ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003894 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 8 ศาสตร์ของการบริหารงาน " " PDCA Cycle / Deming Cycle" (-4-)"

ตอนที่ 26

วันที่ 8

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management)

" PDCA Cycle / Deming Cycle" (-4-)

 

การใช้วงล้อแห่งความสำเร็จ PDCA Cycle ในการบริหารท่ามกลางวิกฤติ (Crisis Management)

แนวทางที่ 1

มีเพียง PDCA Cycleในการช่วยแก้ปัญหาวิกฤติ

1. หลักพื้นฐาน 3 ข้อเพื่อใช้แก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นกับองค์กร

 1. ผู้บริหาร/ผู้นำ ต้องมีวิสัยทัศน์ รอบรู้และเท่าทันเหตุการณ์ การตลาด และสภาวะบ้านเมืองทั้งในและ

ต่างประเทศ

2. เป็นนักจัดการเข้าใจในสินค้า / บริการ ที่ดีเลิศ   เข้าใจการตลาดที่ดียิ่ง

และขายสินค้าได้โดยทำกำไร…เพื่อนำพาองค์กรให้ผ่านวิกฤติไปได้  หาแหล่งตลาดเก่ง รอบคอบในการใช้

จ่ายและให้กำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  / ลูกน้อง / พนักงานอยู่เสมอ

3. ต้องมีกัลยาณมิตร คบหาคู่ค้าที่ดีต่อกัน พึ่งพายามคับขันได้  มีสายป่านที่ยาว และไม่เว้นว่างที่จะหามิตรที่ดีตลอดเวลาเพื่อขยายงาน ขยายตลาด และต่อสายป่านให้ยืนยาวต่อไป

2. หลักคิดของผู้บริหารภายใต้วิกฤติ

1. ผู้บริหาร/ผู้นำ ต้องควบคุมสถานการณ์ของวิกฤติ ให้การบริหารดำเนินไปได้ ฝ่ายบริหารทุกคนต้องช่วยกันลดความรุ่นแรงต่างๆลง และควบคุมการประสานงานภายในองค์กรให้ดี อย่าให้มีข่าวลือใดๆเกิดขึ้น

ในองค์กร ยามคับขันต้องไม่หูเบา และต้องแนวแน่ที่จะต่อสู้ ….อย่างมีสติ                                 

2. ผู้บริหาร/ผู้นำ ต้องตัดสินใจในการจัดการสิ่งที่จำเป็น / ไม่จำเป็น โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย / แรงงาน ลดก็ต้องลดตามความเป็นจริงอย่ารอให้เป็นวิกฤติที่แก้ไม่ได้สิ่งใดไม่จำเป็นก็ต้อง….ตัดออก….ทำให้ได้และต้องทำเป็นตัวอย่าง ต้องให้ทุกคนรู้ว่า…..ทุกคนมีส่วนช่วยให้องค์กรให้ผ่านวิกฤติที่เกิดนี้ (เพราะว่าเราไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าไว้) …องค์กรใดที่มีการวางแผนไว้แล้ว…..เขาก็อาจจะเปลี่ยนวิกฤตินั้นให้เป็นโอกาสก็ได้

3. ผู้บริหาร/ผู้นำ ต้องมีการตัดสินใจทางการแสดงออก ต่อผู้ร่วมงานในองค์กร โดยการแสดงออกนั้นต้องให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและไม่มีอคติต่อผู้บริหารองค์กรในประการใดๆ…..การปรับความเข้าใจสำหรับทุกคนท่ามกลางวิกฤตินี้ก็ ต้องมีการสื่อสารและประสานงานที่ดีด้วย

3. วิธีจัดการกับวิกฤติที่เกิดขึ้น….ตามหลักของ 4 ขั้นตอน ดังนี้ :-

1. ต้องลดปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้น….พิจารณาว่าปัญหามีผลกระทบกับองค์กร….ทั้งภายในและภายนอกอย่างไร?……ต้องจัดแผนงานตามมาตรฐาน ของระบบการทำงานที่มีอยู่……จัดทำโปรแกรมการจัดการและควบคุมอย่างเร่งด่วน ตามโครงสร้างขององค์กร…..ที่สำคัญต้องเป็นไปตามนโยบาย หลักของ……บริษัท / องค์กร ……(จงอย่าวิตกว่าเราไม่เคยคิดแผนมาก่อนเลย….จงคิดว่าเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปได้อย่างไรจะดีกว่า)

“ วางสโลแกนของแผน….ต้องช่วยกันหา/อุด….ต้องลด/ตัดทอน….ต้องหาอาสาสมัคร ”

“ PLUG – CUT – VOLUNTEER”

PLAN : วางแผนรวมทั้งองค์กร ตามแนวการบริหารหลัก …ถ้ามี ISOให้ผ่านทางแผน ISO….ถ้าไม่มีต้องใช้แผน TOP- DOWN  ผู้บริหารต้องวางแผนตามสายงานที่รับผิดชอบ…ระดมความคิดจากทุกระดับ ตามสายงาน แล้วรวบรวมข้อมูลแบบ BOTTOM-UP ให้ทุกฝ่ายรู้ถึงปัญหา / หาวิธีแก้ โดยให้ทุกส่วนในองค์กรมีส่วน

ร่วมยอมรับ และปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ

 

“  ต้องให้ทุกส่วนรับรู้ปัญหาจากวิกฤติ…Awareness ”

6 Tools for Planning                                               

1. แผนเศรษฐกิจพอเพียง  : วางแผนให้พนักงานตะหนักถึงเงินที่ใช้จ่ายไป ต้องคุ้มค่ากับการลงทุนนั้นๆ ทั้งในองค์กรและของครอบครัว…..แผนรวมขององค์กรและแผนแยก ต้องลงลึกทุกๆส่วน…..ต้องพยุงสถานการณ์…..ไม่มีการกู้เงินใดๆมาใช้เพื่อหมุนเวียน / ปรับสภาพคล่อง……ในข้อนี้จะช่วยให้ไม่มีการสร้างภาระเพิ่ม และหยุดหนี้ / ดอกเบี้ย บางส่วนไว้

2. การประหยัดพลังงาน / วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ  : วางแผนลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองทั้งหมด…..ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า….หรือน้ำมัน….ให้ปิดไฟทุกดวงที่ไม่ได้ใช้….ปรับลูกลอยของโถชักโครกให้ระดับน้ำในถังน้อยลง…ปิดวาล์วน้ำทุกตัวให้สนิท ….ต้องลดวัสดุสิ้นเปลืองทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคลงให้ได้….เรื่องนี้ต้องจัดเป็นยุทธ์ศาสตร์ในการทำงานเลยที่เดียว….จัดรนณรงค์ให้ทั่วองค์กร……ทุกคนต้องมีตัวอย่างที่ทำการลด!....ประหยัด!…..ข้อนี้ได้ความเป็นหนึ่งเดียวละพฤติกรรมที่ดีของการประหยัด….และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดไปได้

3. ความมุ่งมั่นและพัฒนาของพนักงาน: ช่วยทำให้การวางแผนในการต่อสู้กับวิกฤติสำฤทธิ์ผลได้ไม่ยากนัก…กลับทั้งเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ให้กับ…..พนักงานทุกๆในองค์กร…..ช่วยให้พนักงานคิดดีเป็นบวกและเข้าใจสัจธรรมของชีวิตมากยิ่งขึ้นและช่วยให้…..มีการแสวงหาความเจริญทางจิตใจมากขึ้น….ในข้อนี้มีความจำเป็นและเป็นผลต่องานผลิต/บริการมาก

4. ระบบมาตรฐานขององค์กร…ISO: แผนทุกข้อที่ได้รับการฝึกฝนจากระบบ ISO นำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ….จะรู้ทันที่ว่าระบบมาตรฐาน…จะช่วยทำให้มีการตรวจสอบ /มีการเฝ้าระวัง/ พร้อมทั้งมีการเตือนภัยให้รู่ล่วงหน้าด้วย

5. ต้องมีตลาดเพิ่ม/มีลูกค้าเพิ่ม : วางแผนงานหาลูกค้าใหม่ๆ / แต่ยังคงรักษาคุณภาพดีๆอยู่เพื่อรักษาลูกค้าเดิมไว้…..ในข้อนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคน….ให้ฮึดสู้….อย่างน้อยก็แน่ใจว่า….สินค้าขายได้แน่นอน!

6. เงินทุนหมุนเวียนจำกัดมาก / ต้องระวังในการใช้จ่าย : วางแผนเร่งด่วนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ / กู้เงินเฉพาะส่วนที่จะทำให้องค์กรเดินต่อไปได้ โดยใช้บริการเงินกู้ในระบบธนาคาร….(ห้ามกู้นอกระบบ)….ในข้อนี้ได้เงินหมุนเวียนในการบริหารกิจการต่อ อาจจะได้รับการช่วยเหลือจาก…แหล่งในข้อที่ 3 จากหลักพื้นฐาน  3 ข้อข้างต้น…..หรือจากสถาบันการเงินที่เข้าใจระบบการจัดการที่ดีขององค์กร

บทส่งท้ายของตอนที่ 26 :

ในตอนนี้ขอหยุดไว้ที่…..หลักข้อแรกของ….วิธีจัดการกับวิกฤติที่เกิดขึ้น….โดยการใช้ P-ในการวางแผนงานเตรียมพร้อมที่จะสู้กับวิกฤติ (ท่านสามารถใช้ Tools ที่มีอยู่แล้วใช้วางแผนได้ทันที)

 

/////////////////////////////////////////

9/7/2552

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที