ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 993994 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 13 ศาสตร์ของการบริหารงาน (2)( strategic vocab)“ Strategic Management”

ตอนที่ 43

วันที่ 13

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management) (2)

( strategic vocab)“ Strategic Management”    

1. คำศัพท์ที่มักพบเห็นในทฤษฏีการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Vocabulary in Strategic Management )

Vision : วิสัยทัศน์  คือ สถานะภาพหรือจุดยืนมุมมองขององค์กรในอนาคต                                                        

Mission :  ภารกิจ คือขอบเขตหรือหน้าที่  ที่ต้องทำให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป็นสิ่งที่ทำในระยะเวลาที่กำหนด     

Objective : วัตถุประสงค์  เป็นสิ่งที่ต้องการในอนาคตโดยระบุผลที่จะได้รับที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย          

Gold : เป้าหมาย  เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น หรือบรรลุตามจุดประสงค์  โดยสามารถวัดได้  และ การกำหนดเป้าหมายจะต้องชัดเจน ทำได้จริง และมีการติดตามผลทุกระยะ                                                     

Commitment  : พันธะผูกพันหรือคำมั่นสัญญา เช่นคำมั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อผู้เรียน (Commitment to the student) , คำมั่นสัญญาหรือพันธะผูกพันต่อสังคม (Commitment to the society) เป็นต้น                             

Core business process :  กระบวนการหลัก ของกิจการ/ ธุกิจที่ทำ                                                                               

Core Value :  ค่านิยมหลัก / ค่านิยมขององค์กร  ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร / กิจการ /ชนิดของธุรกิจ / การค้า / แผนหลักของการบริหารงาน                                         

Core Competency : ความสามารถหลักขององค์กร = Core Value                                                                    

Critical success factor : ปัจจัยที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ                                                                                     

Value chain  :  ห่วงโซ่ค่านิยม  / ห่วงโซ่คุณค่า เป็นการเคลื่อนย้ายของสินค้า เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิตการจัดส่งจนถึงมือ ลูกค้า / ผู้บริโภค                                                                                                                                      

Core competency : ความสามารถหลักที่โดดเด่นขององค์กร / กิจการ                                                                    

General Environment : สภาพแวดล้อมทั่วไป                                                                                       

Stakeholders : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของธุรกิจ / กิจการ                                                                                        

Task Environment :  สภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน / ประกอบการ                                                                   

Personal privacy : สิทธิส่วนบุคคล                                                                                                                  

New Entrance  :  คู่แข่งที่เข้ามาใหม่                                                                                           

Economies of Scale  : ความประหยัดที่เกิดจากการผลิต  การผลิตที่ทำให้เกิดต้นทุนต่ำ                                    

Differentiation  : ความแตกต่างของสินค้า / จุดไม่เหมือนที่ได้เปรียบ                                                                      

Capital Requirement  : ขนาดของทุน ที่ใช้ดำเนินธุรกิจ /กิจการ                                                                                  

Buyer and Supplier:  ผู้ซื้อ/ลูกค้า  และผู้ส่งวัตถุดิบ                                                                                                 

Substitute : สินค้าทดแทน / สินค้ารอง                                                                                                                               

Rival : คู่แข่งทางการค้า / ทางธุรกิจ                                                                                                                   

Strategic Business Unit – SBU : หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์                                                                              

Improving Profitability : การมุ่งผลเพิ่มกำไรของธุรกิจ                                                                            

Growth : การเจริญเติบโตทางธุรกิจ                                                                                                          

Competitive Strategy : กลยุทธ์การแข่งขัน                                                                                                    

Cost Leadership : การเป็นผู้นำด้านต้นทุนต่ำ                                                                                                         

Focus Strategy : การจำกัดขอบเขต / การมุ่งเน้น / การรวมศูนย์                                                          

Driving Force :  แรงขับส่ง / แรงผลักดันทางการทำงาน / การค้า                                                                         

Function  :  ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน  / กิจการ / ธุรกิจ                                                                         

Critical Issues : ระบุเป็นประเด็นสำคัญ                                                                                                             

Business Concept : กรอบแนวคิดทางธุรกิจ                                                                                                      

Area of Excellence : ความเชี่ยวชาญขององค์การ                                                                                    

Skills/Competencies :  ทักษะและความสามารถ                                                                                          

Compensation : การให้ผลตอบแทน                                                                                                           

Process/System : กระบวนการหรือระบบ                                                                                                

Strategic Control : การควบคุม ตรวจสอบกลยุทธ์                                                                                             

Resources Allocation : การจัดสรรทรัพยากร ในการผลิต / การบริหาร / การทำงาน                                 

Strategic Deployment : การกระจายกลยุทธ์                                                                                                      

Strategic goals : เป้าหมายเชิงกลยุทธ์                                                                                                        

Sub-goals : เป้าหมายย่อย                                                                                                                          

Annual goals : เป้าหมายประจำปี                                                                                                                     

Corporate Planning : แผนวิสาหกิจ                                                                                                             

Strategic Thinking : การคิดเชิงกลยุทธ์                                                                                                              

Thinking Skills : ทักษะการคิด                                                                                                                    

Thinking Strategy : กลยุทธ์การคิด                                                                                                         

Creative Thinking  : ความคิดสร้างสรรค์                                                                                               

Creative Economy  : ระบบเศรษฐกิจภาคบูรณาการคือรวมเอาเทคโนโลยีการผลิต สภภวะของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นำมาหล่อหลอมรวมกัน อย่างพอดีและลงตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ของสังคมนั้นๆ                                                                                                                                      

Creative Industry :  เป็นอุตสาหกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ทุนทางปัญญา  ศิลปะพื้นบ้านที่พัฒนาอย่างกลมกลืน และสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยพัฒนาต่อยอดจากงานหัตถกรรมมาเป็นงานอุตสาหกรรมได้                                                                                                                                           
Criteria :  เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆขององค์กร                                                            

Organization Culture : วัฒนธรรม ขององค์กรเปรียบเสมือนพฤติกรรมของคนในองค์กร                           

Professional Culture :  วัฒนธรรมอาชีพ จัดว่าเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ประพฤติปฏิบัติกันจนสร้างเป็น อาชีพได้                                                                                                                                                         

Norm and Value Creation : การสร้างบรรทัดฐาน เพื่อสร้างคุณค่า                                                               
Competitive Strategy :  กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันขององค์กร                                                  

Competitive Advantage : ความได้เปรียบทางการแข่งขัน                                                                                 

Competitive Cost : ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ / การได้เปรียบด้านต้นทุน                                                           
Target Customer :  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย / ผู้บริโภค                                                                                          

Capability : ความสามารถการดำเนินงาน / การทำงาน                                                                                  

Differentiation Strategy =  Brand Equity, Brand Loyalty :กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินค้า / บริการ  เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือ Value Added ให้แก่การขายสินค้า / บริการ                                                 
The Competitive Advantage of Nation : ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของประเทศ                               

Organization Capability : ความสามารถ / สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นได้  จากปัจจัยภายในขององค์กร                      
Strategic Planning Process : กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                             
SWOT :  หลักเบื้องต้นหรือเครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์กลยุทธ์หรือการวิเคราะห์สภาวะขององค์กร โดยพิจารณาจาก  Strengths , Weaknesses , Opportunities และ Threats                                                    
 
Scenario Planning : เป็นการวางแผนรับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากความเป็นไปได้     ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิด ซึ่งทำจะให้องค์กร สร้างความสามารถ และความเชื่อมั่น สามารถปรับตัวให้เข้า กับการเปลี่ยนแปลงตามภาวะแวดล้อมทางธุรกิจได้ดี                                                                               
Competition Analysis : การวิเคราะห์การแข่งขัน ของธุรกิจ ประเภทและลักษณะเดียวกันในข้อกำหนด         ปัจจัย ความสามารถในการแข่งขัน และการได้เปรียบทางธุรกิจ                                                                    
Grand Strategy :  เป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ทุกๆด้านทั่วทั้งองค์กร เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายในอนาคต                                                                                                                                            
BCG growth share matrix : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเลือกการลงทุนในหน่วยธุระกิจต่างๆ      โดยพิจารณาจากการเติบโตของตลาด (market growth) และส่วนแบ่งทางการตลาด (market share)                    
GE business screen :  หลักการคล้ายกับ BCG (Boston Consulting Groups)โดยเพิ่มรายละเอียด ให้มีการ            แบ่งตลาด / ลูกค้า / เป้าหมาย เป็นหลายระดับ สูง  กลาง และ ต่ำ                                                                  
PEST Factors Analysis : เป็นเทคนิคที่ใช้เฉพาะในการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก ของการตลาด            โดยรวม / มหภาค  (Macro Environment)  ซึ่งประกอบด้วย  Political Factors ปัจจัยทางด้านการเมือง,                   Economic Factors ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ , Socio-cultural Factor ปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม และ  Technological Factors ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี                                                                           
Experience Curve : เป็นกราฟของการเรียนรู้ ในการทำงานซ้ำๆกันเช่นการผลิตสินค้าจำนวนมากๆ / การ   บริการแก่ลูกค้า  ทำให้เกิดประสบการณ์   ของพนักงานในการทำงานที่ดีขึ้น  ผิดพลาดน้อยลง / ลดของเสีย  ลงได้  ย่อมจะทำให้มี ต้นทุนในการผลิตลดลงด้วย                                                                                  
Turnaround  Management :  เป็นการบริหารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว  โดยมีวิธีการที่จะรักษา   กำลังของบุคลากร ขวัญและกำลังใจ  ให้การทำงาน / ผลผลิต เสียหายน้อยที่สุด                          
Career Management : ระบบการบริหารตามสายวิชาชีพของพนักงานในองค์กร ตามความรู้ ความสามารถ และความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ต่างๆ ที่กำหนดไว้  และเป็นไปตามแผนการดำเนินงานขอ กิจการทุกประการ    
Five Force Model : การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการผลิต / การบริการ ทางด้านอุตสาหกรรม การค้า   สภาพแวดล้อมของธุรกิจที่ทำอยู่   สภาพ / สภาวะ รอบข้าง ที่มีผลต่อกิจการ / สินค้า / การบริการ ต่อธุรกิจ ที่ทำ เป็นการวิเคราะห์เชิงบวกทั้งด้านการแข่งขัน และการหาแนวร่วมพันธมิตร   โดยพิจารณาจาก           หัวข้อต่างๆ 5 ข้อคือ  New Entrances , Industry Competitors , Suppliers , Customers and Substitutes 

 2. Management and Administration                                                                                                                 

          2.1  การบริหารจัดการ ( Management) ทั้งการบริหารและการจัดการ  ทางเทคนิคด้านกลยุทธ์นั้นมีใช้กันอย่างกว้างขวาง จนยากที่จะแยกจากกัน ควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมตามประเภทของงานที่เกี่ยวข้องเท่า กล่าวคือ ความหมายของ การบริหารจัดการ แปลตรงตามความเข้าใจว่า เป็นการจัดการ เป็นการบริหาร  หรือเป็นการบริหารจัดการ ก็ได้ …..การจัดการ(Management)….. มุ่งเน้นไปที่การทำงานเพื่อให้ตรงตามนโยบายหรือแผนงาน ที่ได้วางไว้ เป็นการใช้ทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ หรือที่จัดหามาใหม่  อย่างคุ้มค่า ภายใต้ ระบบ ระเบียบขององค์กร  ส่วนใหญ่ใช้ในองค์กรเอกชนทั่วไป หรือเพื่อการประกอบธุรกิจ ต่างๆ โดยมี ผู้จัดการ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมด หรือแยกไปเป็นส่วนๆ ของงานตามประเภท / ชนิด ขององค์นั้นๆ แต่ในที่สุดก็ต้องมีผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ….การบริหาร(Administration) มุ่งเน้นไปที่นโยบายขององค์กร เป็นสำคัญ มักใช้กล่าว / อ้าง ถึงผู้ทำงานในระดับสูง  ภายใต้แผนงานของ                     ผู้บริหารระดับสูงนั้นๆ  ส่วนใหญ่ใช้ในการบริหารของหน่วยงานราชการ ซึ่งผู้บริหารในภาครัฐนี้จะไม่มุ่งเน้นที่ผลกำไร  แต่จะเน้นที่การให้บริการแก่ประชาชน                                                                               
            
ในปัจจุบันทั้งการบริหาร  และการจัดการใช้หลัก / ระบบ ของการทำงาน เดียวกัน คือจะต้องประกอบด้วยหลักและเทคนิคพื้นฐานคือ การจัดองค์กร (Organizing) การวางแผน (Planning) การทำงานและการสั่งการ  (Leading/Directing) และการควบคุมงาน (Controlling) ด้วยการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ่มค่าให้ เป็นประโยชน์มากที่สุด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด  และเมือกล่าวถึง…..การบริหารจัดการ (Management) ก็จะหมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ(Management Process) ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรขององค์กร ที่มีอยู่ทั้งหมด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร นั่นเอง


/////////////////////////////////////////

6/10/2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที