ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1004420 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 9 ศาสตร์ของการบริหารงาน (2)" สรุป Deming Cycle"

ตอนที่ 30

วันที่ 9

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management) (2)

"5S , Fish Bone Diagram , Pareto Chart , Check Sheet "

หลักพื้นฐานที่ควรจะคำนึงถึงในงานบริหารทุกระดับ:

����������� ในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงการนำกระบวนของ ……. Deming Cycle ไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆกันได้ถึง 4 กลุ่มหลัก……….และในข้อ 2 เป็นการนำไปใช้เพื่อ…...….การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ( problemsolving ) ในการบริหารงานโดยทั่วไป �����ในองค์กรขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง……ที่มีระบบ ISO เต็มรูปแบบ…... ISO9001-2000 , ISO14001-2004 ,ISO18001-2542,มอก. 56-2533 , GMP & HACCP และ……เมื่อเรามาถึงหน้าโรงงานขนาดใหญ่แห่งนั้นที่ป้ายหน้าบริษัทแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานอยู่……….ครบถ้วน และเมื่อเข้าไปในสำนักงาน……..ก็เห็นความแออัด ของการจัดที่นั่ง ให้พนักงานในสำนักงาน นั่งเป็นกลุ่มๆตามหน้าที่ โดยมีทางเดิน………แคบมาก………...มีคำถามตามมาว่า แล้วในโรงงานจะเป็นอย่างไร?.....และพนักงานของบริษัทนี้จะมีความรู้สึกอย่างไร ?...กับการจัดการแบบนี้…!

������������ …..และเมื่อเดินเข้าไปในโรงงาน บริเวณประตู้เข้าก็เต็มไปด้วยน้ำดำๆขังเป็นแอ่งๆ…..เฉาะแฉะไปทั่วบริเวณมีคำถามตามมาอีกว่า….มาตรฐานต่างๆที่ได้มาเหล่านั้นใช้แสดงเพียงว่า……..เท่านั้น..! ”��� �������

ขอหยุดเรื่องนี้ไว้ตรงนี้ครับ !........และผู้เขียนเองก็มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานมาเป็นจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ….มันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง..!

���������������� ครับผมกำลังจะเรียนกับท่านว่า….อย่าคิดอะไรเกินเลยจากสภาพที่เราเห็นจริง…...สู้ทำในสิ่งที่เราเห็นจริงๆจะดีกว่า เพราะฉะนั้นในตอนนี้ จะกล่าวถึง…..พื้นฐานของการทำงานที่เป็นระบบจริงๆ…….เขาอาจจะลืมแล้วว่า กว่าจะได้มาซึ่ง มาตรฐานเหล่านั้น มีจุดเริ่มต้นมาอย่างไร ?.....และแน่นอนครับเมื่อเราได้สิ่งที่ยากกว่าแล้ว เราก็จะมักลืมสิ่งที่ง่ายๆ / ที่เป็นจุดเริ่มต้นนั้น อยู่เสมอ…..ถ้าเราไม่ปลดป้าย 5ส ออกหลังจากที่ เราได้ ISO แล้ว…..น้ำเฉาะแฉะ คงจะไม่เกิดขึ้น และการบริหารงานภายใต้กรอบ ISO คงไม่จำเป็นที่ จะต้องใช้ผักชีกองโต มาโรย ในยามที่ Auditor มาเยี่ยมเยือน……5 ส มีความสำคัญมากจริงๆครับ…….!

หลักของ 5 ( 5S)

5 ( 5S)…….เป็นการจัดที่ทำงาน /โรงงาน / สำนักงาน ให้เสมือนเป็นบ้านที่เราอยู่เองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้ระเบียบขององค์กรคือมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ / ประสิทธิผล ของงานที่ทำ / ผลงานที่ได้ภายใต้การมีจิตสำนึกที่จะปรับปรุง / พัฒนา สถานที่ทำงาน / ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ตัวของเรา / เพื่อนร่วมงาน / องค์กรของเรา …… 5 ส ต้องมี Slogan
���������������� รักโต๊ะทำงานเหมือน พื้นบ้าน รักเก้าอี้ทำงานให้เหมือนที่นอน รักสำนักงานให้เหมือนห้องครัว….รักองค์กรให้เหมือนรั้วบ้าน - เรารักบ้านเรารัก 5 ! ” ….เป็นตัวอย่าง Slogan

������� 5 ( 5S) - เป็นคำย่อมาจาก ตัวอักษรแรกของคำในภาษาญี่ปุ่น 5 คำ ดังนี้ :-1.Seiri (เซริ) = สะสาง2.Seiton (เซตง) = สะดวก3.Seiso (เซโซ) = สะอาด�� 4.Seiketsu (เซเคทซึ)� = สุขลักษณะ�� 5.Shitsuke (ซิทซึเคะ)� = สร้างนิสัย

1.Seiri (เซริ) - สะสาง คือ การแยกสิ่งของที่ใช้ / ต้องการ ออกจาก สิ่งของที่ไม่ได้ใช้ / ไม่ต้องการโดยการขจัดของเหล่านั้นออกไป….โดยการนำไปทำลาย / ทิ้ง / เก็บในที่จัดเก็บ ……..หรือตามนโยบายหลักขององค์กร
การปฏิบัติ
1.ต้องสำรวจเพื่อแยก สิ่งของเครื่องใช้ / อุปกรณ์ / เอกสารในสถานที่ทำงาน /โรงงาน
2.ต้องแยกของที่ ต้องการใช้ / ไม่ต้องการใช้
ออกจากกัน
3.ดำเนินการ ขจัดของที่ไม่ต้องการ ทิ้ง / ทำลาย / เก็บในที่จัดเก็บ
ข้อควรระวัง …….waste….used….garbage….recycle….reused…..rebuild…..แยกกันให้ออก
2.Seiton (เซตง) - สะดวกคือ การจัดวางสิ่งของที่ใช้ในการทำงานให้สามารถใช้ได้อย่างสะดวกโดยมีความปลอดภัย
การปฏิบัติ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������1.ต้องหาวิธีการเก็บวางสิ่งของโดยนึกถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งแรก / คุณภาพ / ประสิทธิภาพของงาน
2.มีการใช้พื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม / ถูกต้อง / มองเห็นชัดเจน / นำมาใช้ได้ง่าย
3.มีเครื่องหมายแสดง / ป้ายกำกับ สถานที่จัดเก็บชัดเจน / แยกประเภท / รู้จำนวน / ปริมาณ
���������������������������แยกระหว่าง…comfortable/convenient….safety zone….safety first….hazardous zone...easy used
3.Seiso (เซโซ) - สะอาด คือ การทำความสะอาดสำนักงาน / สถานที่ทำงาน� / โรงงาน / เครื่องจักรอุปกรณ์ มีการตรวจตรา ตามหน้าที่ เพื่อป้องกัน / หาสาเหตุ / กำจัดสิ่งสกปรก นั้นให้หมดไป
การปฏิบัติ
1.ต้องทำความสะอาดสถานที่ทำงาน….หน้าที่ใครทำ
2.แบ่งเขตพื้นที่ให้ชัดเจน…...
ของใคร/ใครรับผิดชอบ
3.กำจัดความสกปรก ที่เป็นต้นเหตุ….มาจากอะไรที่ไหน
4.มีการตรวจสอบ / เช็คเครื่องจักร /�อุปกรณ์� /เครื่องใช้สำนักงาน / พาหนะส่วนกลาง / ต้องสะอาด…..ตรวจโดยใคร
ต้องหาผู้รับผิดชอบwho…be the duty….responsible man….ask for cooperation….assignment

4.Seiketsu (เซเคทซึ)- สุขลักษณะ คือ การรักษาให้สำนักงาน/โรงงาน / เครื่องใช้ / เครื่องมือ / ตัวผู้ปฏิบัติงาน….ให้มีความสะอาด อยู่เสมอ
การปฏิบัติ
1.ต้องกำจัดสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน ทั้งต่อร่างกาย / สุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ / ผู้ปฏิบัติงานสิ่งที่อาจจะก่อความรำคาญและเป็นอันตรายเหล่านั้น ได้แก่ ฝุ่น ควัน เสียง และแสงสว่าง สภาพอับอากาศ เป็นต้น
�2.รักษาสถานที่ให้ สะอาด มีระเบียบ มีความปลอดภัย และ น่าอยู่ น่าทำงานและมีที่ผ่อนคลายตามสมควรเช่นสถานที่นั่งเล่นที่อ่านหนังสือ หรือที่เล่นกีฬา เป็นต้น
�3.พนักงานแต่งกายให้ถูกระเบียบสะอาดสะอ้าน
ข้อนี้มุ่งที่…..occupational safety….green area….. rest area….library….sport room…and health

5.Shitsuke(ซิทซึเคะ) - สร้างนิสัย คือ การปฏิบัติตาม หลักการที่ได้กำหนดไว้ ใน 4 ข้อข้างต้น จนได้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ…..ขององค์กร
การปฏิบัติ
1. รับอาสาสมัคร/ตัวแทน เพื่อฝึกอบรมผู้นำทีมก่อน….เมื่อได้ผู้นำแล้วจึงแบ่งสายการฝึกอบรมให้ทั่วทั้งบริษัท / องค์กร����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����2. อบรมพนักงานให้มีความเข้าใจตามนโยบายของโครงการ….ตามกฎระเบียบของบริษัท / องค์กร….ตามมาตรฐานการทำงานต่างๆ…..จนเกิดเป็นธรรมเนียมและกฎปฏิบัติในการทำงาขององค์กร
ในข้อนี้มุ่ง ให้พนักงานทำ ไปด้วยความ สมัครใจโดยมุ่งเน้นไปในแนว……..ที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท / องค์กร….แต่ต้องมีบทบัญญัติที่รัดกุมโดยนำมาตรการบางอย่างมาใช้ / ขอความร่วมมือแกมบังคับ /ต้องมีผู้ควบคุมและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง / ตลอดไป

บทส่งท้ายของตอนที่ 30 : ความจากบทส่งท้ายตอนที่ 29

���������������� ขอให้ท่านมาทดลองใช้ PDCA เพื่อ Continuous Improvement ในองค์กรของท่านดูครับ! ”

��� �����������������������������������Key Plan of Continuous Improvement = ไคเซ็น (Kaizen) ������������������������������������������

����������������������������� ����������������������������P-D-C-A�� = change ��and�� good

�� �������������������เพราะฉะนั้นวงล้อของ Deming จะหมุนตาม แผนของ change and good นั่นเอง !


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที