ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1004419 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 13 ศาสตร์ของการบริหารงาน (3)( Management and Strategic Management )“ Strategic Management”

ตอนที่ 44

วันที่ 13

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management) (3)

(Management and Strategic Management)

“ Strategic Management”    

 

1.  Management and Strategy Management :

          ตามที่ได้กล่าวในตอนที่ 42 และ43 เกี่ยวกับหลักการบริหารงานทั่วไป และหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์  นั้น กล่าวคือ …..การบริหารจัดการ (Management) เป็นกระบวนการบริหารจัดการ(Management Process) และการใช้ทรัพยากรขององค์กร ที่มีอยู่ทั้งหมด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุตาม เป้าหมายขององค์กร ภายใต้หลักและเทคนิคพื้นฐานของ  การจัดการ / การบริหารงาน  4 หัวข้อหลัก คือ     1.การจัดองค์กร (Organizing) , 2. การวางแผน (Planning) , 3. การทำงานและการสั่งการ                                       (Leading/Directing) และ 4. การควบคุมงาน (Controlling) ส่วน….. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy  Management) จะต้องมีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดย ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / ผู้นำ ต้องมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision making) โดย เน้นเรื่องสภาพแวดล้อม มีการพิจารณา จุดอ่อน / จุดแข็ง การสร้างแนวป้องกัน / แนวตั้งรับ / หรือเกาะกำบังที่ดี ให้กับองค์กร  ไว้ต่อสู้กับปัญหา  โดยการหลีกเลี่ยงการชนปะทะ แต่ต้องสามารถฟันฝ่าไปได้ เมื่อเกิดอุปสรรค หลักการจัดการตามแผนเชิงกลยุทธ์ มี 5 ข้อ  คือ 1. การกำหนด ทิศทาง / ภารกิจ  (Direction Setting) ,  2. ต้องรอบรู้ / ประเมินสถานการณ์ ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) ,  3. การวางแผน / กำหนดวิธีการ / การปฏิบัติงาน  ของกลยุทธ์ (Strategy Formulation) , 4. การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ (Strategy Implementation)  และ 5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)                                                                                                                                                                

2 . The Difference of two Managements :                                                                                          

           ข้อแตกต่างของการบริหารทั้ง 2 แบบคือ                                                                                                    

การบริหารทั่วไป           1. เน้นการจัดการภายในองค์กรไม่ใช้…vision                                                  

                                          2. เน้นความต้องการของ stakeholder ภายใน องค์กร / ฝ่าย / แผนก                                 

                                          3. มุ่งเน้นไปในทิศทางเดียว ในฝ่าย / แผนก / ….เพื่อมุ่งผล…สำเร็จ / กำไร

การบริหารเชิงกลยุทธ์  1. เน้นการจัดการ / วางแผนงานภายในองค์กร โดยใช้….vision     

                                          2. เน้นความต้องการของ Stakeholders ทั้งภายใน / ภายนอก ขององค์กร             

                                          3. มุ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน….ทั่วทั้งองค์กร / ทุกๆส่วนขององค์กร

                                                                                                                                                    

3 . Key of Operation Management and Strategic Thinking :                                                                     

           การจัดการเพื่อการปฏิบัติงาน และการคิดเชิงกลยุทธ์                                                                        

          การจัดการเพื่อการปฏิบัติงาน                                                 การคิดเชิงกลยุทธ์                               
1. การจัดการด้านคุณภาพสินค้า / บริการ                     
1. การกำหนดเป้าหมาย / จุดประสงค์หลัก                 
2. การออกแบบสินค้า / การบริการ                                2. การวิเคราะห์ / ประเมินสถานะขององค์กร               
3. การออกแบบกระบวนการผลิต / กำลังการผลิต       3. การหาวิธี / ทางเลือก ของการสร้างกลยุทธ์             
4. กลยุทธ์ของสถานที่ตั้ง / การพยากรณ์                       4. การวางแผน เตรียมการ / เพื่อนำไปปฏิบัติ          
5. กลยุทธ์การออกแบบ / การวางผังโรงงาน               
5. การวางแผนสำรอง / เพื่อเป็นทางเลือก                     
6. การออกแบบระบบงาน / ทรัพยากรมนุษย์               6. จำลองสถานการณ์ / ทดสอบตามแผน                         
7. การจัดการวัตถุดิบ / ปัจจัยการผลิต                    
        7. ลงมือทำงานจริง / ปฏิบัติตามแผน                      
8. การจัดเก็บสินค้า/บริหารสินค้าคงคลัง                     
8. สรุป / ประเมินผลงาน / ปรับปรุงแก้ไข                       
9. สรุปเป็นมาตรฐาน/ ทำเป็นตารางทำงาน                 9. สร้างเป็นกฎ / ระเบียบ / เพื่อนำไปใช้งาน              
    การบำรุงรักษา/ มีการปรับปรุงและพัฒนา                                                                                                    

           การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) คือ การหาทางเลือก….ให้ได้วิธีการที่ดีที่สุด โดยมีเงื่อนไข / บนสภาวะที่เลือกไว้ นำมาปฏิบัติ …. เพื่อการบรรลุเป้าหมาย….การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิด ที่เกิดจากการกำหนด….เป้าหมาย…กำหนดทางเลือก…มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  จากฐานคือ...ความสามารถภายใน…. รู้จุดอ่อน / จุดแข็ง…ของ ตนเอง / คู่แข่ง  ….มีการประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อ คาดการณ์อนาคต…. เพื่อหาโอกาส / ป้องกันอุปสรรค  …….เมื่อคิดแล้วก็นำมาเลือกกลยุทธ์...เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ตามที่ได้สรุปไว้...มีการวางแผนปฏิบัติการหลัก และมีแผนสำรอง เพื่อเป็นทางเลือก แลtเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับ สภาวะแวดล้อมอันไม่แน่นอน  โดยมีการทดสอบในสถานการณ์จำลอง...เพื่อดูว่า  แผนการดำเนินงานนั้น...เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ ...มีการฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานมีความมั่นใจและรู้จักคิด...อย่างมีเหตุผล ...มีความพร้อมที่จะรับกับปัญหา ในทุกๆสถานการณ์ .....จากนั้นลงมือปฏิบัติงาน ให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวได้ทุกขณะ...เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้น.....สุดท้าย เป็นการประเมินผล / สรุปเป็นแผนงานในการทำงาน / แต่ต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์.....ไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้                                   
4 . Summary of  Strategic Thinking :                                                                                                         

           การคิดเชิงกลยุทธ์ ในปัจจุบันมีความสำคัญมากเพราะงานทุกสาขา / ประเภท / ทุกองค์กร ต้องมีการแข่งขัน ผู้บริหารงานและพนักงานขององค์กร….จะต้องเรียนรู้  เพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ในการทำงาน / ในชีวิตประจำวัน ……ทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหา….การตัดสินใจ และการวางแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และได้รับ ความสำเร็จในอนาคต…….องค์กรที่ใช้การบริหารงานแบบเดิม ก็สามารถนำ…..การคิดเชิงกลยุทธ์ และแบบการบริหารงานเชิงกลยุทธ์….ในข้อและเทคนิคต่างๆ.….มาใช้ เสริมในกระบวนการทำงาน แบบเดิมหรือแม้กระทั่งการทำงานที่ไม่มีระบบใดๆรองรับ…….โดยเฉพาะใช้ช่วยในการแก้ปัญหาของระบบการทำงานได้เป็นอย่างดี……ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีการวาง ระบบ / แผน การบริหารงานเชิงกลยุทธ์….อย่างเต็มรูปแบบมาก่อนก็ตาม

 

 

/////////////////////////////////////////

11/10/2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที