ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 995486 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 17 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Practical Management)(2), (Case Study -2)

ตอนที่ 59

วันที่ 17

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Practical  Management)(2)

(Case Study -2)

 

1. การใช้….BSC & KPI  กับการการวางแผนงาน (Planning)                                                                         

      การวางแผน มีความสำคัญเป็นอันดับแรกของ กระบวนการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการแบบเดิม และการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพียงแต่ เราจะต้องใช้ให้เหมาะสมกับขนาดและประเภทของ…องค์การ / บริษัท…องค์กร / หน่วยงาน….ของเราได้อย่างไร ?.....ต้องมีการจัดทำ การระดมสมองเพื่อหา…แนวทาง/สร้างแนวความคิด…โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม…..จัดทำ…SWOT/BSC/KPIs…แต่ละองค์การเน้นแนวทางหลักตามจุดประสงค์/พันธกิจ…โดยมีการจัดการวางแผนงาน (Management Planning) ให้ครอบคลุมหลักเบื้องต้น(basic perspective)ตามขั้นตอนที่แสดงในรูปด้านล่างนี้                                                                                       

 

 

90275_Picture131.png

 

รูปแสดง Basic Perspective of Management Planning

 

2.  BSC & KPI with 5W-1H of Strategy Plan                                                                                              

     ไม่ว่าจะหน่วยงานราชการ ที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อบริการสาธารณชน หรือหน่วยงานเอกชนที่ต้องให้บริการแก่ลูกค้าที่ควบคู่กับหลัก CSR…..จากรูปแสดงด้านล่างแสดงให้เห็นว่าการกำหนดในทุกขั้นตอนของแผนกลยุทธ์นั้น….จะต้องตั้งคำถามไว้ตลอดว่า….อะไรเป็นตัวชี้วัด / สามารถชี้วัดผลของแผนในทุกขั้นตอน….ได้หรือไม่/อย่างไร? 

 

90275_Picture132.png

 

รูปแสดง BSC & KPI with 5W-1H of Strategy Plan

 

     การสร้างแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน…..ผู้บริหารองค์การต้อง…ตั้งคำถาม / พร้อมหาคำตอบ…และมีความรอบรู้ใน 5W-1H…จาก Strategy Plan ให้ครบทุกหัวข้อ คือ…WHAT  อะไรคือ วิสัยทัศน์ขององค์การ และต้องรู้ภารกิจหลัก  วัตถุประสงค์หลัก ความสามารถหลัก  ค่านิยมร่วม  และแผนงานเชิงกลยุทธ์ของทุกระดับของสายบังคับบัญชา….WHERE  ต้องรู้แนวทางที่กำลังดำเนินอยู่ขององค์การทั้งสิ่งที่เป็นผ่านมาแล้ว และแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคต…..WHEN  มีการกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินงานตามแผนทั้งจุดเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดของแผนงาน อย่างแน่นอน….WHY  การเลือกวิธีการดำเนินงาน มาจากเหตุผลอะไร ทำไมจึงเลือก และมีวิธีเลือกที่ดีที่เหมาะสมอย่างไร….WHO  ต้องรู้ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินแผนงานตามแผนกลยุทธ์นี้บ้าง…....HOW  สุดท้ายคือจะทำอย่างไรจึงจะให้งานตามแผนบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ…..ต้องมวิธีการ/ เทคนิคที่ดี….เพื่อใช้ดำเนินการตามแผนงานนี้                                 

3. การใช้ BSC และ KPI ในการปฏิบัติตามแผนงาน (Implementation)

       ผู้บริหารระดับสูง…จะต้องเป็นผู้ส่งมอบแผนงานให้แก่ผู้จัดการทุกฝ่ายนำไปใช้ในภาคปฏิบัติ  มีการดูแลให้ทั่วถึงทุกสายงานเพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติ…..ผู้บริหารตามสายบังคับบัญชาเป็นผู้ที่กระจายแผนลงสู่บุคลากรทุกคนขององค์การ เพื่อใช้ปฏิบัติ…..โดยมีหลักเบื้องต้น 4 ข้อคือ….1. ขั้นตอนการชี้แจง แจกจ่ายแผนงาน และแนวนโยบายในการดำเนินงานบริหารตาม….Strategy Plan….โดยการจัดประชุมแบบรวมทั้งองค์การหรือแบบกระจายให้ทั่วทุกฝ่ายขององค์การ….ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ทำความ เข้าใจและศึกษาในขั้นต้น….2. ขั้นตอนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและแนวความคิดภายใต้กรอบของแผน และนโยบายโดยเน้นการสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนนำไปใช้ได้จริง และมีผลลัพธ์ออกมาตามขั้นของ BSC และ KPI มีการเน้นการระดมความคิดในแต่ละฝ่ายเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดตามขนาดและประเภทขององค์การ…..3. มีการจัดการประชุมระดับผู้ควบคุมนโยบายและตัวแทนของทุกฝ่าย…เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปหาแนวทางเตรียมแผนเพิ่มความรู้และเสริมเครื่องมือใหม่ๆเพื่อช่วยในการพัฒนาบุคลากร…ตามแผนและนโยบายหลักขององค์การ….โดยจัดแผนงานตามขนาด …งบประมาณและประเภทของ…ธุรกิจบริการ / องค์การ….เมื่อสรุปได้แล้วว่าอะไรเป็นความรู้/ เทคโนโลยีใหม่ๆ ควรให้มีการอบรมแก่บุคลากรควบคู่กันไป… เพื่อความรวดเร็วในการเริ่มปฏิบัติตามแผนงาน…..4.  ต้องสรุปเป็นหลักการของแนวนโยบายและแผนงานรวมขององค์การ….เพื่อแสดงให้เห็นถึง วิธีปฏิบัติตรงตามแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์   มีการเก็บข้อมูล  ประเมินผล  ปรับปรุงและพัฒนา องค์การตามสภาวะของการ เปลี่ยนแปลงของ…ตลาด / ความต้องการของลูกค้า / เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอด ……ในขั้นสุดท้ายนี้เป็นการใช้ BSC และ KPI  เต็มรูปแบบโดยผู้บริหารระดับสูงและลำดับรองตามสายบริหาร.....ต้องเป็นผู้ ติดตามและประเมินผลงาน ในระยะเวลาที่วางแผนไว้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีการกระจายการประเมินผลอย่างมีระบบทั่วทั้งองค์การ และจัดทำเป็นเอกสารที่เข้าใจง่าย….แสดงถึง….1. ความสัมพันธ์ของจุดประสงค์หลักกับตัวชี้วัดที่ได้ตั้งไว้….2. ให้ทุกฝ่ายรู้ว่าจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด…..3.  เวลาเริ่มงานและสิ้นสุดของงาน…..4.  ผู้รับผิดชอบ ตามสายบังคับบัญชา….และผู้ควบคุมระบบทั้งหมด                                                                                                                                                           

/////////////////////////////////////////

23/1/2553


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที