ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003320 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 15 ศาสตร์ของการบริหารงาน (2)(Strategy Implementation-1)“ Strategic Management”

ตอนที่ 50

วันที่ 15

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management) (2)

(Strategy Implementation-1) “ Strategic Management”    

                                                                                                                                                                         

2.4  การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) : ในขั้นนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนจัดการด้านการบริหารองค์การภายในโดยตรง…ในเรื่องโครงสร้างขององค์การ…และความสามารถของบุคลากรขององค์การ / บริษัท ที่มีความซับซ้อนมาก….แต่ก็จะมีกล่าวในตอนต่อๆไป ในตอนนี้จะข้อสรุปขั้นตอนใหญ่ที่เป็นแนวทางการนำกลยุทธ์ไปใช้งานตามพันธกิจและจุดประสงค์หลัก…ขององค์การ / บริษัท                      

           แผนกลยุทธ์ที่ดีจะต้อง ถูกนำไปปฏิบัติและใช้งานได้จริง…ในระยะเวลาที่กำหนดไว้…ซึ่งไม่ยาวนานจนเกินไป และต้องแสดงถึง…ประสิทธิภาพและศักยภาพของระบบการบริหาร….เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้  และเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากร ให้กับ องค์การ / บริษัท   ความสำเร็จประการสำคัญ ของการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ในขั้นที่จะนำแผนกลยุทธ์ไปใช้ขึ้นอยู่ที่….ระบบขององค์การและบุคลากรขององค์การ….และต้องตอบคำถามให้ได้ว่า..... “ จะต้องทำอะไร..? กับระบบขององค์การ/ บริษัท  มีการกระจาย แผนย่อยๆลงสู่ ฝ่าย / แผนก ทำงานหรือไม่ ?...มีผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจนแล้วหรือยัง…มีการกำหนดกระบวนการตามแผนกลยุทธ์…..และมีการกำหนดวงเงินงบประมาณ….อย่างไร ?... และจำเป็นต้องจัดบุคลากรลงไปในส่วนต่างๆขององค์การ/ บริษัท  ให้ครบตามแผนทุกส่วน…ก่อนการนำไปปฏิบัติหรือไม่..?”…..ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางจะต้องจัดหมวดหมู่และขั้นตอนของนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ…โดยให้สอดคล้องกับ จุดประสงค์ และภารกิจ ขององค์การ / บริษัท โดยจัดให้เป็นหมวดหมู่ตามการปฏิบัติใน 3 แนวทาง คือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. ปฏิบัติตามแผนงาน (To follow up the plan ) ตรงตามยุทธศาสตร์ของ…องค์การ/ บริษัท…สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจ…ขององค์การ/ บริษัท…ให้สำริดผลสูงสุด…ภายใต้สภาพเงื่อนไขของตลาดที่มีการแข่งขันท่ามกลาง…การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง…เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง….การปฏิบัติให้ตรงตามความสามารถในการบริหาร องค์การ/บริษัท…โดยทำตามแผนที่จะเลือกทำธุรกิจที่ดีที่สุดซึ่งเป็นการช่วย…องค์การให้ได้รับความสำเร็จ / มีความเสี่ยงน้อยที่สุด                           

สรุปประเด็นสำคัญ: …1. ต้องมีการกำหนดนโยบาย และกระบวนการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์….2. ต้องมีการปรับวิธีการ / สภาพการทำงาน… ตลอดจน ประเพณีปฏิบัติ…ขององค์การ / บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และต้องสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้วย                                                          
2. ปฏิบัติตามโครงสร้าง (To follow up the structure ) เป็นการบริหารทรัพยากรของ องค์การ/ บริษัท ตามโครงสร้างหลัก…ให้มีระบบการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ….โดยมีการจัดสรรทรัพยากรตามกลุ่มงานเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับอย่างทั่วถึง…ตามความจำเป็นและถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ….มีการกำหนดเป็นโครงสร้างของ…องค์การเชิงกลยุทธ์ (strategy organization structure)…ที่มีความยืดหยุ่นของกระบวนการ…บริหารงาน / การทำงาน…มีการแบ่งงานของ…ทุกแผนก / ฝ่าย…อย่างเหมาะสมไม่หนักในส่วนใดส่วนหนึ่งมากจนเกินไป…. มีการกระจายการทำงาน ตามแผนกลยุทธ์…ก็จะช่วยให้สามารถ…ควบคุม / ดูแล…ผลที่ได้ของงานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ….การจัดโครงสร้างตามกลยุทธ์แบบรวมศูนย์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง….ที่จะช่วยเฉลี่ยการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าเช่น…..การรวมศูนย์ข้อมูล(IT)….การรวมศูนย์ ของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นต้น                                    
สรุปประเด็นสำคัญ: การบริหารตามโครงสร้างขององค์การหลัก เพื่อตอบสนองแผนยุทธ์ศาสตร์ทางการค้า/ การบริการ คือ…1.  จัดงบประมาณเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดขององค์การ ตามพันธกิจในแผ่นกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จตามเป้าประสงค์โดยมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ…2. มีการจัดระบบศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล( IT center) เพื่อบริการทุกฝ่ายในองค์การ / บริษัท                                                               

3. ปฏิบัติตามกระบวนการทำงาน (To follow up the process ) เป็นขั้นตอนของการบริหารยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเข้าถึงพนักงานทุกระดับ / ทุกฝ่าย/ ทุกคน โดยจะจัดเป็นทีม / กลุ่ม ก็ได้….แต่ต้องให้พนักงานทุกกลุ่มมีการระดมสมอง(brainstorming)…และทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ…..ให้มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์……ต้องมีการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะผู้ปฏิบัติงาน……สร้างเป็นศูนย์รวมพลังและแรงจูงใจ ให้บุคลากรทุกคน…..จนได้รับผลสำเร็จจากผลงานที่ได้ตรงตามภารกิจหลักของ องค์การ / บริษัท ภายในเวลาที่กำหนด…ตลอดจนสามารถสร้างเป็นประเพณีที่ดี ในระยะยาวจนเป็นพฤติกรรมที่ดีขององค์การ                                                                                                
สรุปประเด็นสำคัญ
:  การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ในด้านสร้างแรงผลัดดันให้กับบุคลากรของ องค์การ / บริษัท….จะต้องอยู่บนพื้นฐานของ…. 1. ผู้นำองค์การ / บริษัท ต้องมีภาวะผู้นำสูง….เพื่อเป็นแรงส่ง / ตัวอย่างที่ดี…แก่บุคลากรทุกคน…ให้มีความคิดอย่างนักกลยุทธ์ที่มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ / คิดพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ….และสามารถต่อยอดความคิดของแนวนโยบาย และหลักขององค์การได้ …..2. มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถภาพ / ความสามารถของบุคลากร ให้มีความแข็งแกร่ง…. 3. ต้องมีการแสดงออกของผลงานและต้องผลักดันให้เห็นถึงผลของความสำเร็จที่จะได้รับอย่างชัดเจน…. 4. ต้องมีรางวัลค่าตอบแทนอย่างคุ้มค่าเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคน                                                               
บทส่งท้ายตอนที่
50:
 การนำแผนกลยุทธ์ไปใช้ปฏิบัติงานได้นั้น….ผู้บริหารในระดับกลางและสูงของทุกองค์การ/ บริษัท จำเป็นต้องศึกษา และฝึกทักษะด้านความรู้ ของการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ที่สำคัญใน 3 ข้อหลักคือ…1.)  ต้องรู้และฝึกฝนในขั้นปฏิบัติงานตามนโยบายธุรกิจหลักขององค์การ (Business Policy) เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติทั้ง 3 ข้อตามที่ได้กล่าวมาแล้ว…โดยเฉพาะการสร้างกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางธุรกิจให้กับองค์การ/ บริษัท…..2.)  รู้ถึงทฤษฎีองค์การ โดยมีการกำหนดรูปแบบ ตำแหน่งหน้าที่ ตามประเภทของงานต่าง ๆ (Knowledgeable Theory of Organization) เพื่อใช้กับการบริหารโครงสร้างองค์การและระบบงาน…..3.) ต้องรู้พฤติกรรมองค์การอย่างลึกซึ้ง (Organization Behavior) ซึ่งเปรียบเสมือนการรวบศูนย์กลางของกองบัญชาการทั้งหมดไว้…ที่ซึ่งเป็นบ่อเกิดของผลงาน…ปริมาณงานและคุณภาพของงานทั้งหมด…!                                                                                                                        

                                                                                                                                                                    

/////////////////////////////////////////

24/11/2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที