ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003317 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 11 ศาสตร์ของการบริหารงาน (2)"QC Story"

ตอนที่ 35

วันที่ 11

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management) (2)

"QC Story"

 

6. QC Problem  : define by …Kepner and Tregoe…"A problem is the gap between should performance and actual performance."……ปัญหา….คือ ความเบี่ยงเบนของผลงานที่เกิดขึ้นจริงไปจากผลงานที่ควรจะเป็น……..หรือ เป็นสิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่คาดหวัง……หรือสิ่งที่เกิด ต่างไปจากเป้าหมายที่ได้วางไว้นั่นเอง…!......QC Problem….base on….มีเหตุผล….เป็นหลักวิทยาศาสตร์….สามารถสร้าง                    ประสิทธิภาพและส่งผลได้จริง

 

7. Problem Solving by QC : - เจ้าหน้าที่ 3 ระดับทำหน้าที่หลัก…..เริ่มจากระดับสูง…ต้องเข้าใจปรัชญา QC Story ชัดเจน พร้อมกับสนับสนุนบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ศึกษา QC Story และตนเองต้องเป็นผู้ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง…..ระดับปฏิบัติการ….เรียนรู้แนวทางของการควบคุมคุณภาพ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง…..ระดับผู้จัดการ….สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาของ QC Story พร้อมตรวจติดตามผลและรายงาน           

      

        แนวทางในการระดมความคิด ( Brainstroming )…..เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาดังนี้…..ต้องระดมความคิดเพื่อหาประเด็นของปัญหา / สร้างประเด็นอื่นๆให้มากที่สุด ….เลือกประเด็นหลัก / หาวิธีแก้ไขปัญหา ……หาแนวความคิด แก้ปัญหา / ประเมินวิธีการต่อสู้กับปัญหา…..กำหนดรายละเอียดของทางแก้ปัญหา / โดยเขียนเป็นแผนการทำงาน และนำไปทำงานจริงๆ พร้อมสรุปตามขั้นตอนของ QC - 7 Steps Problem Solving  

     

         ขั้นตอนกิจกรรมของ QC - 7 Steps Problem Solving    

P: 1. Plan and Problem definition : การกำหนดหัวข้อปัญหา….กิจกรรม คือกำหนดตัวปัญหา และ เลือกหัวข้อปัญหา ตามแนวทางของ….การระดมความคิด (ให้ใช้QC Toolช่วย)

     2. Data and Detail : การสำรวจเพื่อหาข้อมูล  / เก็บมาเพื่อหาลักษณะจำเพาะ….กิจกรรม คือทำความเข้าใจปัญหา…เก็บข้อมูล…หาความจำเพาะของปัญหาเพื่อหาวิธีแก้….กำหนดเวลาของโครงการ….ทำตารางงานและระบุหน้าที่….ผู้ควบคุม/ประสานงาน (ให้ใช้QC Toolช่วย)             

     3. Analysis : การวิเคราะห์สาเหตุ / สรุปมาเป็นแผนงาน….กิจกรรม คือเอาคุณลักษณะจำเพาะของปัญหาที่สรุปได้มาหาสาเหตุทั้งหมด…..วิเคราะห์โดยใช้ QC Tool ที่เหมาะสมให้ละเอียด….ทุกๆสาเหตุ….กำหนดเป็นหัวข้อของปัญหา…..พร้อมทำแผนแก้ปัญหา

D: 4. Action: ทำตามแผนงาน / ตามเป้าหมาย / เก็บผลที่ได้….กิจกรรม คือนำแผนมาปฏิบัติด้วยความรอบคอบและเข้าใจในปัญหาอย่างถ่องแท้….วางแผนเพื่อรับและพร้อมที่จะแก้ปัญหาอื่นๆที่อาจจะตามมา….และปฏิบัติตามแผนเดิม / แผนใหม่ กับปัญหาทั้งหมด (ให้ใช้QC Toolช่วย)

C: 5. Study and Review : เปรียบเทียบผล/ ปรับแก้ / ทบทวนตามข้อกำหนด….กิจกรรม คือเปรียบเทียบ /ประเมินผล ตามแผนที่ทำ…..กับเป้าหมายของโครงการ…..พยายามหาผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง                (ให้ใช้QC Toolช่วย)

     6. Act/Standardization: ทดสอบทำซ้ำ / ติดตามผล / ทำแผน / กำหนดเป็นมาตรฐาน….กิจกรรม คือให้ทบทวนและทำซ้ำตามผลที่ได้ในกระบวนการทั้งหมด…ถึงแม้จะต้องเริ่มจากการหาสาเหตุใหม่ๆก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องเช่นกัน (ให้ใช้QC Toolช่วย)

A: 7. Plans for the future: วางเป็นมาตรฐานเพื่อปฏิบัติ / เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในอนาคต….กิจกรรม คือระเบียบที่ใช้ในการทำงาน…..เป็นมาตรฐานเบื้องต้นเท่านั้น….ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนตาม QC - 7 Steps   …..การตั้งกรรมการดำเนินงานติดตามผลเป็นสิ่งสำคัญ….เพราะจะมีกระบวนการควบคุม……ปัญหาที่ได้รับการแก้ไม่ให้เกิดซ้ำอีก….มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องที่จะตั้งรับกับปัญหาใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา….โดยหัวหน้างาน / ผู้นำ / ผู้บริหาร…..เป็นผู้สรุปผลทุกเดือน

        

8. The 7 New QC Tools : มีการใช้ที่แตกต่างจาก QC Techniques / QC Tools เดิมดังนี้:-

อธิบายตามหลัก 5W 1H:


1.  ผังการจัดกลุ่มความคิด
(Affinity Diagram)…. What…Why…เป็นกลุ่มข้อมูลที่เป็นคำพูด / ความรู้สึก จากผู้นำ / บริหาร / หัวหน้างาน ในโครงการ จัดเป็นหมวดหมู่ / แยกกลุ่มของข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ….ต้องตั้งคำถามอยู่ในขณะจัด “กลุ่มความคิด” ว่า….อะไรคือปัญหา…ทำไมจึงเกิด….สาเหตุเพราะอะไร…..จึงทำให้งานไม่สำเร็จ                                                                                                                           

2.  ผังแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram)….นำข้อมูลจาก “ ผังกลุ่มความคิด ” ที่ได้มาแจงรายละเอียด…..เชิงวิเคราะห์….เพื่อหาว่า….What…Where…How to….ข้อมูลมีการเชื่อมโยงกันในกลุ่มต่างๆ….อะไรเป็น ปัญหา / สาเหตุที่แท้จริง….เกิดที่ไหน…แก้ได้อย่างไร…..โดยผู้บริหารต้อง ตั้งแผนรับ /แก้ /ป้องกันปัญหา….และเปลี่ยนเป็นแผนเชิงกลยุทธ์….เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มข้อมูลทุกๆกลุ่ม….อย่างมีเหตุ / มีผล…จนได้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา…พร้อมที่จะทำ แผน / แนวทาง / วิธีการป้องกัน….ไม่ให้เกิดปัญหาอีกต่อไป

3.  ผังต้นไม้หรือผังระบบ (Tree Diagram or Systematic Diagram)….เมื่อรู้สาเหตุ ของปัญหาแล้ว….How to….หาว่าจะแก้ปัญหาที่เกิดได้อย่างไร…วางแผนแก้ปัญหา / ป้องกันปัญหา…..Where…ที่ต้นเหตุ /สาเหตุของปัญหา….โดยพิจารณาทำแผนตาม “ ผังแสดงความสัมพันธ์ ” มุ่งไปที่เป้าหมายของโครงการเป็นหลัก

4.  ผังผูกสัมพันธ์ หรือ ผังเมตริกซ์ (Matrix Diagram)….เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ กับวิธีการทำงาน โดยพิจารณาจาก สาเหตุที่เกิด กับผลที่ได้รับจากโครงการ คล้ายกับ relation chart แต่จะทำเป็นตารางในแนวตั้งและแนวนอน ช่วยให้ปัญหาแต่ละจุดแสดงออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นและเราสามารถที่จะ….หาทางแก้ไขอย่างถูกจุด…ถูกวิธี…ง่ายต่อการควบคุมว่าควรจะเป็นไปใน… แนวทางใด…how to…ทำอย่างไรจึงจะ……how much…มีความคุ้มค่า…..จะส่งผลให้กับ….….what….where…when…...…เมื่อไรต่อ QCC / TQC  

5.  ผังการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart)…..ใช้หาค่าและสรุปความสัมพันธ์ของตัวแปรหลายๆตัวให้อยู่ในรูปของปริมาณที่วัดได้ ตามแบบของ…ตารางเมตริกซ์… มีการใช้เทคนิคต่างๆเสริมเพื่อให้ข้อมูลที่สรุปนั้นครบถ้วน เช่นวิธีทางสถิติบางตัวเข้าช่วยในข้อนี้เน้น…how to…สามารถนำข้อมูลของลูกค้ามา ใช้ประกอบการวิเคราะห์ เสมือนเป็นการกำหนดหาค่าตัวชีวัด…KPIs…เพื่อเทียบกับคู่แข็งหรือการบริการรายอื่นๆ….best practices…เพื่อที่ให้รู้สถานะภาพขององค์กร…ดียิ่งขึ้น

6.  ผังแสดงทางเลือกการตัดสินใจ เพื่อบริหารความเสี่ยง ( Process Decision  Program  Chart ) “PDPC”…เป็นวิธีการประเมินความเป็นไปได้ ให้เป็นผลลัพธ์ออกมา…how to…เพื่อตัดสินใจในการเลือก กระบวนการที่ดีที่สุด…โดยจะทำต่อจากกระบวนการ…Systematic Diagram…จะต่างก็ตรงที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า….มีการตัดเหตุผลที่ไม่จำเป็นออกไป….จนเหลือแต่สาเหตุหลักที่เป็นต้นเหตุของปัญหา… what…how to…มีการกำหนดวิธีการ…แก้ปัญหา…สรุปผล…หาตัวชี้วัด…และมีขั้นตอนของทบทวนหาวิธีการใหม่ๆมาใช้…กับต้องมีแผนรองรับปัญหาใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นตามมา  

7.  ผังลูกศร (Arrow Diagram)……เพื่อใช้วางแผนกิจกรรม กำหนดให้มีWho…When…Where…How much…ครบองค์ประกอบ…มีผู้ทำกิจกรรม / เวลาที่ทำกิจกรรม….มีการจัด…Priority… ของแต่ละกิจกรรม….ทำก่อน /ทำถัดไป/ทำสุดท้าย …มีการกำหนดเส้นทางวิกฤติ เพื่อลดขั้นตอน /ค่าใช้จ่าย/เวลา ลงได้….ต้องกำหนดชัดเจนว่า…มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด….ในแต่ละกิจกรรม ต้องมควบคุมเวลา / ค่าใช้จ่าย…ให้เป็นไปตามแผนด้วย

 “ สรุป Tool ในแต่ละข้อควรที่จะใช้…วงล้อ..PDCA….ควบคู่กันไปให้ครบทุกขั้นของ…Deming Cycle….ใช้วงเล็กๆ…ล้อไปให้ทั่วทุกขั้นตอน….ก็จะทำให้ The 7 New QC Tools นี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”


บทส่งท้ายของตอนที่ 35 :           
                                                                                                                    

“ หัวใจของ QC Story อยู่ที่ TQC และหัวใจของ TQC คือ…….Quality/QCC…Control/Cost….Product/Delivery…Working/Safety….Will/Chance/ Change/Challenge ”

ท่านอาจจะให้….ใคร? เป็นผู้เล่าเรื่องของ….Short QC Story (5S -5G- 3M-1J ) ก็ได้…เรื่องราวของ QC Story นั้น เมื่อถูกเล่าผ่าน QCC แล้ว…..กลไกลทุกส่วนต้องขยับ….ฟันเฟืองทุกตัวต้องหมุน….การบอก /สอน/อบรม/ขอความร่วมมือ…. ผ่านไปตามสายงาน / ต้องมีผลกับทุกคนในองค์กรอย่างแน่นอน…..บางครั้งบางคน/บางส่วน/บางจุด…..ก็ยินดีเป็นส่วนหนึ่งของ QC Story ….ผู้บริหารเพียงบอกให้…บางส่วน….บางคน….บางหน้าที่…..เริ่มจาก Short QC Story – 5S -5G- 3M-1J …..และ…อาจเป็นข้อไขปัญหาใหญ่ๆใน QC - 7 Steps Problem Solving  ก็เป็นได้….!

“ เรื่องกระชับได้ใจความทุกคนมีส่วนร่วมเป็น slogan ของ….short story……ครับ

“ Manager must be….doing thing right…..but The Leader  should be… doing the right thing ”

 

///////////////////////////////////////////

22/8/2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที