ชนิตพล

ผู้เขียน : ชนิตพล

อัพเดท: 18 ม.ค. 2014 06.10 น. บทความนี้มีผู้ชม: 1004476 ครั้ง

"ประสบการณ์ยิ่งมากยิ่งมีคุณค่าควรรู้และยิ่งมีค่ามากที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกมาจากใจ"


วันที่ 19 ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน (Strategy Plan)(2), (Case Study -10)

ตอนที่ 67

วันที่ 19

ภาคปฏิบัติของการบริหารงาน  (Strategy Plan)(2)

(Case Study -10)

 

2.2  การประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การ (Environment Scanning)

       การประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การ ต้องทำทั้ง 2 ส่วนทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้รู้ว่าองค์การของเรามี…..โอกาส  จุดแข็ง  จุดอ่อน  และอุปสรรค  อะไรบ้าง……ในการทำธุรกิจประเภทที่มีการแข่งขันสูงจำเป็นที่จะต้องทำ การวิเคราะห์ สว็อท    ( S-Strength ,W- Weakness ,O –Opportunity, T- Threat ....SWOT Analysis)……พร้อมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ (Internal Analysis) และ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Analysis)  ทำให้เราทราบถึงจุดแข็งที่เป็นจุดได้เปรียบ มีสมรรถนะเหนือกว่าคู่แข่ง และ…..จุดอ่อน ที่เป็นจุดเสียเปรียบที่มีสมรรถนะด้อยกว่าคู่แข่ง ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน…..ทำให้รู้ถึง โอกาส  ที่มีมิติของเวลา เหตุการณ์เฉพาะหน้า และสถานที่มาเป็นตัวกำหนด  เพื่อเสริมจุดแข็งให้กับองค์การ….....ในขณะที่อาจจะมี อุปสรรค  ที่ทำให้เกิดความเสียหายและเพิ่มจุดอ่อนให้กับองค์การ……….การทำธุรกิจที่มีความซับซ้อนและมีการลงทุนสูงจะต้องลงลึกไปถึงการวิเคราะห์……PEST ( Political Environment –P , Economic Environment –E , Sociological Environment –S , Technology Environment –T)เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจขององค์การต่อไป…………………

 

แบบฟอร์มเพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ของ…… MT shop - SWOT Analysis

 

จุดแข็ง (S-Strength)

จุดอ่อน (W-Weakness)

1. มีการจัดการบริหารงานได้ ISO 9001-2000 ควบคู่กับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของ…….บริษัท MT shop

 การเลือก / คัดสรรสินค้าให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับราคาที่ให้บริการแก่ลูกค้า

2. มีการสำรวจการตลาดที่ดี ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพจึงได้ข้อมูลที่ถูกต้อง….…สามารถทราบความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการให้บริการที่ดี

 การติดตามผลการบริหารงานเชิงกลยุทธ์อย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อการวิเคราะห์ / ประเมินผลงาน

3. เนื่องจากมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถดีเพื่อความพร้อมในการขยายกิจการ และให้บริการกับลูกค้าตรงตาม Core value ของ…… MT shopสาขาใหม่

ต้องระวังค่าใช้จ่ายอันไม่พึงประสงค์ต่างๆทั้ง…ค่าใช้จ่ายประจำและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด….ซึ่งมีผลกระทบกับต้นทุนขององค์การที่มีความจำกัดอยู่

4.  มีผู้บริหารงานที่มีความสามารถเฉพาะตัวบุคคล และการสื่อสารกับสังคม ทั้งภายใน / นอกองค์การ  ดีมาก….ลดปัญหาของสายการบริหารงานของ……MT shop

จะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งการสั่งสินค้าเข้ามาจำหน่าย…..และควบคุมคุณภาพของสินค้า….เพื่อไม่ให้มีการเรียกคืนสินค้า

5. ความพร้อมด้านแผนงาน / บุคลากร …..ช่วยทำให้ต้นทุนในการดำเนินกิจการต่ำลง ตามมาด้วยเพราะใช้บุคลการในการบริหารงานเหมาะสมกับงาน  ไม่สูญเสียโอกาสที่จะให้บริการลูกค้าได้ทั่วถึงของ…… MT shop สาขาใหม่

การควบคุมการสูญหาย ตกแตก บุบสลาย  หรือเสียคุณภาพของสินค้านั้นๆต้องมีระบบควบคุมที่ง่ายและชัดเจน มีการยอมรับกันทั้งสองฝ่ายทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ…..ภายใน MT shop สาขาใหม่

6. มีการหมุนเวียนของสินค้าใหม่ สดอยู่ตลอดเพราะมีการสำรวจความต้องการของลูกค้าได้ตรงตามความเป็นจริง…..สามารถเพิ่มงานบริการด้านอื่นๆเสริมเข้าไปได้

……………………………………………….

7. …………………………………………….

……………………………………………….

 

แบบฟอร์มเพื่อใช้วิเคราะห์สถานการณ์ของ…… MT shop - SWOT Analysis

 

โอกาส (O-Opportunity)

อุปสรรค(T-Threat)

1. มีความคล่องตัวสูง อยู่ในระดับที่มีคู่แข่งขันน้อย…..ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่อยากลงมาเล่นด้วยเพื่อให้เกิดความยุ่งยาก….ในขณะที่รายเล็กก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะก้าวขึ้นมาแข่งขันด้วยกับ…….บริษัท MT shop

มีการปรับปรุงร้านโชห่วยทั่วไปให้มีการบริการดีขึ้น มีการปรับราคาขายถูกลงมา และมีสินค้ามากขึ้น

2. มีการสนับสนุนจากภาครัฐหรือกลุ่มองค์การค้าปลีกที่เอื้อต่อการประกอบกิจการ ด้านการผูกขาดสินค้า การบริการ และด้านภาษีการค้าเพราะเป็นการ….…ค้าปลีกขนาดเล็กโดยมีความคล่องตัวยืดหยุ่นและเสียภาษีอย่างถูกต้อง

 มีการแข่งขันด้านการบริการ ด้านราคา ละด้านคุณภาพสินค้า

3. ภาคสถาบันการเงินให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ด้าน credit และเงินทุนของ…… MT shop

มีการผลิตสินค้าสู่ตลาดมากขึ้นหลากหลาย ยากต่อการเลือกสรรมาวางจำหน่ายในร้าน MT shop

4.  มีการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและมีคณะบริหารงาน ทุน และการบริการ เป็นของคนไทย 100% ทำให้มียอดขายสูง….ทำให้ราคาขายต่ำกว่าค้าปลีกข้ามชาติทั่วไป

เกิดการแบ่งระดับการให้บริการ ทั้งด้านราคา ด้านประเภทของสินค้า และ ระดับของผู้ใช้บริการเด่นชัดขึ้น ซึ่งเป็นการแบ่งประเภทของลูกค้า / ผู้ใช้บริการ

5. เพื่อเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นมีอาชีพเพิ่มมากขึ้นมีการผลิตสินค้ามาวางขายได้ง่ายโดยไม่เสียค่าการว่างตลาดใดทั้งสิ้นๆ

จะต้องมีการลงทุนในการปรับปรุงกิจการ ทั้งด้านรูปลักษณ์  โครงสร้างของร้านค้าและการบริหารงาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อค่าใช้จ่ายโดยตรงกับองค์การ

6. เป็นการส่งเสริมงานด้าน CSR ของ….. MT shop

……………………………………………….

7. …………………………………………….

……………………………………………….

 

/////////////////////////////////////////

28/3/2553


บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่ ht.ro.apt@ecivres-bew เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการลบออกจากระบบในทันที