ ความเป็น genius ของทั้ง 2 คน…..ไอน์สไตน์สุดยอดนักฟิสิกส์อันเรืองชื่อ…..และบิลล์ เกตส์สุดยอด…….reverse engineer   อันโด่งดัง!.......ช่วยกัน create กันเต็มที่ครับ!

                   2. บิลล์ เกตส์  มีหลักบริหารงานต่างจากไอน์สไตน์  อย่างไร ?

 

///////////////////////////////////////////

18/5/2552

 

 

 

 

จากกิจกรรมท้ายบทของตอนที่17:

:ครอบครัวของบิลล์ เกตส์ ต้องตอบคำถามกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ว่า…...ทำไมต้องเป็นเรา!....คำถามจะคาใจผู้ที่รวยที่สุดในโลกอยู่ตลอดไป ……….ในฐานะที่คุณรวยที่สุดในประเทศคุณช่วยประเทศด้วยการตั้งมูลนิธิ...เพียงอย่างเดียวหรือ!…..มีวิธีอื่นที่ท่านจะช่วยชาติของเรา ...ขณะที่ชาติอยู่ในสภาวะ...วิกฤตินี้ได้อย่างไร ?

 

S-U-S-T-A-I-N-A-B-L-E   MANAGEMENT

: จะเขียนเป็น Chart หรือ Wheel of Sustainable Management ….ซึ่งอาจจะเกิดศาสตร์ใหม่ๆของการบริหารงานก็ได้!

เช่น             S = Super Vision (มีวิสัยทัศน์ดี)

                   U = Understand(ด้วยความเข้าใจตัวเองและผู้ร่วมงาน)

                   S =  Sufficiency (ความพอดี,พอเพียง )

                   T = Total Knowledge (ภายใต้ ความรู้องค์รวม)

                   A = Action (การปฏิบัติการ)

                   I = Intelligence(ด้วยความเข้าใจ)

                   N = Now (อยู่กับปัจจุบันทำทันที)

                  A = Approach (เข้าถึง,ใกล้ชิด)

                  B = Basis of …….(บนพื้นฐานของ)

                  L = Long life (อย่างยืนยาว)

                  E = Environment (ทรัพยากรที่มีอยู่)

ท่านเป็นผู้บริหารที่เข้าใจตนเองและผู้อื่นดี…ภายใต้เงื่อนไขของความพอเพียงโดยมองจาก…..ผลรวมของการปฏิบัติการ….ความขยันหมั่นเพียร……และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 

"รวมๆแล้วเป็นการบริหารที่อยู่ภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพสูงสุด"

ด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น…..ท่านอาจมีความหมายแทนตัวอักษรต่างๆดีมากกว่านี้ครับ!

 

รูปที่3 แสดง : Wheel of Sustainable Management


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที