ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003902 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 13 ศาสตร์ของการบริหารงาน (1)“Strategic Management”

ตอนที่ 42

วันที่ 13

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management) (1)

“ Strategic Management”    

 

1. ความหมายของ… “Strategy”

ยุทธศาสตร์ : ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกำลังรบทางทหารตามความจำเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม  เช่น ยุทธศาสตร์การเมือง  ยุทธศาสตร์ของชาติ  ยุทธศาสตร์การทหาร                                                                        
ยุทธศาสตร์
(Strategy) : ตามหลักการบริหารงานหมายถึง แผนงานที่นำเอาข้อมูลภายใน และข้อมูลภายนอกมาหา จุดเด่น / จุดด้อย จุดได้เปรียบ / เสียเปรียบ  จุดอ่อน / จุดแข็ง ความเข้มแข็ง/ ความอ่อนแอ  เปรียบเทียบกันระหว่างข้อมูลที่มีอยู่ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อหาโอกาส และกำจัดอุปสรรคใดๆทิ้งไป  โดย ผ่านการวิเคราะห์ ตามกระบวนการเชิงกลยุทธ์ แล้วนำไปปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ กิจการ / องค์กร ตาแผนงานที่ได้วางไว้

กลยุทธ์ (Strategy) มีความหมายว่า เป็นแผนงานที่ผ่านการคิดอย่างรอบคอบแล้ว  และพร้อมที่ปรับเปลี่ยนได้ ขณะที่นำไป ปฏิบัติ ด้วยวิธีการตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ กิจการ / องค์กร
กลยุทธ์ (Strategy) ตามความหมายทางวงการทหารคือ การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อทำการรบให้มีชัยชนะต่อศัตรู ในภาษากรีกอ่านว่า strat
ēgia หมายถึง การดำเนินการรบเพื่อบรรลุชัย ชนะศัตรูไพรพาลทั้งปวง
และแผนยุทธศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงาน / การทำธุรกิจ ในปัจจุบัน เรามักจะนิยมเรียกว่า…กลยุทธ์…. มากกว่า….ยุทธศาสตร์

กล่าวโดยสรุป ….กลยุทธ์และยุทธศาสตร์มี…ความหมายเหมือนกัน…โดยมีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของการใช้งานหรืออาจกล่าวได้ว่า…..กลยุทธ์…เป็นวิธีการ เทคนิค และอุบายที่แยบยนต์ …ที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้....หรือเสมือเป็น know how ที่สามารถแปลงออกมาเป็นเทคนิคเพื่อช่วยในการทำงาน …..ส่วน…ยุทธศาสตร์..เป็นแผนผัง ตาราง หรือรูปแบบที่แสดงออกมาเป็นขั้นตอน เพื่อใช้ในการจัดการ อาจจะแสดงออกมาให้คู่ต่อสู่เห็น  หรือรู้ถึงวิธีการดำเนินการของฝ่ายเราก็เป็นได้

 

Strategy and Strategic :

strategy (n.) :  ยุทธวิธี, กลวิธี, ยุทธศาสตร์, Syn. procedure, tactics
strategy (n.) :  แผนการ, วิธีการ, โครงการ, Syn. plan, policy, scheme
strategic (สทระที'จิค) adj. เกี่ยวกับ (กลยุทธ,ยุทธวิธี) ,เป็นยุทธปัจจัย., S. . strategically adv., S. strategical,major,vital
strategics (สทระที'จิคซฺ) n. ยุทธศาสตร์,ยุทธวิธี,กลยุทธ์,วิชาว่าด้วยการรบทางทหาร

2. การจัดการ / การบริหาร เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

           เป็นกระบวนการ…ของการวางแผนเพื่อใช้ดำเนินงานด้วย วิธีการต่างๆให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบ  ภายใต้แผนงาน และการควบคุมตามแผนงานนั้นๆ  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ

           การบริหาร เชิงกลยุทธ์….เปรียบเสมือนหลักในการทำธุรกิจเพื่อให้เหนือคู่แข่งขันทางการค้า ต้องมีความคล่องตัว และต่อสู้กับสภาวะการแข่งขัน ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แนวทางที่สำคัญของผู้นำทางด้านกลยุทธ์ นั้นจะต้องกำหนดทิศทางของธุรกิจ  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในองค์กรให้ชัดเจนและเป็นจริง   จะช่วยให้การกำหนดกลยุทธ์ได้เหมาะสมกับองค์กร  และสามารถนำกลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์และปฏิบัติ  โดยการควบคุมประเมินผลการดำเนินงานได้ 

           การจัดการเชิงกลยุทธ์…..จะต้องมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดย ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / ผู้นำ ต้องพร้อมและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงๆ ภายใต้แรงกดดัน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision making) และอาจจะเป็นเครื่องชี้ชะตาและอนาคตในระยะยาวขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง ….และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ….จะเน้นเรื่องสภาพแวดล้อมซึ่งมีผลได้ / ผลเสียต่อองค์กรโดยตรง และเน้นจุดอ่อน / จุดแข็ง เพื่อสร้างแนวป้องกัน / แนวตั้งรับ / หรือเกาะกำบังที่ดี ให้กับองค์กรไว้หลายๆชั้น  การหลีกเลี่ยงและการฟันฝ่าอุปสรรคก็เป็นส่วนของปัจจัยที่สำคัญของการดำเนินงาน ตามแผนของกลยุทธ์นี้ด้วย  หลักการและแนวความคิดตามคุณลักษณะจำเพาะของกระบวน….การจัดการเชิงกลยุทธ์…,มีดังนี้:-   ต้องเป็นการจัดการแบบองค์รวม ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม –  ต้องเน้นการสร้างกลยุทธ์ เพื่ออุดรอยรั่วและปิดจุดด้อยขององค์กร และสร้างพลังของการแข่งขันอย่างยั่งยืน – รูปแบบมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยมีการช่วงชิ่งเวลา และโอกาส เพื่อการได้เปรียบ โดยมีการปรับแผนจากผลลัพธ์อยู่ตลอดเวลา  -   ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ภายใต้ความสามัคคี  ดึงเอาจุดแข็งขององค์กร ภายในออกมาเพื่อเป็น แผน/ กลยุทธ์ หลักในการต่อสู้   -  แนวทางที่ทุกคนมีส่วนร่วมและยอนรับ ย่อมทำให้แผนงานตามกลยุทธ์ดำเนินไปได้อย่างมั่นคง และลื่นไหล โดยการสื่อสารให้ทุกระดับเข้าใจถึงแนวนโยบายด้วยปัจจัยภายในขององค์กรเป็นหลัก

 

3. หลักการ / องค์ประกอบที่สำคัญของ การจัดการ / การบริหาร เชิงกลยุทธ์ (Principle of Strategic Management) : พอสรุปหลักการ….ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ตามองค์ประกอบและวิธีการ เพื่อดำเนินงานได้  5 ประการ ดังนี้ :-
1. การกำหนด ทิศทาง / ภารกิจ  
(Direction Setting) : ถูกกำหนดอย่างมีระบบ
2. ต้องรอบรู้ / ประเมินสถานการณ์ ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม
(Environment Scanning) : ต้องมีการเตรียมรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเพื่อ ทำให้องค์กร มีแนวทางที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นนโยบายในการบริหาร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม 

3. การวางแผน / กำหนดวิธีการ / การปฏิบัติงาน  ของกลยุทธ์ (Strategy Formulation) :การวางแผนจะต้องสามารถประยุกต์ใช้  เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานขององค์การ  สามารถปฏิบัติได้จริง และต้องให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ในระยะยาวเป็นสำคัญ   ผู้บริหาร / ผู้นำ จะต้องมีความสามารถในการสรุปและกำหนดกลยุทธ์ ที่ควบคุมและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ได้  นั่นแสดงถึง…ประสิทธิภาพและศักยภาพของระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
 4. การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ (Strategy Implementation) : เพื่อเสริมให้การแข่งขัน มีประสิทธิภาพและศักยภาพทางธุรกิจมากขึ้น   และเสริมสร้างการพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรขององค์กร  

5. การควบคุมและการประเมินผล (Control and Evaluation ) มีแนวทางที่พัฒนาและสร้างสรรค์  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้ บรรลุตามเป้าหมายทุกประการ มีการตรวจสอบควบคุม และการประเมินผลของแผนงาน…..สร้างความเข้าใจและความร่วมมือที่ดี….ในองค์กร จนสามารถจัดการบริหารทรัพยากรภายในได้…. อย่างมีประสิทธิภาพ….สอดคล้องกับการบริหารองค์กร….ตรงตามแนวนโยบายของแผนเชิงกลยุทธ์ทุกประการ   
………ในรายละเอียด ทั้ง 5 ขั้นตอน จะได้กล่าวในบทต่อๆไป

/////////////////////////////////////////

1/10/2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที