ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1003771 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 17 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Practical Management)(1), (Case Study -1)

ตอนที่ 58

วันที่ 17

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Practical  Management)(1)

(Case Study -1)

 

กล่าวนำวันที่ 17 ตอนที่ 58                                                                                                                                   

             ก่อนที่จะกล่าวถึง กรณีศึกษาของหลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Case Study of Strategy                    Management) นั้น…..ขอเพิ่มหลักการของ KPI and BSC  อีกสัก 3 ตอนเพราะยังขาดเนื้อหาบางประการและเทคนิคการนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะรวบรวมสรุปเป็นแผนผัง เพื่อง่ายกับการทำความเข้าใจและการนำไปปฏิรูปใช้  รวมทั้งความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดมุมมองทางด้านการเงิน  (Financial Perspective) ซึ่งเป็นหลักสำคัญข้อแรกของ BSC …..และหลักอีกข้อหนึ่งที่สำคัญคือ…หลักด้านการพัฒนาบุคากรขององค์การคือ…Learning & Growth Perspective…ตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไป  

ย้ำหลักการของ Strategic Management , StrategicPlanning, KPI and BSC :                                                   

องค์การ / บริษัท…..ที่เน้นผลสัมฤทธิ์เป็นเป้าประสงค์หลัก (Objective Achievement or Result Based Management) ในการบริหารงานและการจัดการองค์การ….จะต้องมาจากฐานของการจัดองค์การแบบกลยุทธ์ (Strategy Focused Organization)….ซึ่งมีระบบการจัดการแบบสมดุลทั้งระบบ (The Balanced Scorecard) และจะต้องมีการบริหาร ตามแผนที่กลยุทธ์….ขององค์การทุกประการ (Strategy Map Management)…….โดยผู้บริหารองค์การ / บริษัท….จะต้องเป็นผู้จัดทำ….Strategy Map….ให้เป็นไปตามหลักเดียวกับการจัดสมดุลและการชี้วัด (BSC &  KPI) …..ถึงแม้ว่าจะมีการจัดทำแผนที่กลยุทธ์ย่อยๆลงลึกไปในทุกๆส่วนขององค์การก็ตาม….แต่ผู้บริหารตามสายงานการบริหารในระดับล่างๆลงมา จะต้องให้แผนที่กลยุทธ์เหล่านั้นสอดคล้องไปในทางเดียวกับแผนที่กลยุทธ์ หลักขององค์การ….และผู้บริหารระดับสูงจะต้องกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อควบคุมแผนที่กลยุทธ์เหล่านั้นให้เป็นตามภารกิจหลัก (Mission) ขององค์การ / บริษัท….โดยจะต้องมีการสื่อสาร ให้รู้ถึงผลของการปรับเปลี่ยนและการเดินตามแผนกลยุทธ์ว่า….บุคลากรระดับใดควรจะได้รับอะไรเป็นผลตอบแทนเมื่อมีการ…วัดผล / สรุปผล / ประเมินผล….ของการจัดการบริหารงานในครั้งนี้                                                                                                                       

           

การนำ BSC และ KPI ไปใช้กับหลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

เรานำ BSC และ KPI มาใช้กับ องค์ประกอบหลักของการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้ทั้ง   5   ขั้นตอน คือ….1. การกำหนดทิศทาง (Direction Setting)…..2.  ประเมินสถานการณ์  จากสภาพแวดล้อม(Environment Scanning) …..3. การวางแผน / กำหนดวิธีการ / การ   ปฏิบัติงาน  ของกลยุทธ์ (Strategy Formulation) …..4. การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ (Strategy  Implementation) …..5. การควบคุมและประเมินผล  (Control and Evaluation ) ..........แต่ในทางปฏิบัติเรามักจะสรุปหลักของ Implementation การบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามขั้นของ PDCA นั่นเอง กล่าวคือเราจะจัด ตามขั้นตอนการบริหารงาน…ได้ เป็น 4 ขั้น คือ…..การวางแผนงาน (Planning)…..การปฏิบัติตามแผน (Implementation)…..การควบคุม /การตรวจสอบ /เก็บข้อมูล  เพื่อประเมินผลงาน (Controlling and Evaluation) …..การปรับปรุง / พัฒนา  เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ (Improvement and set STD. )     90275_Picture129.png

รูปแสดง
BSC&KPI of Conceptual Management


จากหลักการบริหารงานเบื้องต้น….ตามที่แสดงในรูปด้านบนนี้เมื่อเราใช้วงล้อแห่งความสำเร็จ… Deming Cycle…..ควบคู่กับ Result Based Management……เราสามารถทำให้กระบวนการบริหารงานประสบความสำเร็จโดยใช้ตัวชี้วัดและสร้างความสมดุลทั้งกระบวนการ(BSC&KPI) ได้เป็นหลักเบื้องต้น….ในขณะที่เมื่อเราต้องการสร้างแผนกลยุทธ์ให้กับระบบ การบริหาร/การจัดการของ องค์การ/บริษัท….เราก็สามารถเพิ่มแผนงานเชิงกลยุทธ์เข้าไปในระบบเดิม…..ควบคู่ไปกับการใช้… BSC&KPI….และเมื่อเราสามารถควบคุมกระบวนการทั้งหมดได้……เราเรียกการดำเนินงานจัดการนี้ว่า….การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ นั่นเอง ตามที่แสดงในรูปด้านล่างนี้                                                                                                                                
 

90275_Picture130.png
รูปแสดง BSC&KPI of Strategy Management

/////////////////////////////////////////

17/1/2553                                                                                                                        


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที