ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 990059 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 15 ศาสตร์ของการบริหารงาน (5)(Evaluation and Control -2)“ Strategic Management”

วันที่ 15

ศาสตร์ของการบริหารงาน (Science of Management) (5)

(Evaluation and Control -2) “ Strategic Management”    

 

กระบวนการประเมินผล  (Evaluation Process)                                                                                            

                ผู้บริหาร / ผู้นำ ที่มีความสามารถสูงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลย่อมจะรู้ว่า…องค์การ / บริษัท / องค์กร… ที่ตนบริหารอยู่นั้นอยู่ในฐานะใด….พร้อมที่จะใช้แผนงานการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพียงบางส่วน…..หรือใช้เต็มรูปแบบ…..ให้ตรงตามพันธกิจและวัตถุประสงค์หลักขององค์การได้….และไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานประเภทใดก็ตาม….ในขั้นสุดท้ายก็ต้องมีการประเมินผลของงาน…ในจุดนั้นๆหรืองานทั้งระบบทั่วทั้งองค์การก็ได้..ขึ้นอยู่กับระบบของการจัดการ…ต่อไปนี้ขอให้พิจารณาว่าการจัดการในองค์การของท่านเป็นแบบใด….มีการใช้แผนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ทั้งระบบหรือไม่และขอให้ผู้บริหารระดับสูง / ผู้บริหารทุกระดับ…ทำการประเมินผลด้วยตนเอง…จะไม่เกิดการผิดพลาดในการตัดสินใจ / เลือกทางเดินในการบริหารองค์การ….ซึ่งต้องจัดลำดับและไม่สับสนในการประเมินผลซึ่งเปรียบเสมือน…จุดชี้ชะตา…ขององค์การก็ว่าได้!….ผู้บริหาร/ ผู้นำ ขององค์การ…ต้องเลือกตัวชี้วัดและการประเมินผล….ที่ไม่ซับซ้อน….ง่ายต่อการถ่ายทอดให้แก้ผู้บริหารทุกระดับเข้าใจ…และนำไปปฏิบัติได้…กับสามารถตอบสนองต่อผลที่ประเมินได้ทันท่วงที…ในสถานการณ์ตามพันธกิจหลักขององค์การ และมีการถ่ายทอดในทุกระดับได้ง่ายและรวดเร็วด้วย …..สรุปว่า…….ต้องวัดและประเมินที่…..1.  ผลที่ได้รับจากระบบการบริหารงานจริง (result of action plan)…และ 2.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติตามแผน (suppose of result in the future) ตามที่แสดงในรูปการบริหารงานเชิงกลยุทธ์แบบต่างๆ                                                                         

การประเมินผลตามแนวของแผนที่กลยุทธ์   (Strategy Map Evaluation )                                                          

             การประเมินผลที่…ยึดหลักตามแนวของแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map Evaluation ) ต้องมีการเลือกหัวข้อตามพันธกิจหลักขององค์การ…เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆเหล่านี้คือ…> เพื่อตรวจสอบ / กำหนดสถานะขององค์การ…และเปรียบเทียบสถานะเพื่อ…ให้ทราบถึงความก้าวหน้าของแผนงาน…มีการพัฒนาองค์การ…รู้ถึงสถานะขององค์การและสร้างความมั่นใจในกระบวนการจัดการ เพื่อการควบคุม อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลตาจุดประสงค์…ลูกค้า / ผู้รับบริการ / พอใจสินค้าและการบริการ…มีการพัฒนาจุดด้อย / จุดอ่อน และหาโอกาสขยายงาน….ในขณะที่มีจุดเน้ของการตรวจวัดประเมินผลการดำเนินงานดังนี้…>เน้นการวัดผลงานในหลายๆด้าน… และสร้างการสร้างผลงานในระยะยาวด้วยความยั่งยืน…ต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และคำนึงถึงผลที่ได้ของหุ้นส่วน( stakeholder )……ในกรณีที่เป็นหน่วยงานราชการต้องเน้นที่…> ผลของการทำงานเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  ในการให้การบริการ  สร้างความพอใจให้กับผู้ใช้บริการ….ต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าประหยัด …มีการพัฒนาองค์การ โดยเริ่มที่การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีขององค์การ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Indicators) ที่ดีต้องให้ผลลัพธ์ ที่มีมิติต่างๆดังนี้….>.ใช้เป็นตัวกำหนดเป้าและวัตถุประสงค์ ใช้วัดความเปลี่ยนแปลงของการทำงาน…ใช้วัดความสำเร็จของผลงาน ผลผลิต  การให้บริการ  ผลลัพธ์และ  ผลกระทบทั้งภายในและภายนอก…มีหลักการวัดที่มีหน่วยเชิงปริมาณ คุณภาพ และมีการกำหนดเวลาพร้อมทั้งระบุ ค่าใช้จ่าย  สามารถใช้ในการประเมินผลได้อย่างชัดเจน                                                                                     

บทส่งท้ายตอนที่ 53:  การประเมินผลตามแผนงานเชิงกลยุทธ์นั้น….ผู้บริหารทุกระดับต้องแบ่งงานตามแผนงานขององค์การ…….องค์การใดใช้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์เฉพาะส่วนก็ให้ประเมินเฉพาะในส่วนนั้นๆ  (งานที่ทำประจำให้ทำการประเมินตามที่เคยทำอยู่)……องค์การใดใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์เต็มรูปแบบก็ต้องมีตัวชี้วัดและการประเมินผลตลอดทั้งระบบ ผ่านทาง Strategy Map โดยเดินตามกระบวนการของผังประเมิน PDCA ก็จะให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น…..ส่วนผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้สรุปผลของงานประเมินทั้งหมด ….แล้วแปลงมาเป็นแผนของการทำงาน….โดยมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์การภายใน ให้ดีขึ้น….มีการพิจารณาผลที่วัดได้ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและทางจิตใจให้…..ครอบคลุมถึง…. Financial Perspective… Customer Perspective….. Internal Process Perspective…. Learning and Growth Perspective….ส่วนองค์การที่ไม่หวังผลกำไรจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ……การให้บริการที่ผู้ใช้บริการพึงพอใจ…โดยมีการใช้งบประมาณประหยัด / คุ้มค่า…มีการฝึกฝน/ อบรม ทางด้าน…ความรู้ /ความคิด / ความสามารถ….ให้มีความชำนาญในงานที่ทำ…..ต้องมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเพื่อให้กระบวนการทำงานมีการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา…และให้ได้ผลงานตามเป้าประสงค์……ท้ายนี้ขอจบกระบวนการบริหารงานที่เป็นหลักการไว้ในวันที่ 15 ตอนที่ 53 นี้….และในวันที่ 16 เป็นต้นไป….จะเน้นและทบทวนหลักของการนำแผนและหลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์โดยยกเป็นตัวอย่าง การนำไปใช้งานในองค์การต่างๆต่อไป                                                                                                                                               

ปัญหาท้ายบทตอนที่ 53 : …….ปัญหาของการพัฒนาและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์มีอะไรบ้าง ?90275_Picture116.png


  รูปแสดง การบริหารงานแบบเดิมเสริมด้วยการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
 
(ถึงแม้ว่าจะใช้การบริหารงานแบบเดิมก็ต้องมีตัวชี้วัดและการประเมินผลเช่นกัน)90275_Picture117.png รูปแสดง กระบวนการบริหารงานเชิงกลยุทธ์เต็มรูปแบบ          

( ผ่านกระบวนการ PDCAในขั้นของ  Implementation  and Strategy Map  Evaluation )
90275_Picture115.png


รูปแสดง การประเมินผลตามแนวของแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map Evaluation )/////////////////////////////////////////

15/12/2552บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที