ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003898 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 12 ศาสตร์ของการบริหารงาน (4)(Problem Solving )"QC Story"

ตอนที่ 41

วันที่ 12

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management) (4)

(Problem Solving) “QC Story”

 

จากบทส่งท้ายของตอนที่ 32 : ตัวอย่างการใช้ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram )……แก้ปัญหาตามโจทย์ คือ….“ ผู้บริหารต้องประกาศ นโยบายของโรงงาน / บริษัท / องค์กร เป็นสำคัญ…..คือ ต้องการแก้ปัญหา ค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงมาก ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันเชื้อเพลิง…..ให้แผนกขนส่ง…ช่วยหาวิธี….ลดต้นทุนส่วนนี้ลง…ภายใต้นโยบายคือ……..ต้องส่งของ….ทันเวลา…..และปลอดภัย ”

 

จากเนื้อหาของตอนที่ 32 กล่าวถึง……QC Techniques / QC Tools :  Fish Bone Diagram เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและได้ผลดี ทุกคน เข้าใจ/ ใช้ ได้ง่าย และสามารถหาสาเหตุของปัญหา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาตามกระบวนการของ….QC - 7 Steps Problem Solving…..ต่อไปได้

      ตามหลักของผังก้างปลา (Fish Bone Diagram ) เราสรุปได้ 6 ขั้นตอนคือ  P: 1. ให้กำหนดหัวข้อของปัญหา…     2. จัดกลุ่มที่เป็นสาเหตุของปัญหา  - D: 3. ผู้เกี่ยวข้อง / ไม่เกี่ยวข้อง รับรู้  โดยระดมความคิด เพื่อหาสาเหตุของปัญหา…4. ค้นหาสาเหตุหลักของปัญหา - C: 5. เลียงลำดับความสำคัญของสาเหตุ……แล้วกำหนดวิธีการแก้ไข - A: 6. มีการปรับปรุงในส่วนที่จำเป็น…..…ผลที่ได้ต้องนำมาประเมิน  และวิเคราะห์ผลลัพธ์ ……….ทุกข้อ / ทุกขั้นของการปฏิบัติ จะอยู่บนพื้นฐานของ5S

      สรุปหลักใหญ่ของผังก้างปลา คือ ต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของปัญหา (ผลเสีย) กับปัจจัยทำให้เกิดผล  (สาเหตุ) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนพื้นฐานของการคิดแบบ 5S …….และใช้ขั้นตอนการสร้างผังก้างปลา โดยเป็นไปตาม 6 ขั้นตอนหลักนั้น ต้องมีการปฏิบัติดังนี้…..ชี้ลักษณะ/รูปแบบ ของปัญหาให้ชัดเจน…..จากด้านขวาสุด เขียนปัญหา / ความผิดพลาด แล้วลากเส้นจากกรอบ ของปัญหา (หัวปลา) ไปยังหางปลาด้านซ้ายสุด ( ความยาวของเส้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณสาเหตุของปัญหา )….. เขียนสาเหตุหลักของปัญหา ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกระบวนของการทำงาน เช่น คน เครื่องจักร การจัดการ/ ระบบ / วิธีการทำงาน และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ…..เขียนสาเหตุรอง / สาเหตุย่อยของปัญหาทั้งหมด…..ค้นหา / สำรวจสาเหตุของปัญหาจากปัจจัยแวดล้อมให้ครบ…..สรุปหาว่าอะไรเป็นสาเหตุ หลักของปัญหา แล้วจัดลำดับความสำคัญ เพื่อหาแนวทาง / วิธีการแก้ปัญหา (ตาม QC - 7 Steps Problem Solving)……..ถ้าเป็น

 

กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนจะต้อง… เพิ่มรายละเอียดของขั้นตอนการผลิต ชื่อของผู้รับผิดชอบ ตามสายการผลิต….แยกประเภทตามผลิตภัณฑ์…สุดท้ายต้องมีชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการ


    สภาพรถไม่ดี                                      น้ำมันปรับราคาสูงขึ้น
90275_Picture18.png


รูปแสดง
Fish Bone Diagram

      สรุปตามรูปของผังก้างปลา…การค้นสาเหตุของปัญหา ต้นทุนของค่าขนส่งเพิ่มสูงขึ้น…..หาสาเหตุหลัก จากรูปแสดงว่าปัญหามาจาก 5 สาเหตุ ( อาจจะมีมากกว่านี้ตามประเภทของงานและการบริหารองค์กร )              1. พนักงานขับรถ  2. น้ำมันปรับราคาสูงขึ้นตลอดเวลา  3. สภาพรถไม่ดี  4. เส้นทางจัดส่งสินค้า  5. ความผิดพลาดของการจัดส่ง

ตัวอย่างการวิเคราะห์สาเหตุ…..ในสาเหตุจากข้อที่ 1  จากรูปแสดงว่าสาเหตุหลักว่ามาจากพนักงานขับรถ…สาเหตุรองมาจากกระบวนการ / วิธีการ ของการขับรถ……ผู้วิเคราะห์จะต้องแยกให้ออกว่า การที่พนักงานขับรถทำให้ต้นทุนสูงขึ้นในหัวข้อนี้นั้นสรุปแล้วมาจากการ...สิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าสภาพปกติ….?....ในการวิ่งไปส่งสินค้าในแต่ละเที่ยว…พนักงานขับรถมีพฤติกรรม…จอดรถแล้วไม่ดับเครื่อง…ชอบขับไปในเส้นทางลัดแต่รถติด….ชอบขับรถลากเกียร์ / แช่คันเร่ง….และชอบตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศภายในรถต่ำกว่า 25°C….จากองค์ประกอบเหล่านี้จึงทำให้รถสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น และทำให้ต้นทุนในการขนส่งสูงขึ้น……สรุปจากการวิเคราะห์สาเหตุในข้อนี้แล้ว….ปัญหาหลักมาจาก พนักงานขับรถ….ซึ่งทำให้เกิดปัญหารองคือสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นกว่าปกติ.….สาเหตุย่อยของการสิ้นเปลืองน้ำมันดังกล่าวมาจากพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถนั่นเอง! ( จะเห็นว่าการเขียนสาเหตุทั้งหมดของปัญหาลงไปก่อนโดยการ…ระดมความคิดนั้น….จะทำให้เกิดความหลากหลายทางความคิดและมุมมอง….จนในที่สุดเราก็สามารถจัด / แยกแยะ ประเภทของปัญหาออกมาได้ว่า….อะไรเป็นปัญหาหลัก….อะไรเป็นปัญหารองของสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาข้อนี้แล้ว…และเราก็สามารถ ไปแก้ในผังก้างปลาให้ได้ถูกต้องต่อไป )

ตัวอย่างการวิเคราะห์สาเหตุ…..ในสาเหตุจากข้อที่ 2  มาจากน้ำมันปรับราคาสูงขึ้นตลอดเวลา  ในการวิเคราะห์ข้อนี้มุ่งประเด็นไปที่……เราสามารถเก็บค่าขนส่งเพิ่มขึ้นได้หรือไม่…?....ในกระบวนการคิดราคาต้นทุนได้รวมส่วนนี้ไปแล้วหรือยัง….?....และจะต้องระวังการโต้แย้งจากลูกค้า / ถึงความยุติธรรมในการคิดราคาค่าขนส่ง หรือ การเอาภาวะของราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมาเป็นสาเหตุในการปรับราคาค่าขนส่ง…..แต่ในที่สุดเราก็ต้องหาวิธีให้รถที่ใช้ในการขนส่ง…ประหยัดเชื้อเพลิงด้วยวิธีอื่นๆอีก เช่น ติดตั้งระบบแก๊ส NGV เพื่อช่วยลดความสิ้นเปลืองของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่ง…..แล้วในที่สุดเราก็อาจจะตัดประเด็นในข้อนี้ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาอีกข้อหนึ่งไปได้!

 

กล่าวโดยสรุปของผังก้างปลา……จะช่วยให้เรารู้ถึงสาเหตุของปัญหา…..และจำนวนปัญหาทั้งหมด….…เข้าใจในความสัมพันธ์ของแต่ละปัญหา…..มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย….และใช้เป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ในกรณีอื่นๆได้ทั่วทั้งองค์กร

 

/////////////////////////////////////////

26/9/2552

 


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที