ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 993989 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 14 ศาสตร์ของการบริหารงาน (3)(Theory of Management )“ Strategic Management”

ตอนที่ 47

วันที่ 14

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management) (3)

(Theory of Management) “ Strategic Management”    

1.  การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  
การจัดการเชิงกลยุทธ์  เป็นกระบวนการ…วางแผนงานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน / ระบบงาน ภายใต้การควบคุมตามแผนงานนั้นๆ …เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ…เริ่มจาก…การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การ…ในช่วงเวลาที่กำหนด  มีการวางแผนของกิจกรรมตามกระบวนการ…และพันธะกิจ  เพื่อนำไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย….โดยมีการคำนึงถึง…การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของธุรกิจ ….และนำเอาโอกาส หรืออุปสรรคที่มีผลต่อ องค์การ มาพิจารณาร่วมกัน…เพื่อหาจุดแข็งหรือจุดอ่อน….เป็นการป้องกัน / แก้ไข…ปัญหา / อุปสรรค ….ที่อาจจะเกิดขึ้น……มีการใช้โอกาสที่มีอยู่นั้น…ให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุด…เพื่อประกอบในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์   ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินงานขององค์การในระยะยาว….การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นการบริหารงานที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักขององค์การได้แก่…ลักษณะของกิจการ / ประเภทของธุรกิจ…การวางแผน / การจัดการ / การดำเนินงาน….สภาวะการตลาด / สภาพแวดล้อม / การแข่งขัน…การจัดการต่อทรัพยากรที่มีอยู่ / การสรรหา….และการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์…ตามแผนเชิงกลยุทธ์ ขององค์การ                                         

2.
  รายละเอียดของการจัดการเชิงกลยุทธ์….ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า…การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีองค์ประกอบและวิธีการ เพื่อดำเนินงานได้  5 ประการ ได้แก่….1. การกำหนดทิศทาง (Direction Setting)…..2.  ประเมินสถานการณ์  จากสภาพแวดล้อม(Environment Scanning) …..3. การวางแผน / กำหนดวิธีการ / การปฏิบัติงาน  ของกลยุทธ์ (Strategy Formulation) …..4. การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์(Strategy  Implementation) …..5. การควบคุมและประเมินผล  (Control and Evaluation ) .....ดังมีรายละเอียดของการดำเนินงานทั้ง 5 ประการดังนี้ :-                                                                                                                           

2.1 การกำหนดทิศทาง (Direction Setting)                                                                                                         
           เป็นการกำหนดกรอบการดำเนินงาน…. เปรียบเสมือนแนวทาง / ทิศทางขององค์การ  ซึ่ง ประกอบด้วย….การกำหนดวิสัยทัศน์
(Vision)…การกำหนดพันธกิจ / ภารกิจ ( Mission) ….โดยมีเป้าหมาย (Gold) ในอนาคต….ที่มีระยะเวลากำหนดเป็นช่วงหนึ่งช่วงใด  ที่แสดงให้เห็นถึง…จุดประสงค์ (Objective) ของการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน                                                                                                   
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นภาพในอนาคต / ที่แสดงถึงแนวคิด / สถานภาพใหม่ ๆ ขององค์การ ที่บุคคลระดับบริหาร / ผู้นำ / สมาชิกในองค์การ มีความมุ่งหวังที่จะเป็น / พึงปรารถนา….และสามารถทำให้เกิดความเป็นจริงได้ ……ด้วยการกำหนดเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก…ขององค์การ                                           
บุคคลที่มีวิสัยทัศน์…..คือบุคคลที่สามารถใช้เหตุและผล…ของปัจจัยที่มีอยู่ / ในสถานภาพปัจจุบัน ……     เป็นข้อมูลเพื่อคาดการณ์ว่า……จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไปอย่างไร / ในทิศทางไหน /  และ สามารถที่จะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้น  / มาสร้างโอกาสเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับองค์การ                                      
วิสัยทัศน์ที่ดี…..ต้องมาจากบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ที่สามารกำหนด…..แนวทาง / วิถีทาง…ให้กับอนาคตขององค์การได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ….สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง…สร้างความเป็นผู้นำทางธุรกิจ / กิจการ ให้กับองค์การและทุกคนในองค์การ…มีส่วนร่วมในแนวทางตามวิสัยทัศน์…..มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน / ภายนอกองค์การ ….เกิดการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า….สร้างความก้าวหน้าให้กับพนักงานในองค์การ ….และทำให้ธุรกิจ / กิจการ ….  มีแรงผลักดัน / มีแรงกระตุ้น / สร้างกำลังใจ…ให้กับทุกคนในองค์การ                                 
วิสัยทัศน์ที่ดี…..ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้นำ / ผู้บริหาร ….เสมอไป…. แต่ผู้นำ / ผู้บริหาร…..จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของ…วิสัยทัศน์นั้น / ต้องเป็นผู้ปลุกเล้า / ก่อให้เกิดแรงกระตุ้น….มีการระดมความคิด / ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางของวิสัยทัศน์ ……และที่สำคัญผู้นำต้องสามารถ       ถ่ายทอด / และสื่อสารวิสัยทัศน์ทั้งหมดขององค์การ…..ให้กับพนักงานทุกระดับ….ได้โดยง่ายและให้ทุกคนเข้าใจ……จึงเรียกได้ว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีขององค์การ !                                                                                                                    
การกำหนดวิสัยทัศน์…..ผู้นำ / ผู้บริหาร…ต้องยอมให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ย่อยๆภายในขององค์กร…..แต่    ต้องเป็นวิสัยทัศน์ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์หลักขององค์การด้วย….โดยให้เป็นไปตาม…ภารกิจหลัก จุดประสงค์ /  และผลที่คาดว่าจะได้ ขององค์การ เป็นสำคัญ           
พันธกิจ / ภารกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขต / ข้อกำหนด / หน้าที่ ….ที่ต้องทำ ในปัจจุบัน / ยาวนานไป   ถึงในอนาคต…ตรงตามวิสัยทัศน์ / เป้าหมายขององค์การ…ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีความสอดคล้องกับรูปแบบของการจัดองค์การเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ….ในการทำงาน / ให้บริการ….ได้ดีกว่าคู่แข่ง                                                                                                                                                
พันธกิจ …..ที่ดีจะต้องสามารถสะท้อนให้เห็นว่า…ผู้นำ / ผู้บริหาร…ขององค์การ มีวิสัยทัศน์และปรัชญาในการบริหารอย่างไร….เพื่อนำพาองค์การไปสู่ เป้าหมาย  ตรงตามวัตถุประสงค์…ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม…ทั้งภายใน / ภายนอก…และสามารถกำหนดเป็นแผนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การได้                                                                                                                                                        
พันธกิจ…..ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ และบรรลุตามเป้าหมาย….นั้น สามารถส่งผลต่อ…การบริหารงาน / การให้บริการ / ยอดการขาย …..ตามวิสัยทัศน์ขององค์การ….และเป็นผลสะท้อนจาก ผู้ร่วมงาน / ลูกค้า / คู่แข่งทางการค้า / คู่เปรียบเทียบของการให้บริการ…..และการยอมรับของระดับบริหารเป็นประการสำคัญด้วย                                                                                                                                                                       
การกำหนดพันธกิจ ……จุดสำคัญในการกำหนดพันธกิจให้ตรงตาม…เป้าหมาย…วัตถุประสงค์….ของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์…..จะต้องผ่านการวิเคราะห์ในหัวข้อต่างๆเหล่านี้ คือ…..มีการวิเคราะห์หาพันธกิจ / ภารกิจ …..ที่เป็นภารกิจหลักและภารกิจรอง….ทุกคนในองค์การต้องไม่สับสนในประเด็นนี้…..และบอกได้ว่า….1. องค์การของเรามีจุดประสงค์เพื่อ…ทำการค้า / ธุรกิจ / ผลิตอะไร / บริการอะไร….โดยวางจุดมุ่งหมายอะไรไว้…..2.  สินค้านั้นผลิตเพื่อให้บริการแก่ใคร / ขายใคร …..สินค้า / การบริการ นั้นมีจุดเด่นอะไร / จุดแข็งของการบริการคืออะไร……3. องค์การมีทิศทาง…ของกานดำเนินงาน / การผลิต / การบริการ ทั้งในปัจจุบัน / ในอนาคต คืออะไร / ไปในทางไหน ….เป็นส่วนไหนของตลาด / มีการทำการตลาด  อย่างไร…และมีการเปลี่ยนแปลง…สถานภาพขององค์การ / การดำเนินงาน…..มาอย่างไร / พัฒนามาในรูปใด….4. แนวทางและปรัชญาขององค์การที่มีผลกับการบริหารงานภายใน / ต่อสังคมส่วนรวม…อุปสรรค…การพัฒนาองค์การ….ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ….ทั้งแก่ผู้บริหารทุกระดับ / พนักงาน / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น….จุดที่ต้องการชี้เฉพาะ / เน้นลงไปในรายละเอียด…..แต่ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์หลักขององค์การ …..5.  มีการระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์เป็นประเด็นๆ ให้ครบทุกหัวข้อแล้ว….นำผลสรุปที่ได้มาเขียนเป็น พันธกิจ / ภารกิจ….โดย ผู้นำ / ผู้บริหาร…นำมาถ่ายทอดเบื้องต้น…เพื่อปรับแต่งให้ดีขึ้น….ทุกภาคส่วนเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            

เป้าหมาย (Gold) คือความต้องการ / ผลลัพธ์…ที่จุดหมายปลายทาง…ของการดำเนินงาน / การทำงาน…ตามพันธกิจ / ภารกิจ ขององค์การภายใต้นโยบายที่มาจากมุมมอง / หลักการ…ของผู้นำ / ผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์…บอกถึงความพยามในการทำงาน ในอนาคต….และสามารถไปถึง / บรรลุถึงจุด… ที่มีความชัดเจน ตรงตามประเภทของ กิจการ / ธุรกิจ  และที่สำคัญ…เราสามารถ…ที่จะวัดผล / ตรวจสอบได้            
หลักการกำหนดเป้าหมาย…..ต้องตรงตามวิสัยทัศน์…นำไปปฏิบัติได้….และสามารถสร้างความสำเร็จในอนาคต….ในระยะเวลาที่เหมาะสม….ผลนั้นเป็นที่พอใจของพนักงานภายใน / ลูกค้า / ผู้รับบริการ…..และสามารถเป็นผู้นำ / สามารถมีผล….ที่จะก้าวถึงผู้นำทาง….ธุรกิจ / การค้า / การบริการ / ผู้ผลิตสินค้า….ได้โดยมีการพัฒนารูปแบบสินค้า / การผลิต / การตลาด ….พร้อมสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน  / ในการก้าวไปสู่การเป็นผู้นำ…ในสายธุรกิจ / การค้า / การบริหารองค์การของตน                                                           

วัตถุประสงค์ (objective) คือ ผลที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการแปลเปลี่ยน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ให้เป็นแนวทาง / วิธีการ / และหลักในการปฏิบัติ …ตรงตามความ ต้องการ / ประโยชน์…ของกลุ่มเป้าหมาย ….    และมีผลต่อแผนงาน เชิงกลยุทธ์ / การบริหารงานเชิงกลยุทธ์        
การกำหนดวัตถุประสงค์ …..ต้องเป็นไปตามข้อสรุปของพันธกิจ  / ภารกิจขององค์การ…..ตามแผนกลยุทธ์ …..โดยรู้ว่าองค์การต้องการทำ…อะไร / เป็นอย่างไร ….จุดยืนคืออะไร / อยู่ที่จุดไหน…..และมีอะไรเป็นเป้าหมายหลัก / เป้าหมายรอง ….อนาคตที่องค์การที่ต้องการ…และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้……มีการวางแผนเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ชัดเจน…..นำไปปฏิบัติ….และมีการตรวจสอบ…พร้อมที่จะมีการปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง…….หรือสรุปตามภารกิจหลักขององค์การคือ….1. ใช้การตลาดเป็นตัวกำหนดวัตถุประสงค์…โดยใช้ความแตกต่าง / จุดแข็ง / ความพยายาม / ความขยัน / ความอดทน….เป็นหลักพิจารณา……2. โดยใช้เป้าหมายทางการเงิน…จากการทำกำไรจากยอดขาย / การแปลองค์ความรู้เป็นมูลค่า / โดยมีการตั้งกรอบเวลาของวัตถุประสงค์นั้นๆ / มีระบบควบคุมและมีตัวชี้วัด…..4. ต้องมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ / เปิดช่อง / ทางออก ให้กับทุกๆ การตัดสินใจ ....บนพื้นฐานของเหตุ และผล…..โดยต้องไม่สร้างความขัดแย้ง …แต่ในทางกลับกัน….ต้องสร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะในองค์การ                                                                  

โอกาส (Opportunity)  เปรียบเสมือนทางเดิน…ที่เราจะเลือกหรือไม่…..อาจจะมีอยู่ในขณะนั้นหรือเกิดขึ้นในระหว่างการ ดำเนินงาน / กิจการ….ในช่วงเวลาที่พอดี … ในสถานที่ ที่เหมาะสม และ ในสถานการณ์ เอื้ออำนวย….ซึ่งเป็นผลดีต่อองค์การ…ทั้งด้านการดำเนินงาน ตามปกติ / ตามแผนกลยุทธ์ / ด้านการตลาด / ด้านการเงิน / มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ ภายในองค์การ / มีช่องทางที่จะทำยอดขาย / เอาชนะคู่แข่งได้ / หรือมีความได้เปรียบอื่นๆ                                                                                                                                   

อุปสรรค (Threat)  สิ่งที่ไม่คาดคิด / เหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และสามารถทำความเสียหายต่อ  กิจการ  / ระบบการบริหารงาน / ผลกระทบต่อองค์การทั้งภายใน / ภายนอก….เราสมารถคิด  / คาดคะเน ….แต่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าใน อนาคตจะมีอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง……การเตรียมความพร้อมอยู่ตลอด จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการเผชิญกับอุปสรรคในอนาคต                                                                                    
                                                                                                                                                                           
บทส่งท้ายตอนที่ 47:  ในการกำหนดทิศทางของการบริหารงานเชิงกลยุทธ์นี้….ต้องกำหนดด้วยปัจจัยความพร้อมขององค์การเป็นหลัก….ซึ่งจะทำให้เป้าหมาย….และวัตถุประสงค์….มีความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ……การกำหนดวิสัยทัศน์นั้น…..จะสุดยากเพียงใด !......ถ้าเราแบ่งเป้าหมาย….ออกเป็นช่วงๆในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว….และสามารถทำให้ทุกคนได้ใช้ ความสามารถเฉพาะตัว / ความขยัน/ ความคิดริเริ่ม…..ก็จะทำให้แผนการบริหารเชิงกลยุทธ์นี้สัมฤทธิ์ผลได้….โดยไม่ยาก !                                                

ผู้นำ / ผู้บริหาร….ต้องพร้อมรอคอยความสำเร็จ….ในเวลาที่ทุกคนขององค์การทำได้จริง….จะทำให้ระบบเข้มแข็งและมีการพัฒนา / ต่อยอด…อย่างต่อเนื่อง …..การเดิน / ขับเคลื่อน ของระบบ …..การบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นถึงแม้ว่าจะเริ่มที่บุคคลก็ตาม…..แต่ต้องใช้ระบบเป็นตัวขับเคลื่อนในที่สุด !

 

/////////////////////////////////////////

29/10/2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที