ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 994916 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 8 ศาสตร์ของการบริหารงาน " PDCA Cycle / Deming Cycle (-2-)"

ตอนที่ 24

วันที่ 8

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management)

" PDCA Cycle / Deming Cycle" (-2-)

 

1. คำศัพท์ที่ใช้ในศาสตร์ของงานควบคุมคุณภาพ/บริหารคุณภาพ

-                   TQM : Total Quality Management – การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม

-                   TQC : Total Quality Control – การควบคุณภาพแบบองค์รวม

-                   QC : Quality Control - การควบคุมคุณภาพ (หน่วยงานในสายผลิต/บริการ)

-                   QA : Quality Assurance – การประกันคุณภาพ (สินค้า/การบริการ ในสายควบคุม TQC)

-                   COQ : Cost of Quality – ค่าใช้จ่ายในการดำเนินระบบคุณภาพ/(ควบคุมคุณภาพ/คุณภาพสินค้า,บริการ)

-                   QCC : Quality Control Circle -กิจกรรมด้านคุณภาพที่พนักงานในกลุ่มจัดตั้งร่วมกัน

-                   CWQC : Company Wide Quality Control – ระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพทุกคนมีส่วนร่วม

-                   SQC : Statistical Quality Control – การใช้วิธีการทางสถิติในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต/บริการ

-                   TPM : Total Productive Maintenance – การบริหาร การดูแล/รักษา/ซ่อมแซม เครื่องจักรด้วยคนในแผนกโดยเป็น การลดภาระให้ฝ่ายซ่อมบำรุง (ซึ่งต้องดูแลทั้งโรงงาน)

-                    BPR : Business Process Reengineering / Redesign  – การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานและการบริหารองค์กร/กระบวนการผลิต/การบริหาร

-                   5-S : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke - (5 ส : สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย )

-                   PDCA : Plan – Do – Check - Act

-                   PDSA : Plan – Do – Study – Act

-                   TQA : Thailand Quality Award - รางวัลคุณภาพแห่งชาติของไทย

-                   MBNQA : Malcolm Baldrige National Quality Award – รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา

-                   Six Sigma : กระบวนการทางธุรกิจเพื่อลดความผิดพลาด (Defect) ในระหว่างกระบวนการผลิต/บริการ โดยให้เกิดความผิดพลาด/ความสูญเสียไม่เกิน 3.4 หน่วยในล้านหน่วย (Defect per Million Opportunities, OPMO) Six Sigma มีใช้ในองค์กรต่างๆมากมาย

-                   SPC : Statistical Process Control – ารควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ มาเฝ้าดู  (Monitoring) ตอบสนอง (Corrective action) และ บันทึก (Documentation) ผลที่ผิดปกติในงานอุตสาหกรรม/งานบริการ

-                   APQP: Advanced Product Quality Planning - การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า

-                    MSA: Measurement System Analysis -การวิเคราะห์ระบบการวัด เป็นการวิเคราะห์ แหล่งของความ

คลาดเคลื่อนในระบบการวัด แยกเป็นแหล่งๆตามกลุ่มของงาน

-                   FMEA: Failure Modes and Effects Analysis – เป็นการวิเคราะห์ความล้มเหลว / ผลกระทบ /  ที่จะเกิดกับสินค้า /การบริการ เป็นการประเมินความเสี่ยงร่วมกับความล้มเหลวในรูปต่างๆ

-                   QAD : Qualification for Anti – Drug Policy - มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ที่ทางสำนักงานอาสากาชาดให้การรับรองกับสถานศึกษาที่ขอรับรองมาตรฐานระบบฯ กับทางสำนักงานอาสากาชาด โดยสถานศึกษาสามารถปฏิบัติ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ระบบการต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งทางสำนักงานอาสากาชาด เป็นผู้กำหนดขึ้น

-                   QMS: Quality Management System - ระบบบริหารคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ให้ภารกิจขององค์กร เกิดการพัฒนาคุณภาพ / ต่อเนื่อง / มีประสิทธิภาพ / มีประสิทธิผล เช่น TQM และ ISO

-                   QMS : ใช้เป็นหลักในการกำหนดข้อกำหนดต่าง ๆ ของมาตรฐานระบบ QAD โดยใช้หลักการพื้นฐานที่สำคัญ 2 ข้อ คือ QCC และ 8QMP

-                   8QMP : 8 Quality Management Principle - เป็นหลักการพื้นฐานที่ใช้ปฏิบัติร่วมกับ QCC ประกอบด้วยCustomer Focused  , Leadership Commitment , Participation , Process Approach , System Approach , Continual Quality Improvement , Decision Making on the fact , Mutual Benefit of all Suppliers

-                   LMF : Lean Manufacturing-  การผลิตแบบรีดไขมัน : ลีน เป็นกระบวนการลดต้นทุนการผลิต  โดย การกำจัดความสูญเปล่าและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดสายการผลิต เริ่มจากวัตถุดิบ จนกระทั้งเป็นสินค้าถึงลูกค้า

-                   IPOO : Input-Process-Output-Outcome

-                   SWOT Analysis : (strength, weakness, opportunities, threat ) - เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

-                   TPS : Toyota Production System

-                   JIT :  Just in Time – คือการวางแผนการทำงานให้ได้พอดีกับเวลา ทันในกำหนดเวลา โดย มีการเตรียมการให้ตรงตามแผนงานที่ได้วางไว้

-                   KAIZEN : KAI = Continuous , ZEN = Improvement - ไคเซ็น คือ การปรับปรุงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยใช้นวัตกรรม / วิวัฒนาการ การจัดการอย่างมีระบบ อยู่ตลอดเวลา

 

-                   FIFO: FIRST-IN-FIRST-OUT – เป็นเทคนิคที่ใช้ในระบบคลังสินค้า มีการจัดการในการเก็บ สินค้า/วัสดุในคลังสินค้า และการนำไปใช้งานโดย ยึดหลัก…สิ่งของที่เก็บไว้ก่อนต้องนำออกมาใช้ก่อน

2. ทดลองใช้ PDCA Cycle กับการบริหารท่ามกลางวิกฤติ (Crisis Management)

    โจทย์ : P = วางแผนท่ามกลางวิกฤติ…..เพื่อตั้งรับ/ต่อสู้

                D =  ดำเนินงานตามแผนด้วยความรอบคอบ….รักษาค่ายให้อยู่รอด

                C =  ระมัดระวังตรวจสอบอย่างใกล้ชิด …ต้องไม่ผิดพลาดซ้ำซาก

                A =  เตรียมการแก้ความผิดพลาดอันไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น….พร้อมอยู่เสมอ

สรุปแผน PDCA เพื่อต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน….ซึ่งอาจจะยาวถึงปี 2553……ช่วยกันคิดแผนกลยุทธ์สร้างภูมิต่อต้านกับปัญหาท่ามกลางวิกฤติกัน….ครับ!              

กำหนดให้มีเครื่องมือ : 1. แผนเศรษฐกิจพอเพียง

                                    2. การประหยัดพลังงาน/วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ

                                    3. ความมุ่งมั่นและพัฒนาของพนักงาน

                                    4. ระบบมาตรฐานขององค์กร…ISO

                                    5. ต้องมีตลาดเพิ่ม/มีลูกค้าเพิ่ม

                                     6. เงินทุนหมุนเวียนจำกัดมาก /ต้องระวังในการใช้จ่าย

/////////////////////////////////////////

2/7/2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที