ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 999325 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 15 ศาสตร์ของการบริหารงาน (4)(Evaluation and Control -1)“ Strategic Management”

ตอนที่ 52

วันที่ 15

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management) (4)

(Evaluation and Control -1) “ Strategic Management”    

 

2.5  การวัด /ประเมินผล และการควบคุม (Evaluation and Control):   

                การวัด / ประเมินผลและการควบคุม เป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ผู้บริหารระดับควบคุมนโยบาย และระดับปฏิบัติการสามารถควบคุมและประเมินผลความรับผิดชอบใน…หน้าที่ / สิ่งที่ได้รับมอบหมาย…..ระบบของการสื่อสารทุกระดับ strategic communication system ภายในองค์การ / บริษัท…เป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารระดับสูง…!...(การละเลยจากการเฝ้าตรวจสอบ ควบคุมและประเมินผล….ย่อมทำให้แผนที่อุตสาห์ช่วยกันสร้างมาล้มเหลวได้)                                                            
                  การควบคุมการปฏิบัติ / ดำเนินงาน ตามแผน…และการประเมินผล…การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ต้องทำควบคู่ไปกับ… Strategy Implementation …ตามกระบวนการของ PDCA Step for Implementation…และเป็นไปตาม…Strategy Formulation…โดยแบ่งตามระดับของกลยุทธ์คือ… corporate strategy … business strategy … functional / operational strategy …และผู้บริหารองค์การ / บริษัท ต้องเข้าใจในการแบ่งหน้าที่ของผู้ควบคุมแผนให้เป็น 3  ขั้นตอน ตามชนิดของระดับกลยุทธ์ในองค์การ คือ…1. ขั้นตอนการควบคุมแผนงานเชิงกลยุทธ์ (strategic planning control)……2. ขั้นตอนการควบคุมการบริหารงานเชิงกล   ยุทธ์ (strategic management control)…..และ 3. ขั้นตอนการควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (strategic   operational control)                                                                                                                                                            


ประเด็นสำคัญ
:                                                                                                                                               

               1. ผู้บริหารจะต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่ในขั้น PDCA Step for Implementation เพราะเป็นการควบคุมในขณะปฏิบัติงานจริง…..ส่วนการวัดและประเมินผลอยู่ในขั้นของ… Evaluation and Control …ซึ่งเป็นขั้นที่แผนกลยุทธ์ได้ถูกนำไปปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนั้น ทำให้เรารู้ทันทีว่า…แผนกลยุทธ์…ที่นำมาปฏิบัตินั้นตรงตาม…พันธกิจ และจุดประสงค์ขององค์การมากน้อยเพียงใด….?                                                          
                  2. ผู้บริหารระดับสูงที่ควบคุมแผนกลยุทธ์… corporate strategy…จะต้องควบคุมการทำงานและการประเมินผลอย่างมีระบบ…โดยกำหนดการดำเนินงานตาม PDCA เพราะจะรวมขั้นตอนของ…P=target setting คือ การกำหนดแผนโดยมีเป้าหมาย…D=implementation คือควบคุมการนำแผนไป ปฏิบัติ…C=monitoring คือต้องมีการประเมินผลและตรวจสอบ และมีการปรับปรุงแก้ไขจากผลที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง…และA =data for work practise การนำผลที่ได้ไปเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานในขั้นตอนของแผน… business strategy …และ functional strategy ต่อไป                                                              


การใช้
PDCAในการควบคุมกลยุทธ์ขณะปฏิบัติการ :                                                                               

                การควบคุมกระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ที่ได้ผลดีที่สุดจะต้องเริ่มมาจาก…..ผู้บริหารระดับสูง….มีการดำเนินตรงตามแผนกลยุทธ์ และต้องทำควบคู่กันไปทั้งการควบคุมและการประเมินผล….โดยมีการจัด…แผนผัง / แผนที่… ของการบริหารชิงกลยุทธ์….แผนที่กลยุทธ์ (strategy map) เปรียบเสมือน road map ของโครงการ….เป็นข้อสรุปสิ่งที่เกี่ยวพันธ์กับงานที่ทำมาตามแผนทั้งหมดว่าในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจหรือไม่….ต้องแก้ไข / ปรับปรุง …ส่วนหนึ่งส่วนใดบ้าง….มีการพัฒนาต่อยอดและสามารถสรุปเป็นแนวทางเพื่อใช้บริหารงานใน…องค์การ / บริษัท…ต่อไปได้หรือไม่…. รายละเอียดในแผนที่กลยุทธ์เบื้องต้นต้องประกอบด้วยจุดประสงค์หลักทั้งภายในและภายนอก ได้แก่…สถานการณ์การเจริญเติบโตภายในองค์การ/บริษัท…กระบวนการบริหาร/จัดการภายใน…สถานะทางการเงิน…และสถานะของลูกค้า / การตลาด….ส่วนแผนงานของการควบคุมในการนำไปปฏิบัติพอสรุปได้เป็น 5 ประการที่สำคัญคือ….1. มีการกำหนดสิ่งที่จะควบคุมเพื่อเป็นมาตรฐานในการตรวจวัด.. ประสิทธิภาพ /คุณภาพ.. (control and  measure for standard )  2. ดำเนินการปฏิบัติการตรวจวัด / เก็บข้อมูล / ควบคุม ตามแผน (process to measure )  3. ติดตามและประเมินผล / กับแผนงาน / มาตรฐานที่ตั้งไว้  (evaluate  with the standard)  4. ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามแผนและพัฒนา ( act to improve)                        

 

P=กำหนดสิ่งที่จะวัดให้ตรงตาม strategy map

D=วัดตามหัวข้อกำหนดและตรงตามมาตรฐาน

 

C=ติดตามเปรียบเทียบ/ประเมินผล

A=ปรับปรุงและพัฒนา

P

D

A

C

STRATEGY MAP

 

PDCA-EVALUATION & CONTROL

  

90275_Picture111.png

 


รูปแสดง การนำแผนไปใช้ผ่าน PDCA

 

 

 

90275_Picture112.png

 


รูปแสดง แผนที่กลยุทธ์(Strategy Map)

 

 

 

/////////////////////////////////////////

8/12/2552


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที